logo-print

Ακυρώσεις κατασχέσεων λόγω μη απόδειξης από το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ότι κοινοποίησαν στον οφειλέτη ατομική ειδοποίηση

Μία σειρά σημαντικών αποφάσεων από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

20/10/2020

08/11/2020

Ερμηνεία ΚΠολΔ (άρθρα 495-590)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αναγκαστική Εκτέλεση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ακυρώσεις κατασχέσεων λόγω μη απόδειξης από το Ελληνικό Δημόσιο και τον Ε.Φ.Κ.Α. ότι κοινοποίησαν στον οφειλέτη ατομική ειδοποίηση.

ΔΠΑ 15351/2020, 23ο Τμήμα

Αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη οποιοδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος οφειλέτη, συνιστά η προηγούμενη έκδοση και νόμιμη κοινοποίηση προς αυτόν της ατομικής ειδοποίησης, προκειμένου αυτός να λάβει εγκαίρως γνώση των σχετικών με το χρέος του ταμειακών βεβαιώσεων και είτε να ζητήσει προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία έναντι αυτών είτε να προβεί σε εξόφληση των οφειλών του, η δε παράλειψη της κοινοποίησης αυτής – εφόσον την επικαλείται ο οφειλέτης – καθιστά άκυρη τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης. Στην προκειμένη δε περίπτωση, η προσκομιζόμενη από το καθ’ ου … ατομική ειδοποίηση, παρότι απευθύνεται στον ανακόπτοντα δεν συνοδεύεται από κάποιο αποδεικτικό στοιχείο περί της κοινοποίησής του προς αυτόν (π.χ. έκθεση επίδοσης αυτής ή απόδειξη παραλαβής συστημένης επιστολής) και επομένως δεν προκύπτει ότι περιήλθε σε γνώση του ανακόπτοντος η διενέργεια των οικείων ταμειακών βεβαιώσεων πριν επιβληθεί σε βάρος του η ένδικη κατάσχεση.

ΔΠΑ 7055/2020, 15ο Τμήμα

Η καθιέρωση στο άρθρο 5 του Κ.Φ.Δ. τεκμηρίου κοινοποίησης μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής συστημένης αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα, μετά την οποία να συνάγεται η πλήρης γνώση του περιεχομένου της ατομικής ειδοποίησης, πρέπει να ερμηνευτεί, στο πλαίσιο των προμνησθέντων άρθρων του Συντάγματος και της Ε.Σ.Δ.Α., ως καθιέρωση μαχητού τεκμηρίου, υπό το φως και της πάγιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, από την οποία συνάγεται ότι η ύπαρξη αμάχητων τεκμηρίων αντιβαίνει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας και δεν προσβάλλεται το προαναφερθέν δικαίωμα μόνο όταν το θεσπιζόμενο τεκμήριο είναι μαχητό, όταν προβλέπεται δηλαδή η δυνατότητα του φορολογούμενου να προσκομίσει αντίθετες αποδείξεις. Κατ’ ακολουθία, ο ανακόπτων δύναται να αμφισβητήσει ότι έλαβε χώρα κοινοποίηση και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, πάντως, να προκύπτει και να αποδεικνύεται, είτε από το σώμα της ατομικής ειδοποίησης είτε από τα στοιχεία του φακέλου, η ημερομηνία επίδοσής της από τη Φορολογική Διοίκηση.

Η δε προσκόμιση εκτυπωμένων σελίδων του ηλεκτρονικού αρχείου που τηρεί η επισπεύδουσα αρχή, η οποία φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης, πιστοποιεί τη σύνταξη, αλλά όχι και την κοινοποίηση των προ της εκτέλεσης ατομικών ειδοποιήσεων (πρβλ. ΔΕφΑθ 4070/2013). Συναφώς, για να είναι έγκυρη η με συστημένη επιστολή επίδοση της πράξης που εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση, πρέπει να συντάσσεται από τα όργανα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) απόδειξη (αποδεικτικό) παραλαβής, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα ουσιώδη στοιχεία, όπως είναι ο αριθμός της επιδοθείσας πράξης, η ημέρα και ώρα επίδοσης, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και η υπογραφή του επιδίδοντος οργάνου και αυτού που την παρέλαβε (πρβλ. ΣτΕ 169/2015 επταμ., βλ. ΔΕφΑθ 4357/2017), ώστε να μπορεί να συναχθεί με βεβαιότητα ότι η επιστολή επιδόθηκε νομίμως στον παραλήπτη της.

ΔΠΑ 14718/2020, 8ο Τμήμα

Ειδικότερα, η προσκομιζόμενη από το καθ’ ου (Κ.Ε.Α.Ο.) … ατομική ειδοποίηση προς τον ανακόπτοντα, αφενός περιλαμβάνει γνωστοποίηση μόνο μέρους των ανωτέρω οφειλών για τις οποίες επιβλήθηκαν οι ένδικες κατασχέσεις, …, αφετέρου δεν συνοδεύεται από προσκόμιση από το καθ’ ου της έγγραφης αποτύπωσης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής πρόσβασης του ανακόπτοντος στο περιεχόμενό της ως άνω ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Επομένως, αναπόδεικτα ισχυρίζεται το καθ’ ου ότι ο ανακόπτων έχει λάβει γνώση των ένδικων οφειλών. Εξάλλου, η ρύθμιση των ένδικων οφειλών δεν αποτελεί στοιχείο από το οποίο δύναται να συναχθεί η πλήρης γνώση του ανακόπτοντος για την σε βάρος του διαδικασία είσπραξης αναφορικά με τις ένδικες οφειλές, καθώς κρίσιμο γεγονός δεν είναι μόνο η γνώση της εν ευρεία εννοία βεβαίωσης του χρέους, δηλαδή, της ύπαρξης της οφειλής, αλλά της εν στενή εννοία βεβαίωσης του χρέους, δηλαδή της διενέργειας της ταμειακής βεβαίωσης και της συνεπαγόμενης έναρξης της εκτέλεσης (ΔΕφΠειρ 692/2017, ΔΕφΑθ 5893/2013).

ΔΠΑ 9022/2020, 18ο Τμήμα

Εξάλλου, η αποστολή, πολλώ δε μάλλον η περιέλευση των ατομικών ειδοποιήσεων στον ανακόπτοντα, δεν αποδεικνύεται από τις εκ μέρους του καθ’ ου σχετικές επισημειώσεις στις εκτυπωθείσες καρτέλες της τηρούμενης μερίδας του ανακόπτοντος ή της προαναφερόμενης εταιρείας και στον πίνακα του εγγράφου της φορολογικής αρχής με τίτλο «Φορολογούμενοι με χρέη», άνευ περαιτέρω τεκμηρίωσης (πρβλ. ΔΕφΠειρ 1144/2019, 1023/2018, ΔΕφΑθ 4070/2013). Τέλος, αλυσιτελώς προβάλλεται από το καθ’ ου ότι ο ανακόπτων γνώριζε τις επίμαχες οφειλές, καθόσον κρίσιμη εν προκειμένω είναι η γνώση όχι μόνο της εν ευρεία εννοία βεβαίωσης του χρέους, δηλαδή της ύπαρξης της οφειλής, αλλά και της εν στενή εννοία βεβαίωσης, η οποία συνεπάγεται την έναρξη της διοικητικής εκτέλεσης, ενώ ουδεμία επιρροή ασκεί η γνώση του προερχόμενου από τις σχετικώς εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις αρχικού χρέους, το οποίο δεν ταυτίζεται με το αναγκαστικώς εισπρακτέο (βλ. Σ.τ.Ε. 29/2013).

ΔΠΑ 15056/2020, 18ο Τμήμα

Ωστόσο, από τον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης δεν προκύπτει ότι οι προσκομισθείσες … ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και … πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών, περιήλθαν, εγκαίρως, πριν την πραγματοποίηση της επίμαχης κατάσχεσης, στον ανακόπτοντα, δοθέντος ότι το καθ’ ου το οποίο έχει το βάρος απόδειξης (βλ. ΔΕφΑθ 898, 3038/2015, 5406/2014, 4070/2013) ουδόλως προσκομίζει εν προκειμένω τα αντίστοιχα αποδεικτικά κοινοποίησής τους (λ.χ. έκθεση επίδοσης, απόδειξη παραλαβής συστημένης επιστολής, βεβαίωση της ταχυδρομικής υπηρεσίας περί παραλαβής προς ταχυδρόμηση κ.λπ.), ούτε έγγραφη αποτύπωση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής πρόσβασης του ανακόπτοντος στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών» του Ο.Π.Σ. – Ι.Κ.Α., σύμφωνα με την Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 Υπουργική Απόφαση και ουδεμία εν γένει έγγραφη αποτύπωση της εφαρμογής σχετικά με τη διαχείριση των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων και ενημερώσεων της προσωπικής σελίδας του ανακόπτοντος στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, από την οποία να προκύπτει με ασφάλεια η ενημέρωση του οφειλέτη - ανακόπτοντος.

Ομοίως έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες αποφάσεις που ακυρώνουν κατασχετήριες εκθέσεις / έγγραφα, εξαιτίας μη απόδειξης από τη Φορολογική Αρχή / Κ.Ε.Α.Ο. ότι περιήλθε στον οφειλέτη ατομική ειδοποίηση, με αποτέλεσμα ο ίδιος να στερηθεί σταδίου δικονομικής προστασίας πριν την επιβολή της ένδικης κατάσχεσης:

Επί ανακοπών κατά εκθέσεων κατάσχεσης ακινήτων με επισπεύδον το Ελληνικό Δημόσιο: ΔΠΑ 15427/2020, 15359/2020, 15356/2020, 15351/2020, 15237/2020, 15120/2020, 15060/2020, 15059/2020, 14911/2020, 14910/2020, 14847/2020, 14697/2020, 14605/2020, 14168/2020, 14003/2020, 13950/2020, 13865/2020, 13771/2020, 13599/2020, 13590/2020, 11451/2020, 9022/2020, 7055/2020, 4630/2020, 4169/2020, 368/2020.

Επί ανακοπών κατά κατασχετήριων εγγράφων εις χείρας τρίτου με επισπεύδον το Ελληνικό Δημόσιο: ΔΠΑ 15424/2020, 15372/2020, 15342/2020 (εν μέρει), 15310/2020, 15307-8/2020, 14718/2020, 14472/2020, 13903/2020, 10861/2020, 10390/2020, 9423/2020.

Επί ανακοπών κατά εκθέσεων κατάσχεσης ακινήτων με επισπεύδοντα τον Ε.Φ.Κ.Α.: ΔΠΑ 15364/2020, 15164/2020, 15056/2020, 14470/2020, 12356/2020, 12129/2020 (εν μέρει), 11095/2020, 10842/2020, 9184/2020, 9024/2020, 6525/2020, 4066/2020, 1024/2020.

Επί ανακοπών κατά κατασχετήριων εγγράφων εις χείρας τρίτου με επισπεύδοντα τον Ε.Φ.Κ.Α.: ΔΠΑ 14718/2020, 14472/2020, 14116/2020, 12740/2020,11437/2020 (εν μέρει), 10101/2020, 6961/2020, 1742/2020.

Πηγή: adjustice.gr
Ερμηνεία ΚπολΔ (Άρθρα 904-1054)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ