Νομοθεσία

Φίλτρα

ΠΟΛ. 1131/24.6.2015

Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/6/2015

Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 21775/29.6.2015

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης...

Εγκύκλιος 19/28.6.2015 Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Προεδρικό Διάταγμα 38/2015

Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/6/2015 (Α' 64)

Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/6/2015 (Α' 65)

Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας

Νόμος 4023/2011

Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος

Προεδρικό Διάταγμα 37/2015

Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας

Προεδρικό Διάταγμα 36/2015

Τροποποίηση του Π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29)

Υπουργική Απόφαση Α27733/2213

Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ)

Νόμος 4330/2015

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 35/2015

Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου

Κοινή Υπουργική Απόφαση 24990/366/4.6.2015

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016

Απόφαση ΕΕΤΤ 760/3/5.6.2015

Τροποποίηση άρθρου 23 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr, (ΦΕΚ 412/Β΄/2015)

Προεδρικό Διάταγμα 34/2015

Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Νόμος 4329/2015

Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις

Απόφαση ΕΕΤΤ 757/2/30.04.2015

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 750/02/ 19.2.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη. gr», (ΦΕΚ 412/Β΄/2015)

ΠΟΛ. 1108/21.5.2015

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την...

Νόμος 4328/2015

Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α' 35) και άλλες...

Νόμος 4327/2015

Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Νόμος 4326/2015

Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ. 1095/23.4.2015

Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων...

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/7.4.2015 απόφασης παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και...

Σελίδες

send