logo-print

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων από το ΕΣΠΑ

Σε συνδυασμό με την απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας διασφαλίζεται η ταχεία ολοκλήρωση των σχετικών πληρωμών

27/05/2021

01/06/2021

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Ρυθμίσεις αναφορικά με το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο Νόμος 4801/2021 για τη φαρμακευτική κάνναβη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 32, οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων  «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων», δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνομιακού χαρακτήρα.

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Διαβάστε σχετικά: Έρχεται το ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση δικηγόρων - Τι και ποιους αφορά

Ομοίως, η αυτή ρύθμιση προβλέπεται και για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» (άρθρο 31).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της διάταξης, λόγω των μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων έχουν υποστεί σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους.

Ειδικότερα, η επαγγελματική δραστηριότητα των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων περιορίστηκε ιδιαιτέρως λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και άλλων φορέων όπως τα κτηματολογικά γραφεία για μεγάλες περιόδους, αλλά και του περιορισμού των δραστηριοτήτων των δυνητικών πελατών τους λόγω της προκληθείσας γενικότερης καμπής της οικονομικής δραστηριότητας.

Για την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες κρίνεται σκόπιμη η στήριξή τους για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υποδομών τους.

Για τη στήριξη των ως άνω επιχειρήσεων το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει σχεδιάσει τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή `Ενωση δράσεις «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων».

Με το προβλεπόμενο ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των εν λόγω ενισχύσεων, σε συνδυασμό με την απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, διασφαλίζεται η ταχεία ολοκλήρωση των σχετικών πληρωμών στο σύνολό τους, χωρίς παρακρατήσεις, με στόχο την επίτευξη του σκοπού των ως άνω δράσεων.

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

send