Νομοθεσια

Προεδρικό Διάταγμα 156/1994

Ενημέρωση εργαζομένου για όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας

Νόμος 2207/1994

Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της διάρκειας της, αναστολή ποινών, απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας πολιτικών υποθέσεων και άλλες διατάξεις.

Προεδρικό Διάταγμα 88/1994

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 291/1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 81/Α'/30.5.91)

Νόμος 2172/1993

Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις

Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πριν τη Συνθήκη της Λισσαβώνας)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν τη Συνθήκη της Λισαββώνας

Προεδρικό Διάταγμα 360/1993

Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της ενδέκατης Οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989 στον τομέα των εταιρειών, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα Κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου Κράτους (L. 395.36/30.12.1989)

Προεδρικό διάταγμα 279/1993

Προσαρμογή του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" και του Άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910 προς τις διατάξεις της Δωδέκατης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989

Προεδρικό Διάταγμα 249/1993

Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων

Νόμος 2156/1993

Συμπλήρωση του Ν. 1703/1987 «Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών» και άλλες διατάξεις»

Νόμος 2145/1993

Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων

Νόμος 2121/1993

Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα

Προεδρικό Διάταγμα 14/1993

Τροποποίηση του ΠΔ 409 της 12/28.11.1986 «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε με το ΒΔ 174/1963), προς το Κοινοτικά Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9.3.1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77/91 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13.12.1976 της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.7.1978 και μερικώς, της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13.6.1983» (ΦΕΚ Α' 191)

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Όπως κυρώθηκε με το Νόμο 2101/1992

Νόμος 2068/1992

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα

Νόμος 2065/1992

Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 54/1992

«Τροποποίηση διάταξης του Νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ 171 Α') «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» σε συμμόρφωση προς την Συνθήκη ΕΟΚ»

Προεδρικό Διάταγμα 219/1991

Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 83/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Νόμος 1941/1991

Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις

Νόμος 1934/1991

Τροποποίηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 56/1991

Προσαρμογή και συμπλήρωση του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963 και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, προς τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 (Ε.Ε.06, τόμος 001, σελίδα 230)

Top