Νομοθεσια

ΠΟΛ. 1079/7.6.2017

Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών Ε.Π.Ε

Υπουργική Απόφαση 25599/1453/2.6.2017

Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»

ΠΟΛ. 1074/19.5.2017

Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13A του ν.2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στο ν.2523/1997 με το άρθρο 47 του ν.4465/2017, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Κοινή Υπουργική Απόφαση 67001/16.9.2015

Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων

Κοινή Υπουργική Απόφαση 41758/26.5.2017

 Συμπλήρωση - τροποποίηση της με αριθ. 67001/1.9.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2016)

Προεδρικό Διάταγμα 49/2017

Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών

ΠΟΛ. 1078/30.5.2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων

Υπουργική Απόφαση 41756/26.5.2017

Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Νόμος 4473/2017

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Προεδρικό Διάταγμα 48/2017

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α’ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 309/2003 (Α’ 261), 3/2005 (Α’2), 66/2005 (Α’100), 20/2012 (Α’46) και 4/2015 (Α’4), σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/844 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 141/28.5.2016, σ. 51 επ.)

Πράξη 118/19.5.2017 Τράπεζας της Ελλάδος

Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/ 27.5.2016

Προεδρικό Διάταγμα 47/2017

Τροποποίηση των π.δ. 18/2011 «Καθορισμός Ειδικοτήτων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού» (Α΄ 44) και 9/2013 «Καθορισμός Εξειδικεύσεων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού» (Α΄ 31)

Εγκύκλιος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 4/2017

Παράνομος στοιχηματισμός και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια

Νόμος 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση 8592/17.5.2017

Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Προεδρικό Διάταγμα 46/2017

Σύσταση Δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ»

Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικ. 36837/13821/4.5.2017

Σύσταση Γραφείου επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 80000/οικ.21628/936/17.5.2017

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Κοινή Υπουργική Απόφαση 22528/430/17.5.2017

Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού

Top
ansp