Νομοθεσία

Φίλτρα

Νόμος 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/...

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 53969/2014

Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, καθώς και του αριθμού των αδειών διαμονής φυσικών προσώπων...

Κοινή Υπουργική Απόφαση Β/7/35889/2582

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

Εγκύκλιος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 4/2014

Υπουργική Απόφαση 66797/2014

Εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν. 4274/2014 (Α 147)

Νόμος 4285/2014

Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α' 139) και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω...

Νόμος 4283/2014

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

Απόφαση Επιτροπής Πιστωτικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) 116/1/25.8.2014

Νόμος 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

Νόμος 4280/2014

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Νόμος 4279/2014

Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΠΟΛ. 1188/1.8.2014

Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/05−12−2013 (ΦΕΚ 3119 Β΄) “Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης –...

ΠΟΛ. 1182/25.7.2014

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη...

Νόμος 4274/2014

Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ. 1177/14.7.2014

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013

Νόμος 4268/2014

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.11321/11115/802/2.6.2014

Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων και κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, από την ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, διαδικασία και συγχρονισμός των ελεγκτικών...

Νόμος 4267/2014

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις

Υπουργική Απόφαση 18724/52/4.6.2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 27397/122/ 19–08−2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/23−08−2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 30825/4.6.2014

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 27764οικ./6.6.2014

Τροποποίηση - συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2144) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του...

ΠΟΛ. 1150/15.5.2014

Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου»

Υπουργική Απόφαση 18239/5.5.2014

Τροποποίηση του πρώτου εδαφίουτης παρ. 1 του άρθρου 12 της αρ. 28492/11−5−2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφα− σης του Υπουργού Εσωτερικών

ΠΟΛ. 1131/6.5.2014

Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3101/6−12−2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών»

Σελίδες