logo-print

Αξίωση επίδειξης εγγράφου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΜΠρΘηβών 127/2021)

Έννομο συμφέρον και αναγκαιότητα επίδειξης των εγγράφων και χορήγησης αντιγράφων τους στο αιτόν

24/11/2021

26/11/2021

Πολιτική Δικονομία ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Δεκτή έγινε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η επίδειξη συγκεκριμένων εγγράφων. Ενόψει συζήτησης της αγωγής του αιτούντος, η οποία πιθανολογήθηκε πως θα ευδοκιμήσει, το δικαστήριο έκρινε πως υφίσταται έννομο συμφέρον και αναγκαιότητα χορήγησης επικυρωμένων αντιγράφων των ένδικων εγγράφων, τα οποία θεωρήθηκαν κρίσιμα για την έκβαση της όλης υπόθεσης (ΜΠρΘηβών 127/2021).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, καθένας μπορεί να ζητήσει από τρίτον την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου, το οποίο κατέχει και μπορεί να χρησιμεύσει προς απόδειξη, έστω και ως τεκμήριο, των ισχυρισμών του σε εκκρεμή δίκη ή σε δίκη που προτίθεται να ανοίξει. Η επίδειξη αυτή, η οποία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 452 παρ. 3 ΚΠολΔ εφαρμόζεται και όταν τα έγγραφα βρίσκονται σε δημόσια αρχή ή δημόσιο όργανο ή άλλον υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα που ανάγονται σε απόρρητα του κράτους σχετικά με την ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις του, ζητείται με παρεμπίπτουσα αγωγή.

Ωστόσο, σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου, καθένας που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ζητήσει να διαταχθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η επίδειξη εγγράφων. Μπορεί, επιπλέον, να διαταχθεί και η χορήγηση αντιγράφων στον αιτούντα, με δαπάνες του.

Περαιτέρω, προϋποθέσεις της αξίωσης προς επίδειξη εγγράφου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος, ο προσδιορισμός του εγγράφου και του περιεχομένου του, η κατοχή του εγγράφου από τον καθ’ ου στρέφεται η αίτηση, η δυνατότητα χρησιμοποίησης του εγγράφου αυτού ως αποδεικτικού μέσου και το έννομο προς τούτο συμφέρον του αιτούντος την επίδειξη.

Εν προκειμένω δε το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση του πρώτου καθ’ ου, περί απαραδέκτου της αίτησης λόγω ικανοποίησης του ασφαλιστέου δικαιώματος κατ' άρθρο 692 παρ. 4 του ΚΠολΔ, καθόσον ειδικά ως προς την επίδειξη εγγράφων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η προσωρινή ρύθμιση της διαφοράς δεν εμποδίζεται από την εν λόγω διάταξη που απαγορεύει την πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος. Και τούτο, διότι το δικαίωμα του οποίου ζητείται η εξασφάλιση δεν είναι αυτό της επίδειξης, το οποίο καθ' εαυτό συνήθως δεν έχει αξία, αλλά το ουσιαστικό, η δε επίδειξη απλώς προπαρασκευάζει την απόδειξη αυτού, ή διότι η επίδειξη διατάσσεται προς διασφάλιση των συμφερόντων του αιτούντος, λόγω της βραδύτητας της οριστικής εκδίκασης του σχετικού αιτήματος, σε συνδυασμό και με το γεγονός της μη επέλευσης βλάβης στον καθ' ου από την επίδειξη του εγγράφου.

Απόσπασμα απόφασης

Συνοψίζοντας προς όλα τα ανωτέρω, πιθανολογείται, ότι θα ευδοκιμήσει και θα γίνει δεκτή η από 7-5-2021 και με αρ. καταθ. ./ΕΓ/2021 αγωγή του αιτούντος κατά των καθ’ών, με αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας της προσβαλλομένης αποφάσεως με αριθμό ./2020 του ΔΣ της ΔΕΥΑ Μετεώρων, λόγω έλλειψης νομιμόμητας από την μη ειδική αιτιολογία στην αίτηση απόσπασης του πρώτου καθ’ού, και την αναφορά αιτιώδους συνδέσμου όπως απαιτεί το άρθρο 25 του Ν. 4735/2020, δυνάμει του οποίου εξεδόθη η ως άνω απόφαση, αλλά και λόγω έλλειψης ουσιαστικής βασιμότητας ως προς την αποδοχή του αιτήματος απόσπασης του πρώτου καθ’ού από την δεύτερη καθ’ής, σύμφωνα με το οποίο ο πρώτος καθ’ού, αποσπάται για τρία (03) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης, λόγω εξακολούθησης του επικαλούμενου ιατρικού προβλήματος, από την κρίσιμη θέση την οποία υπηρετεί στο αιτόν, χωρίς την δυνατότητα και πρόβλεψη αντικατάστασης αυτού από άλλο υπάλληλο, με τον κίνδυνο δημιουργίας σοβαρών υγειονομικών προβλημάτων για την δημόσια υγεία και εν γένει λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της περιφερειακής αρμοδιότητας του αιτούντος, τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του πρώτου καθ’ού, ως μοναδικού χειριστή μηχανημάτων έργων και όλα αυτά, ενώ επί τρία (03) έτη, και με την δυνατότητα αυτά να ανανεωθούν περαιτέρω, η μοναδική αυτή θέση εργασίας του πρώτου καθ’ού στο αιτόν, να θεωρείται καλυφθείσα, και ο ατομικός του φάκελος ως υπαλλήλου του αιτούντος, να τηρείται κανονικά στον αιτούντα, όπου και η οργανική θέση του υπαλλήλου.

Και όλα τα ανωτέρω, για γεγονότα που υφίσταντο κατά το χρόνο αποδοχής και κατάληψης της ως άνω θέσης εργασίας, ήτοι πνευμονικής νόσου του πατέρα του, υφιστάμενης τουλάχιστον από το έτος 2016, την στιγμή που στην προσβαλόμενη απόφαση του δευτέρου καθ’ού, η οποία περιλαμβάνεται στο απόσπασμα από το υπ' αριθμ. ./2020 πρακτικό του Δ.Σ του, δεν υπάρχει καμία αιτιολογία για την απόσπαση εργαζομένου από άλλο Οργανισμό (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), που αυτό αποφάσισε με τηλεφωνική απάντηση των μελών του, παρά μόνο καταγραφή της αιτήσεως του πρώτου καθ’ού, χωρίς καν να αναφέρονται τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, δηλαδή χωρίς μνεία των ιατρικών πιστοποιητικών που το ίδιο το άρθρο 1 του ν 4356/2015 ορίζει, και του οποίου γίνεται επίκληση στην προσβαλόμενη απόφαση, στην οποία επαναλαμβάνεται και πάλι, ότι η μόνη αναφορά που υπάρχει είναι γενικά " φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά", χωρίς καμία αναφορά ή αιτιολογία, σε επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά , όπως αυτά ορίζονται και απαιτούνται από τις ανωτέρω προμνησθείσες διατάξεις, τις οποίες το ίδιο το Δ.Σ του δεύτερου καθ’ού επικαλείται.

Τέλος, ενόψει συζήτησης της ως άνω αγωγής του αιτούντος για την αναγνώριση της ακυρότητας της προσβαλλομένης αποφάσεως του δεύτερου καθ’ού την 09-12-2021, είναι προφανές το έννομο συμφέρον και η αναγκαιότητα χορήγησης αντιγράφων στο αιτόν, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην μείζονα σκέψη της παρούσας, των εγγράφων που ζητά με την ένδικη αίτηση του, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την έκβαση της όλης υπόθεσης, την γνώση του περιεχομένου των οποίων δεν είναι δυνατόν να στερείται το αιτόν.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ