Νομοθεσια

Εγκύκλιος Φ.80000/οικ. 61689/2215

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 27/29.12.2016

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»

Εγκύκλιος Φ.80000/οικ. 61327/1484

Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

Κανονισμός 295/2016 Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Περί καταργήσεως του Ιερού Προσκυνήματος Κοιμήσεως της Θεοτόκου «ΓΚΡΕΜΙΩΤΙΣΣΑ» Ίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού και Νήσων

Υπουργική Αποφάση Φ.3460/ΑΣ 59538

Απόφαση 2317 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη Σομαλία

Υπουργική Απόφαση οικ. 61502/3399

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 61501/3398

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017

Προεδρικό Διάταγμα 133/2016

Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας

ΠΟΛ. 1204/29.12.2016

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α΄/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

Νόμος 4447/2016

Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Εγκύκλιος Φ80000/οικ.60258/1471

Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)

Νόμος 4446/2016

Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.0544/Μ.6915/ΑΣ437

Έγκριση της δι' ανταλλαγεισών επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26.9.1966 για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσαρτημένων σ' αυτή κειμένων (Κάιρο, 4 Ιουλίου 2016 και 28 Ιουλίου 2016)

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 25/20.12.2016

Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων- ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Τουρισμού

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 26/20.12.2016

Τροποποίηση της 15/25-5-2005 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Παραχώρηση δωρεάν κατά κυριότητα έκτασης 637.806,28 τ.μ. από το αγρόκτημα "Ρεύματα-Νεράιδα" στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)» (Α΄ 124), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 28/ 24-8-2011 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 184)

Προεδρικό Διάταγμα 132/2016

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας

ΠΟΛ. 1192/20.12.2016

Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (άρθρο 49 παρ. 3 του Κ.Φ.Δ.)

Νόμος 4445/2016

Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις

Εγκύκλιος Φ.10043/οικ.58770 /1442

Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Προεδρικό Διάταγμα 131/2016

Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) - Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

Top
ansp