Νομοθεσια

Έγγραφο Φ80000/οικ.61647/2212/11.1.2017

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 (Α΄236)

ΠΟΛ. 1003/4.1.2017

Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 61501/3398

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017

Απόφαση ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541 Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Κανονισμός Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems-UAS)

Εγκύκλιος Φ.80000/οικ. 61689/2215

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)

Εγκύκλιος 2/100018/0026/30.12.2016

Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών

Έγγραφο Φ.80000/οικ.60298/1472/23.6.2016

Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ

Υπουργική Απόφαση 58039/3275/28.12.2016

Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 27/29.12.2016

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 11321/οικ.61134/2205

Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

Υπουργική Απόφαση 49426/1751/30.12.2016

Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, έτους 2016

Εγκύκλιος Φ.80000/οικ. 61327/1484

Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

Κανονισμός 295/2016 Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Περί καταργήσεως του Ιερού Προσκυνήματος Κοιμήσεως της Θεοτόκου «ΓΚΡΕΜΙΩΤΙΣΣΑ» Ίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού και Νήσων

Υπουργική Αποφάση Φ.3460/ΑΣ 59538

Απόφαση 2317 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη Σομαλία

Υπουργική Απόφαση οικ. 61502/3399

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.

Προεδρικό Διάταγμα 133/2016

Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας

ΠΟΛ. 1204/29.12.2016

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α΄/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

Νόμος 4447/2016

Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Εγκύκλιος Φ80000/οικ.60273/2197

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 7, 27 παρ. 2 α & β του ν. 4387/2016

Εγκύκλιος Φ80000/οικ.60272/2196

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 και 16 του ν.4387/2016

Top