Νομοθεσια

Προεδρικό Διάταγμα 120/2016

Εναρμόνιση με την οδηγία 2013/35/ΕΕ «περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ» (ΕΕ L179/1 της 29.06.2013)

ΠΟΛ. 1157/26.10.2016

Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού

Προεδρικό Διάταγμα 118/2016

Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος Cospas - Sarsat

Προεδρικό Διάταγμα 119/2016

Eφαρμογή των αποφάσεων 2140(2014), 2204 (2015) και 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

ΠΟΛ. 1158/24.10.2016

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων

Προεδρικό Διάταγμα 117/2016

Εφαρμογή της απόφασης 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Προεδρικό Διάταγμα 116/2016

Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ κοπής 2016 με θέμα τα: α) «120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου» και β) «150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους

Προεδρικό Διάταγμα 115/2016

Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί

Νόμος 4429/2016

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις

Έγγραφο Φ.10042/25013/667/20.10.2016

Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μέχρι 31/12/2016

Εγκύκλιος 18/19.10.2016 Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Προεδρικό Διάταγμα 113/2016

Περί εφαρμογής της απόφασης 2160 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Προεδρικό Διάταγμα 114/2016

Εφαρμογή των αποφάσεων 2208 (2015) και 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)

Έγγραφο Δ. ΟΡΓ. Δ 1110373 ΕΞ 2016

Παρέχονται διευκρινήσεις

Προεδρικό Διάταγμα 105/2016

Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του 1988 της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 11η Ιουνίου 2015 με την απόφαση MSC 395 (95) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

Προεδρικό Διάταγμα 106/2016

Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 21η Νοεμβρίου 2014 με την απόφαση MSC 380 (94) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

Προεδρικό Διάταγμα 112/2016

Κατανομή οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας

Προεδρικό Διάταγμα 107/2016

Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του 1978 της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974» (SOLAS), όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 11η Ιουνίου 2015 με την απόφαση MSC 394 (95) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO)

Προεδρικό Διάταγμα 108/2016

Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966 σύμφωνα με την απόφαση Α. 1083 (28)/4-12-2013 της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

Προεδρικό Διάταγμα 109/2016

Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966, σύμφωνα με την απόφαση MSC 375 (93)/22-5-2014 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

Top