logo-print

Αδήλωτα τετραγωγικά μέτρα και Νόμος 4495/2017

Προθεσμία μέχρι 30.09.2020 για όσους έχουν υπαχθεί στο Ν. 4495/2017 περί αυθαιρέτων ή πρόκειται μέχρι τότε να το πράξουν

25/08/2020

14/10/2020

Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες ημέρες για την προθεσμία που λήγει στις 31.08.2020 σχετικά με τη δήλωση των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων στους Δήμους και την απαλλαγή των ιδιοκτητών από πρόσθετους φόρους και τέλη, αναδρομικά μάλιστα από το έτος 2011 σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και προσαυξημένα, που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Όμως, λήγει πράγματι η προθεσμία στις 31.08.2020, αν τελικά δεν δοθεί άλλη παράταση;

Ας δούμε το θέμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

Με την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 «Ρυθμίσεις σχετικά με τα δημοτικά τέλη» (Α’ 204), παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν στους οικείους ΟΤΑ (Δήμους) την πραγματική κατάσταση των ιδιοκτησιών τους (επιφάνεια κύριων και βοηθητικών χώρων) και να επωφεληθούν από τον μη καταλογισμό των διαφορών στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές (δημοτικά τέλη, δημοτικός φόρος και ΤΑΠ που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος) για το διάστημα μέχρι 31.12.2019 [θα οφείλονται δηλ. οι διαφορές από τα εισπραχθέντα και τα νέα μόνο από 01.01.2020 και εντεύθεν και όχι από το 2011 (πιο πριν θεωρούνται παραγεγραμμένες οφειλές)].

Η προθεσμία που ο νομοθέτης είχε τάξει για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων προς τους Δήμους -είτε εγγράφως μέσω αιτήσεων προς τον κατά τόπον αρμόδιο Δήμο στην περιφέρεια του οποίου εμπίπτει κάθε ακίνητο, είτε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικά εύχρηστης πλατφόρμας της ΚΕΔΕ- έληγε αρχικά στις 31.03.2020.

Εν συνεχεία, με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (Α’ 76) η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε αρχικά για τις 30.06.2020.

Εν συνεχεία με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 375 του Ν. 4700/2020 (Α’ 127) η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε περαιτέρω μέχρι 31.08.2020. Σύμφωνα μάλιστα με τις εξαγγελίες του αρμοδίου Υπουργού, μέχρι την ώρα που το παρόν συντάσσεται, δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση.

Ωστόσο, στο δεύτερο εδάφιο της ιδίας ως άνω παρ. 2 του άρθρου 375 του Ν. 4700/2020 (Α’ 127), προβλέπεται ότι: «Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η προθεσμία παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), όπως ισχύει: «1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, η αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1η Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περ. β` έως στ` της παρ. 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4495/2017: «Οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που έχουν συντελεστεί πριν από την 28η.7.2011, μπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 89».

Συνεπώς, ξετυλίγοντάς το «Μίτο της Αριάδνης», μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: α) για τις ιδιοκτησίες που έχουν υπαχθεί στο Ν. 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών (προϋπόθεση η συντέλεση της αυθαιρεσίας πριν τις 28.07.2011) ή β) πρόκειται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 30.09.2020 να υπαχθούν σε αυτόν, η προθεσμία για τη διόρθωση των επιφανειών στου Δήμους, γνωστά ως «αδήλωτα τ.μ.» παρατείνεται μέχρι 30.09.2020 και οι δηλώσεις που θα κατατεθούν μέχρι τότε θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Με απλά λόγια, είναι ευκαιρία μέχρι 30.09.2020, όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν προβεί σε τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών μέχρι σήμερα, να υπαχθούν στο ευεργετικό καθεστώς τόσο του Ν. 4495/2017 με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 101 αυτού εκπτώσεις, όσο και στη διόρθωση των επιφανειών στους Δήμους βάσει του Ν. 4647/2019 και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 375 του Ν. 4700/2020.

Ας κλείσουμε με μία ευχή: Να έρθει κάποτε η μέρα που η νομοθετική διαδικασία -στο σύνολό της- θα οδηγεί σε υιοθέτηση διατάξεων με άμεσα και ουσιαστικά συμπεράσματα, ώστε ο πολίτης να μην χρειάζεται να παίζει το ρόλο του «Θησέα» στο γνωστό μύθο του μινωικού Λαβυρίνθου….

Ο Φάνης Αντ. Παυλίδης είναι Δικηγόρος Πειραιώς, Real Estate Law Expert. κιν. 6945-29.30.21, email: fanispavlidis@gmail.com

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ