Νομοθεσια

Κανονιστική πράξη 122/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ορισμός του ύψους του χρηματικού ποσού για την άσκηση από το υποκείμενο των δεδομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης

Προεδρικό Διάταγμα 293/2001

Τροποποίηση των άρθρων 2, 4 και 11 του Π.Δ. 182/1999 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της Προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (ΕΕ αριθμ. L 280 της 29.10.1994)" (ΦΕΚ Α' 171/25.8.1999)

Νόμος 2943/2001

Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Νόμος 2941/2001

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 257/2001

Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (Α΄- 46).

Νόμος 2919/2001

Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 150/2001

Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Νόμος 2915/2001

Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις

Ψήφισμα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων - 2001

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 6 Απριλίου 2001 Ψηφίσματος της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «ψήφιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος»

Προεδρικό Διάταγμα 60/2001

Προσαρμογή του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 92/101/ΕΟΚ της 23ης Νοεμβρίου 1992 «για την τροποποίηση της οδηγίας 77/91 /ΕΟΚ όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της». (L.347/64/28.11.92)

Νόμος 2892/2001

Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 39/2001

Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ

Νόμος 2880/2001

Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

Κανονισμός Βρυξέλλες Ι

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-496/2000

Πωλήσεις από απόσταση - Συγκριτική διαφήμιση - Προσαρμογή του Νόμου 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α\ 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαϊου 1997 «για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις» (ΕΕ αριθ. L 144 της 4/6/1997, σ. 19-27) και της οδηγίας 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωρίου 1997 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση» (ΕΕ αριθ. L 290 της 23/10/1997, σ. 18-23).

Νόμος 2844/2000

Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας

Νόμος 2842/2000

Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97/974198 και 2866198 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ

Υπουργική Απόφαση 91756/2000

Αύξηση της λόγω ποσού αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων και των Μονομελών Πρωτοδικείων.

Νόμος 2837/2000

Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Τουρισμού και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 129/2000

Σχέδιο Π.Δ. "Τροποποίηση του άρθρου 7 του Π.Δ. 339/96 Περί οργανωμένων ταξιδίων σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/314 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (Α 225)"

Top