Νομοθεσια

Νόμος 3189/2003

Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

Προεδρικό Διάταγμα 264/2003

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (Α΄- 46), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα

Υπουργική Απόφαση 125804/2003

Αύξηση της λόγω ποσού αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων και των Μονομελών Πρωτοδικείων.

Νόμος 3170/2003

Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις

Νόμος 3156/2003

Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις

Νόμος 3152/2003

Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3147/2003

Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων απο-κατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις.

Προεδρικό Διάταγμα 131/2003

Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)

Νόμος 3089/2002

Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Προεδρικό Διάταγμα 342/2002

Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων

Προεδρικό Διάταγμα 343/2002

Νόμος 3068/2002

Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-659/2002

Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων - Προσαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 του Νόμου 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών» (Α 191), προς την οδηγία 85/374/ΕΟΚ «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κ-Μ, σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων» (ΕΕ αρ. L 210 της 7.8.85).

Νόμος 3066/2002

Σύσταση «Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις

Νόμος 3051/2002

Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις

Νόμος 3049/2002

Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις

Νόμος 3043/2002

Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις

Νόμος 3027/2002

Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Απόφαση ΕΕΤΤ 248/71/15.3.2002

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής

Προεδρικό Διάταγμα 301/2002

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 "περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών" (ΕΕ αριθ. L 166 της 11/06/0998, σ. 51-55) και τροποποίηση του Νόμου 2251/1994 για την "Προστασία των καταναλωτών" (ΦΕΚ Α' 191)

Top
ansp