Νομοθεσια

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Πράξη 118/19.5.2017 Τράπεζας της Ελλάδος

Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/ 27.5.2016

Προεδρικό Διάταγμα 47/2017

Τροποποίηση των π.δ. 18/2011 «Καθορισμός Ειδικοτήτων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού» (Α΄ 44) και 9/2013 «Καθορισμός Εξειδικεύσεων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού» (Α΄ 31)

Προεδρικό Διάταγμα 46/2017

Σύσταση Δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ»

Νόμος 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικ. 36837/13821/4.5.2017

Σύσταση Γραφείου επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 80000/οικ.21628/936/17.5.2017

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Κοινή Υπουργική Απόφαση 22528/430/17.5.2017

Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού

Προεδρικό Διάταγμα 43/2017

Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων (τ. Ανθηδόνος) του Δήμου Χαλκιδέων σε Τοπική Κοινότητα Ανθηδόνα (τ. Λουκίσια)

Προεδρικό Διάταγμα 44/2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 126/2016 «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών» (Α' 211)»

Προεδρικό Διάταγμα 42/2017

Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»

Υπουργική Απόφαση 52635/9.5.2017

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 56885/ 2014 (Β΄ 3107) «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες»

Εγκύκλιος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 3/2017

Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος

Κανονισμός Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Απόφαση υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1063470 ΕΞ 2017 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Προεδρικό Διάταγμα 40/2017

Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Μυρτέας του Δήμου Θέρμου σε Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Μυρτέας σε οικισμό Μυρτιάς

Προεδρικό Διάταγμα 41/2017

Σύσταση προξενικού γραφείου στην Πρεσβεία Σιγκαπούρης

ΠΟΛ. 1072/4.5.2017

Κοινοποίηση της με αριθμό 287/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Προεδρικό Διάταγμα 38/2017

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Κοινή Υπουργική Απόφαση 21779/3.5.2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174).» (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει

Προεδρικό Διάταγμα 39/2017

Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Top