Νομοθεσία

Φίλτρα

Προεδρικό Διάταγμα 38/2018

Κατανομή νέων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας

Προεδρικό Διάταγμα 39/2018

Καθορισμός αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάμου

Προεδρικό Διάταγμα 36/2018

Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 194/1998 (Α’ 144) - Μεταφορά τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού ΣΟΧ Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας

Προεδρικό Διάταγμα 37/2018

Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Παντανάσσης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, που βρίσκεται στη περιοχή Πανάσσαρη Γραβιάς, της Τοπικής Κοινότητας Γραβιάς, της Δημοτικής Ενότητας...

Προεδρικό Διάταγμα 35/2018

Τροποποίηση προεδρικών διαταγμάτων για τις οργανικές θέσεις σε έμμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 0544/Μ.6971/ΑΣ 2573/3.4.2018

Έγκριση Πρωτοκόλλου Μικτής Επιτροπής Οδικών μεταφορών μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της...

ΠΟΛ. 1075/18.4.2018

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11- 2017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα...

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ843/9/30881/Σ.6172/12.4.2018

Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στην Κύπρο

Εγκύκλιος Δ.15/Δ΄/619/15/13.4.2018

Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών

Προεδρικό Διάταγμα 34/2018

Σύσταση θέσεων προσωπικού στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο

Εγκύκλιος 40597/13.4.2018

Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017

Προεδρικό Διάταγμα 33/2018

Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος και λοιπού προσωπικού οστρακαλιευτικών σκαφών

Υπουργική Απόφαση Φ. 3400.1/ΑΣ 18943/22.3.2018

Απόφαση 2399 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Προεδρικό Διάταγμα 32/2018

Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ι.Φ.Ε.Τ. Α....

Νόμος 4531/2018

Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) ...

Νόμος 4532/2018

Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 18/2.4.2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 27 του ν. 4488/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου

Υπουργική Απόφαση 130181/6353/27.3.2018

Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής...

ΠΟΛ. 1063/30.3.2018

Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών

Νόμος 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ3(α)/14709/21.3.2018

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία (ΕΕ) αριθμ. 2017/1572 της επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αρχές...

ΠΟΛ. 1064/29.3.2018

Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής»

ΠΟΛ. 1062/28.3.2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 10/2018 του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση του προκύπτοντος, μετά από άρση...

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 841/38/26939/ Σ. 5184/23.3.2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Σελίδες

send