Νομοθεσια

Προεδρικό Διάταγμα 55/2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 274/2003 και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Άκτιου-Βόνιτσας»

Προεδρικό Διάταγμα 52/2017

Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟ - ΑΙΘΙΟΠΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»

Νόμος 4476/2017

Προεδρικό Διάταγμα 53/2017

Τροποποίηση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 177)

Νόμος 4477/2017

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Προεδρικό Διάταγμα 54/2017

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ κοπής 2017 με θέμα: α) «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» και β) «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους

Νόμος 4475/2017

Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ. 1085/12.6.2017

Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο.

Νόμος 4474/2017

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ. 1079/7.6.2017

Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών Ε.Π.Ε

Υπουργική Απόφαση 25599/1453/2.6.2017

Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»

ΠΟΛ. 1074/19.5.2017

Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13A του ν.2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στο ν.2523/1997 με το άρθρο 47 του ν.4465/2017, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Κοινή Υπουργική Απόφαση 67001/16.9.2015

Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων

Κοινή Υπουργική Απόφαση 41758/26.5.2017

 Συμπλήρωση - τροποποίηση της με αριθ. 67001/1.9.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2016)

Προεδρικό Διάταγμα 49/2017

Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών

ΠΟΛ. 1078/30.5.2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων

Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017

Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Νόμος 4473/2017

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Προεδρικό Διάταγμα 48/2017

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α’ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 309/2003 (Α’ 261), 3/2005 (Α’2), 66/2005 (Α’100), 20/2012 (Α’46) και 4/2015 (Α’4), σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/844 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 141/28.5.2016, σ. 51 επ.)

Top
ansp