Νομοθεσία

Φίλτρα

Υπουργική Απόφαση 153348/Ζ1/15.9.2017

Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των...

Νόμος 4488/2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ. 1141/13.9.2017

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α΄110)

ΠΟΛ. 1138/13.9.2017

 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10,13 και 14 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α΄/ 7-6-2017) και των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/ 1-8-2017) για θέματα...

ΠΟΛ. 1139/13.9.2017

Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων

Εγκύκλιος 1991/94850/12.9.2017 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κοινή Υπουργική Απόφαση Χρηµατοδότησης ∆ήµων και Συνδέσµων ∆ήµων κατ’ εφαρµογή του ν. 4039/2012 (Α 15)

Προεδρικό Διάταγμα 96/2017

Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προεδρικό Διάταγμα 95/2017

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297), όπως ισχύει

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1915/90550/29.8.2017

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους...

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.0544/Μ.7046/ΑΣ40816

Έγκριση της δι'ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων (Κάιρο, 19 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2017)

ΠΟΛ. 1130/4.8.2017

Καθορισμός της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α’ 190...

Απόφαση 29 ΕΣ/2017 Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον...

Προεδρικό Διάταγμα 93/2017

Αλλαγή χρήσεων καταστημάτων του συγκροτήματος του Αρσακείου Μεγάρου

ΠΟΛ. 1135/29.8.2017

Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του...

Εγκύκλιος 23/5.9.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)

ΠΟΛ. 1133/23.8.2017

Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την...

Εγκύκλιος οικ 62552/1280/Φ210 Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 64 του ν.4313/2014 περί δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών

Προεδρικό Διάταγμα 91/2017

Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013

ΠΟΛ. 1136/1.9.2017

Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής τους από...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 140832/Ζ1/25.8.2017

 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΠΟΛ. 1126/10.8.2017

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/ 03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης- επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει

Προεδρικό Διάταγμα 90/2017

Σύσταση Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ) Σιγκαπούρης με μεταφορά θέσεων προσωπικού Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας

Προεδρικό Διάταγμα 89/2017

Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) - Μεταφορά οκτώ (8) θέσεων προσωπικού αρχών-εξωτερικής υπηρεσίας

ΠΟΛ. 1129/23.8.2017

Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση...

Σελίδες

ansp