Νομοθεσια

Γνωμοδότηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 6/2016

Έννοια «αίτησης» στο άρθρο 149 του Β.Δ. της 31-12-1957/20-1-1958

Νόμος 4444/2016

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Προεδρικό Διάταγμα 130/2016

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας

Νόμος 4443/2016

Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις

Νόμος 4442/2016

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Γνωμοδότηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 5/2016

Για την νομιμότητα της φωτογράφησης των Κτηματικών Τόμων του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου

Γνωμοδότηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 4/2016

Περί της ισχύος της υπ' αριθμ. 2/2013 Γνωμοδοτήσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου μετά την Απόφαση 1/2014 της Ολομέλειας Α.Π.

Προεδρικό Διάταγμα 128/2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)

Προεδρικό Διάταγμα 127/2016

Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις

Νόμος 4441/2016

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

Κανονισμός 291/2016 Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Τροποποίησις της υπ’ αριθμ. 61/1975 Κανονιστικής διατάξεως «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Παρασκευής Τεμπών», της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Νόμος 4440/2016

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις

Κανονισμός 293/2016 Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Κανονισμός διοικήσεως και διαχειρίσεως του εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «Ιερόν Προσκύνημα Παναγίας Ελευθερωτρίας Κοκκιναρά Κηφισιάς»

Υπουργική Απόφαση Φ.3440/ΑΣ 53624

Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί απόφασης 2312 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας

Νόμος 4439/2016

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις

Εγκύκλιος Α.Π. Φ.80000/οικ.48653/1865

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης

Απόφαση Προέδρου της Βουλής 18068/22.11.2016

Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων της Βουλής και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του συστήματος αξιολόγησης (ΦΕΚ Α 217/28.11.2016)

Απόφαση Ολομέλειας της Βουλής 17838/17.11.2016

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Τροποποίηση της από 21.5.2013 (ΦΕΚ 115/ Α΄/23.5.2013) απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας”».

Νόμος 4436/2016

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014

Νόμος 4437/2016

Κύρωση του Iσολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014

Top
ansp