Νομοθεσια

Ποινικός Κώδικας

Όπως κυρώθηκε στη δημοτική με το Προεδρικό Διάταγμα 283/1985

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Όπως κυρώθηκε με το N.Δ. 53 της 19/20 Σεπτεμβρίου 1974

Αναγκαστικός Νόμος 2134/1939

Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 85 - 87 του Νόμου 5325 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν»

Νόμος 5960/1933

Περί επιταγής

Νόμος 5325/1932

Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

Νόμος 4558/1930

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 2112 "περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων"

Νόμος 3741/1929

Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους

Νομοθετικό Διάταγμα 17.7/13.8.1923

Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών

Βασιλικό Διάταγμα της 18ης Ιουλίου 1920

Περί επεκτάσεως του νόμου 2112 «περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών»

Νόμος 2190/1920

"Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το Βασιλικό Διάταγμα 174/1963

Νόμος 2112/1920

Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων

Νόμος 146/1914

Περί αθεμίτου ανταγωνισμού

Βασιλικό Διάταγμα της 2/14.5.1835

Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

Top
ansp