logo-print

Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

20/04/2021

20/04/2021

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο διεπιστημονικό – διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies (ΦΕΚ: 2077/30.05.2020/τ.Β’) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2021).

Η διάρκεια του διεπιστημονικού – διαθεματικού Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξ αυτών, τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία τεσσάρων μαθημάτων ανά εξάμηνο και σειρά προσκεκλημένων διαλέξεων, ενώ το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους μέσω του προγράμματος LLP Erasmus σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες: [α] είτε σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα, [β] είτε μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα και συγγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Το διεπιστημονικό–διαθεματικό Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)» απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ενδεικτικά αναφέρονται πτυχιούχοι: Νομικής Σχολής, Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομίας, Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, διπλωματούχοι μηχανικοί: Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών. Επιπλέον, Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας κ.ά.

Πριν την έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα διεξαχθεί μικρής διάρκειας σειρά εισαγωγικών διαλέξεων, τόσο σε θέματα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, όσο και σε θέματα Νομικής Επιστήμης, για τους επιλεγέντες και τις επιλεγείσες που δεν έχουν παρακολουθήσει σχετικά θέματα στις βασικές σπουδές τους.

Αν συνεχιστούν τα προβλήματα λόγω COVID-19, τα μαθήματα θα διεξάγονται εν όλω εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο αποφάσεων που λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περιβάλλον άρσης των περιοριστικών διατάξεων, τα μαθήματα θα διεξάγονται, συνδυαστικά, δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μέσων, με πλατφόρμα άρτια επιλεγμένη και φιλική στη χρήση. Με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν.4485/2017 όπως ισχύει), η διδασκαλία εξ αποστάσεως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των προβλεπόμενων τεσσάρων μαθημάτων ανά εξάμηνο, διάρκειας τριών εκπαιδευτικών ωρών έκαστο ανά εβδομάδα διδασκαλίας, μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά: [α] εξ αποστάσεως διδασκαλία Τετάρτη 18:00-21:00, [β] δια ζώσης διδασκαλία Σάββατο 10:00-15:00, [γ] εκ περιτροπής εξ αποστάσεως / δια ζώσης διδασκαλία Παρασκευή 18:00-21:00.

Η αξιολόγηση των υποψήφιων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία αποτελείται από Καθηγητές και Καθηγήτριες του Τμήματος με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και προσωπική συνέντευξη εξ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μέσων (π.χ. μέσω Skype κ.ά.).

Στοχεύοντας στην ακόμη υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του διεπιστημονικού-διαθεματικού Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies στην αγορά εργασίας και αναγνωρίζοντας τη θετική άποψη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε κατόχους επιλεγμένων επαγγελματικών πιστοποιητικών, θα προσφερθούν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες σεμιναριακά μαθήματα επαγγελματικής πιστοποίησης (certification) ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer D.P.O. Executives), σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17024 και την κατευθυντήρια οδηγία για την ανάπτυξη και αναγνώριση σχημάτων πιστοποίησης προσώπων. Το κόστος των σεμιναρίων αυτών, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που καταβάλουν τέλη φοίτησης, θα καλύπτεται εν όλω από τα έσοδα του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς, θα επιτυγχάνεται εξαιρετικά χαμηλό κόστος εξέτασης για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που ενδεχομένως επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για τη λήψη της ως άνω πιστοποίησης, σε επιλεγμένο συνεργαζόμενο φορέα διαπιστευμένο (accredited) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (4.900) ευρώ και, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση με την ανακοίνωση όσων γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. για δέσμευση της θέσης, η δεύτερη δόση κατά την έναρξη του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου (Φεβρουάριος 2022) και η τρίτη δόση κατά την έναρξη του επόμενου χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου (Σεπτέμβριος 2022). Η καταβολή των τελών μπορεί να γίνει και με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Περισσότερες πληροφορίες στο ds.unipi.gr

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
send