Νομοθεσια

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ24β/Φ.11/ΓΠοικ.38784/921

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017

Υπουργική Απόφαση Φ.3400.15/ΑΣ 41780

Απόφαση 2360 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λ.Δ. Κονγκό

Υπουργική Απόφαση Φ.3440/ΑΣ 41782

Απόφαση 2362 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη

ΠΟΛ. 1134/28.8.2017

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1125/10.8.2017

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί της Κω στις 21.07.2017

Υπουργική Απόφαση Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017

Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/ 1999

Προεδρικό Διάταγμα 88/2017

Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως 1966, σύμφωνα με την απόφαση MSC 329 (90)/24.5.2012 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/30.6.2017

Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 39804/2812/1.6.2017

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ

Απόφαση ΔΔΘΕΚΑ 1122298 ΕΞ 2017 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού

Κοινή Υπουργική Απόφαση 86437 - 03/08/2017

Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)

Προεδρικό Διάταγμα 87/2017

Προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικών εξόδων στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπολογισμός του ύψους του καταβαλλόμενου ποσού και σχετικά θέματα

Απόφαση 88830/10.7.2017 Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)

Απόφαση 88823/10.7.2017 Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)

Προεδρικό Διάταγμα 86/2017

Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 180036/952

Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015

Προεδρικό Διάταγμα 82/2017

Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Προεδρικό Διάταγμα 83/2017

Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Προεδρικό Διάταγμα 84/2017

Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από το σωματείο με την επωνυμία «ΕλληνοΚινεζικό Οικονομικό Συμβούλιο»

Προεδρικό Διάταγμα 85/2017

Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Ευρώτα σε Τοπική Κοινότητα Ζαραφώνα, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Καλλιθέας σε οικισμό Ζαραφώνα

Top
ansp