Νομοθεσια

Αστικός Κώδικας

Όπως κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 456/1984

Νόμος 1329/1983

Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου: «Εφαρμογή τής συνταγματικής αρχής της Ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο»

Νόμος 1250/1982

Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου.

Νόμος 1197/1981

Περί προστασίας των ζώων

Νόμος 1178/1981

Περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων

Νόμος 1044/1980

Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.Δ. 3562/1956», ως και τροποποιήσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»

Απόφαση Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. 535813/1979

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων του Κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών

Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Όπως εγκρίθηκε με την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στον Κώδικα Νομικού Βήματος στον τόμο του 1986.

Νόμος 927/1979

Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις

Προεδρικό Διάταγμα 180/1979

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως

Νόμος 851/1978

Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας

Νόμος 644/1977

Περί τροποποιήσεως του άρθρου 98 του Ν. 5325/ 1932 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν» και του άρθρου 62 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής»

Νόμος 566/1977

Περί Καταστάσεως Πολιορκίας

Απόφαση Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. 503007/1976

Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών

Σύνταγμα της Ελλάδος

Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Νομοθετικό Διάταγμα 1325/1972

Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής»

Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Όπως κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 503/1985

Αναγκαστικός Νόμος 389/1968

Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης της 31.1.1967 εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων

Αναγκαστικός Νόμος 148/1967

Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς

Νομοθετικό Διάταγμα 4181/1961

Περί τροποποιήσεως του Ν. 146/1914 "περί αθεμίτου ανταγωνισμού και έτερων τινών διατάξεων"

Top