logo-print

Αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις: Πρόστιμο 30.000 ευρώ σε εκτελούντα την επεξεργασία από την ΑΠΔΠΧ

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Με μία πολύπλευρα ενδιαφέρουσα απόφαση η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ σε εταιρεία που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές κλήσεις (εκτελών την επξεργασία) για λογαριασμό εταιρείας ενέργειας (υπεύθυνος επεξεργασίας).

Σύμφωνα με την απόφαση 52/2021 της ΑΠΔΠΧ, υποβλήθηκαν 17 καταγγελίες σχετικά με διενέργεια παράνομων τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας ΖΕΝΙΘ.

Για τη συγκεκριμένη επεξεργασία η ΖΕΝΙΘ επέχει θέση υπευθύνου επεξεργασίας, η δε One Way Private Company επέχει θέση εκτελούσας την επεξεργασία.

Από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι λόγω σφάλματος στην εφαρμογή της εκτελούσας την επεξεργασία πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις σε συνδρομητές που είχαν ενταχθεί στο μητρώο 11, κατά παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

Μεταξύ άλλων, στην απόφαση επισημαίνεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία αναλαμβάνουν την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

Το σφάλμα στην εφαρμογή της εκτελούσας την επεξεργασία One Way Private Company που οδήγησε σε τηλεφωνικές κλήσεις σε συνδρομητές που είχαν ενταχθεί στο μητρώο 11, κατά παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 (βλ. σκέψη 1), προέκυψε από παράλειψη υπαλλήλου της και είναι αποτέλεσμα της έλλειψης αυτόματης διαδικασίας εξαίρεσης των συνδρομητών που έχουν ενταχθεί στο μητρώο 11.

Η ευθύνη για τη μη εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων, κατά παράβαση των άρθρων 28 και 32 του ΓΚΠΔ θα πρέπει να επιμεριστεί στον εκτελούντα την επεξεργασία και στον υπεύθυνο την επεξεργασία.

Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η One Way Private Company ήταν υπεύθυνη για την ειδική εφαρμογή μέσω της οποίας εξαιρούνται από τον dialer οι ενταγμένοι στο μητρώο τηλεφωνικοί αριθμοί των οποίων η υποχρέωση εξαίρεσης προβλεπόταν ρητά συμβατικά.

Επίσης, ο μη αυτοματοποιημένος τρόπος ενεργοποίησης του μηχανισμού εξαίρεσης καθώς και η ευθύνη για την παράλειψη του υπαλλήλου να την ενεργοποιήσει και το μη έλεγχο αυτής ανήκει αποκλειστικά στην One Way Private Company.

Η ευθύνη της ΖΕΝΙΘ, ως υπευθύνου επεξεργασίας είναι να παράσχει κατάλληλα εργαλεία, αρχές και οδηγίες ώστε να αποτραπούν οι μη νόμιμες κλήσεις.

Η ευθύνη της ΖΕΝΙΘ επίσης αφορά και την επάρκεια του ελέγχου και της εποπτείας της One Way Private Company αλλά και τις ενέργειες στις οποίες προέβη η ΖΕΝΙΘ μόλις έλαβε γνώση των καταγγελιών.

Οι ενέργειες αυτές της ZENIΘ δεν ήταν επαρκείς ώστε κατά τον έλεγχο που διενήργησε να προσδιοριστεί η αιτία της παράβασης και να δοθούν οι κατάλληλες ειδικές οδηγίες στην One Way Private Company, αλλά είχαν μόνο γενικό χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, για την επιμέτρηση του προστίμου η Αρχή έλαβε υπόψη της τον αριθμό των επηρεαζόμενων προσώπων, που δεν προσδιορίστηκε επακριβώς από την One Way Private Company, αν και ζητήθηκε, και τεκμαίρεται ότι είναι σημαντικός, αφού ο αριθμός των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της ΖΕΝΙΘ κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο υπήρχε το συστημικό σφάλμα ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο.

Η Αρχή επέβαλε στην εκτελούσα την επεξεργασία One Way Private Company πρόστιμο 30.000 ευρώ για παραβίαση του άρθρου 32 παρ. 2 και 4 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 3, περ. γ του ΓΚΠΔ.

Επίσης επέβαλε στον υπεύθυνο επεξεργασίας ZENΙΘ, την κύρωση της επίπληξης για παράβαση του άρθρου 28 παρ. 3 περ. γ του ΓΚΠΔ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dpa.gr

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send