Νομοθεσια

Προεδρικό Διάταγμα 42/2017

Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»

Υπουργική Απόφαση 52635/9.5.2017

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 56885/ 2014 (Β΄ 3107) «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες»

Εγκύκλιος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 3/2017

Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος

Κανονισμός Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Απόφαση υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1063470 ΕΞ 2017 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Προεδρικό Διάταγμα 40/2017

Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Μυρτέας του Δήμου Θέρμου σε Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Μυρτέας σε οικισμό Μυρτιάς

Προεδρικό Διάταγμα 41/2017

Σύσταση προξενικού γραφείου στην Πρεσβεία Σιγκαπούρης

Προεδρικό Διάταγμα 38/2017

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Κοινή Υπουργική Απόφαση 21779/3.5.2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174).» (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει

Προεδρικό Διάταγμα 39/2017

Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΠΟΛ. 1072/4.5.2017

Κοινοποίηση της με αριθμό 287/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017/3.5.2017

Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Νόμος 4469/2017

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση 155973/999/26/4.2017

Τροποποίηση - συμπλήρωση της 151585/323/ 03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη»

Εγκύκλιος 49313/2.5.2017 Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.

Νόμος 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 36/2017

Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέου, της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου στην πόλη του Σουφλίου, της Δημοτικής Κοινότητας Σουφλίου, της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου, του Δήμου Σουφλίου, του Νομού Έβρου

Προεδρικό Διάταγμα 37/2017

Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στο Μιλάνο της Ιταλίας

ΠΟΛ. 1064/12.4.2017

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

Κοινή Υπουργική Απόφαση 45231/20.4.2017

Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/ 2016, (Α΄ 240)

Υπουργική Απόφαση 951/44337/21.4.2017

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1), σχετικά με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων

Top
ansp