logo-print

Δεκτή η αγωγή δικηγόρου για καταβολή αμοιβών Νομικής Βοήθειας ύψους 11.293, 92 ευρώ - Προσωρινά εκτελεστή η απόφαση για το ποσό των 7.000 ευρώ

Ειρ. Πειραιά 23/2024: Αγωγή δικηγόρου για καταβολή οφειλόμενων αμοιβών Νομικής Βοήθειας. Δεκτή η αγωγή. Το εναγόμενο υποχρεώνεται να καταβάλει στην ενάγουσα δικηγόρο συνολικά το ποσό των 11. 293, 92 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως

Δεκτή εν μέρει η αγωγή δικηγόρου κατά του «ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.», για οφειλόμενα στο πλαίσιο παροχής δωρεάν νομικών υπηρεσιών σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν. 3226/2004.

Η δικαστική κρίση θεμελιώθηκε στην ομολογία του «ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.», κατ' άρθρο 352 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., αφού δεν αμφισβητήθηκε καμία απαίτηση της «ενάγουσας», αλλά η μη καταβολή είχε ως αιτία το μεγάλο όγκο υποθέσεων σε συνάρτηση με την τήρηση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας ως προς τη διεκπεραίωση των αιτήσεων για πληρωμή.

Αλυσιτελώς, προβλήθηκε ο ισχυρισμός από το «ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.», ότι η μη πληρωμή των αμοιβών οφείλεται στην «επιλογή» (δικαίωμα) της «ενάγουσας» να μην υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 5016/2023 και δη στο άρθρο 69 αυτού με τίτλο «Διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας που προκύπτουν από ειδικά γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από 1.1.2019 έως 31.12.2022», αφού ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΕ πλήρης εξόφληση, αλλά η καταβολή του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού αμοιβής των ειδικών γραμματίων που προκύπτει από τον πίνακα δικαιούχων και οφειλόμενων αποζημιώσεων της παρ. 2, πλέον Φ.Π.Α..

Σημειωτέον ότι από αυτό το ποσό ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ο φόρος που αναλογεί και οι νόμιμες εισφορές και κρατήσεις στο σύνολό τους [εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ, κρατήσεις υπέρ Δικηγορικών Συλλόγων και κατ’ άρθρο 29 του ν. 4596/2019 (Α’ 32)].

Συνεπώς, το «αντίδικο» παρότι δεν προβαίνει σε πλήρη καταβολή των οφειλομένων και δε δίνει σαφή απάντηση για το πότε προτίθεται, να καταβάλει το απολειπόμενο 20%, εντούτοις προβαίνει σε πλήρη παρακράτηση του αναλογούντος φόρου και των εισφορών και κρατήσεων. Άρα, το όφελος, ιδίως, για τις πολιτικές υποθέσεις που προβλέπουν χαμηλές νόμιμες αμοιβές είναι μηδαμινό και, ως εκ τούτου, δεν ήταν υποχρεωμένη να το δεχθεί η «ενάγουσα».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, υποχρεώθηκε το «ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.» να καταβάλει στη δικηγόρο που παρείχε υπηρεσίες στο πλαίσιο του ν. 3226/2004 ποσό 11. 293, 92 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Κηρύχθηκε η εκδοθησόμενη προσωρινά εκτελεστή εν μέρει ως προς την καταψηφιστική διάταξη, αφού κρίθηκε αντισυνταγματικό το άρθρο 909 αριθ. 1 Κ.Πολ.Δ., που δεν επιτρέπει την κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας κατά του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., με έρεισμα τα άρθρα 20 παρ. 1, 94 παρ. 4, 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 6 παρ. 1 Ε.Σ.Δ.Α., του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της, άρθρο 2 παρ. 3 και 14 παρ. 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ΟλΑΠ 17/2002 ΕλλΔση 2002, 1009, 21/2001 ΕλλΔση 2002, ΕφΑθ 6457/2011).

Επίσης, επιδικάζεται μειωμένη δικαστική δαπάνη ύψους 150 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 και 3 του ν. 3693/1957, που εφαρμόζεται όταν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη είτε υπέρ, είτε κατά του Δημοσίου και το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 αρ. 18 Εισ.Κ.Πολ.Δ. και όπως τούτο ισχύει μετά την υπ' αριθμ. 134423/8.12.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, αφού η νομική υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ.

Θεοδώρα Γιαννακοπούλου

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ