Νομοθεσια

Προεδρικό Διάταγμα 312/1995

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 219/1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 81/Α/30.5.91), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 249/1993 (ΦΕΚ 108/Α/28.6.93) και 88/1994 (ΦΕΚ 64/Α/22.4.94)

Νόμος 2328/1995

Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις.

Υπουργική Απόφαση 40320/1995

Αύξηση της, λόγω ποσού, αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων.

Νόμος 2298/1995

Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις.

Προεδρικό Διάταγμα 34/1995

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων

Προεδρικό διάταγμα 325/1994

Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/ 1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 (L 317/57 της 16.11.1990)

Προεδρικό Διάταγμα 382/1994

Προσαρμογή του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989, «όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού».

Προεδρικό Διάταγμα 367/1994

Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 "για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των Τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων" και μερικώς, προς τις διατάξεις της τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 "περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών"

Προεδρικό διάταγμα 326/1994

Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως ισχύουν, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 (E.E.L. 317/60/ 16.11.1990)

Νόμος 2243/1994

Κατάργηση των ειδικών ποινικών διατάξεων περί Τύπου

Νόμος 2235/1994

Τροποποίηση του Ν. 1703/1987 και του Ν. 813/1978

Νόμος 2225/1994

Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 156/1994

Ενημέρωση εργαζομένου για όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας

Νόμος 2207/1994

Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της διάρκειας της, αναστολή ποινών, απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας πολιτικών υποθέσεων και άλλες διατάξεις.

Προεδρικό Διάταγμα 88/1994

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 291/1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 81/Α'/30.5.91)

Νόμος 2172/1993

Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις

Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πριν τη Συνθήκη της Λισσαβώνας)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν τη Συνθήκη της Λισαββώνας

Προεδρικό Διάταγμα 360/1993

Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της ενδέκατης Οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989 στον τομέα των εταιρειών, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα Κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου Κράτους (L. 395.36/30.12.1989)

Προεδρικό διάταγμα 279/1993

Προσαρμογή του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" και του Άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910 προς τις διατάξεις της Δωδέκατης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989

Νόμος 2156/1993

Συμπλήρωση του Ν. 1703/1987 «Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών» και άλλες διατάξεις»

Top