logo-print

ΑΠΔΠΧ: Πρόστιμα σε τρεις τράπεζες για μη εκπλήρωση της υποχρέωσης επεξεργασίας ακριβών στοιχείων για τους οφειλέτες

Προβλήματα στη διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων των οφειλετών πριν την ανάθεση σε εταιρείες ενηµέρωσης

02/11/2018

06/11/2018

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Πρόστιμα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης και επεξεργασίας ακριβών στοιχείων για τους οφειλέτες, επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρεις τράπεζες.

Όπως αναφέρετε στις αποφάσεις, στην Αρχή έχει υποβληθεί µεγάλος αριθµός καταγγελιών σχετικά µε τηλεφωνικές οχλήσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις (είτε αυτές γίνονται, για λογαριασµό των δανειστών, από εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών – που είναι και η συνηθέστερη περίπτωση– είτε γίνονται από τους ίδιους τους δανειστές).

Η πλειονότητα των καταγγελιών αυτών αφορούν στο ζήτηµα της νοµιµότητας της διάθεσης των δεδοµένων σε ΕΕΟ χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση ή την προηγούµενη (γενική ή ειδική ενηµέρωση) των οφειλετών, ζήτηµα για το οποίο η Αρχή έχει ήδη αποφανθεί (βλ. Απόφαση 98/2017 και συστάσεις υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/4744/12-07-2013).

Στις υποθέσεις που εξετάστηκαν με τις νέες αποφάσεις της Αρχής καταγγέλλεται από πολίτες όχληση σε λάθος πρόσωπο και πρέπει να εξεταστεί το ζήτηµα της ακρίβειας των δεδοµένων και της διόρθωσής τους.

Πρόκειται, κατά το χρονικό διάστηµα 2015 έως 2017, για έντεκα (11) συνολικά καταγγελίες κατά της Alpha Bank, τέσσερις (4) κατά της Εθνικής Τράπεζας και τρεις (3) κατά της Eurobank.

Συγκεκριµένα, όλοι οι καταγγέλλοντες παραπονέθηκαν για τηλεφωνικές οχλήσεις που δέχονται χωρίς να έχουν σχέση µε τους οφειλέτες που αναζητούνται στο πλαίσιο της ενηµέρωσης οφειλετών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο τηλεφωνικός αριθµός ανήκε στο παρελθόν σε οφειλέτη ή δόθηκε, όπως ισχυρίζονται οι τράπεζες, από τους ίδιους τους οφειλέτες κατά την κατάρτιση της σύµβασης.

Από την άλλη, οι καταγγέλλοντες είναι οµολογουµένως σε δυσχερή θέση διότι, συνήθως, δεν γνωρίζουν εκ µέρους ποιου δανειστή γίνονται οι τηλεφωνικές οχλήσεις, ώστε να ασκήσουν το δικαίωµα αντίρρησης [βλ. και Απόφαση 53/2016, σύµφωνα µε την οποία η τηλεφωνική επικοινωνία πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην αναζήτηση του οφειλέτη και, µέχρι να επιτευχθεί συνοµιλία µε οφειλέτη, να µην αποκαλύπτονται σε τρίτους περισσότερα στοιχεία που θίγουν τον οφειλέτη, σε περίπτωση δε που δεν βρίσκεται ο οφειλέτης αλλά τρίτα πρόσωπα θα πρέπει να διακόπτεται µε εύσχηµο τρόπο η συνοµιλία, χωρίς να αποκαλύπτεται ο σκοπός της κλήσης και η ταυτότητα του καλούντος (καθώς η κλήση γίνεται για προσωπική υπόθεση του οφειλέτη)].

Όπως σημειώνει η Αρχή, οι καταγγέλλοντες συνήθως δεν ασκούν το δικαίωµα αντίρρησης στους δανειστές, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διόρθωση των στοιχείων των οφειλετών και την µη όχλησή τους στο µέλλον (αφού δεν σχετίζονται µε τους οφειλέτες και την οφειλή).

Οι καταγγέλλοντες υποβάλλουν απευθείας καταγγελίες στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή που έχει τη γενική κατά κανόνα αρµοδιότητα εποπτείας της δραστηριότητας της ενηµέρωσης οφειλετών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3758/2009, ή και στην Αρχή που έχει ειδική κατ’ εξαίρεση αρµοδιότητα για συγκεκριµένες µόνο παραβάσεις του ν. 3758/2009.

Οπότε, οι τράπεζες ενηµερώνονται για τα σχετικά παράπονα από τις εποπτικές Αρχές που ζητούν διευκρινίσεις επί των καταγγελλοµένων.

Σε κάποιες δε περιπτώσεις οι καταγγέλλοντες προσφεύγουν απευθείας (ή και παράλληλα µε τις καταγγελίες τους στις Αρχές) στα αρµόδια δικαστήρια, µε αγωγές αποζηµίωσης.

Οι αποφάσεις της Αρχής

Το σκεπτικό των αποφάσεων της Αρχής παρουσιάζει ομοιότητες, ιδίως σε ό,τι αφορά στη διαδικασία ταυτοποιήσεως των στοιχείων των οφειλετών πριν την ανάθεση ενηµέρωσης οφειλετών από τις Τράπεζες.

Με τις αποφάσεις της η Αρχή:

1. Επέβαλε τόσο στην Εθνική Τράπεζα όσο και στη Eurobank πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για µη εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να τηρούν και να επεξεργάζονται περαιτέρω ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της προς εκπλήρωση των σκοπών του ν. 3758/2009 σε µία (στην περίπτωση της Εθνικής) και δύο (στην περίπτωση της Eurobank) από τις εξεταζόµενες περιπτώσεις.

2. Επέβαλε στην Alpha Bank πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για µη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται περαιτέρω ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της προς εκπλήρωση των προβλεπόµενων από το ν. 3758/2009 σκοπών σε τρεις από τις εξεταζόµενες περιπτώσεις, ενώ της απηύθυνε και σύσταση στην τράπεζα, προκειμένου να προβεί σε βελτίωση της όλης διαδικασίας ταυτοποιήσεως των στοιχείων των οφειλετών πριν την ανάθεση ενηµέρωσης οφειλετών (ιδίως αναφορικά µε οφειλέτες της πρώην Εµπορικής Τράπεζας που περιήλθε µετά από απορρόφηση στην εν λόγω Τράπεζα) και να ενηµερώσει σχετικά την Αρχή εντός 6 µηνών.

Δείτε τις αποφάσεις 55, 56 και 57/2018 όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
send