logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4494/2017 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις

04/11/2017

16/11/2017

Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4494/2017 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, νόμος διαρθρώνεται σε 4 Κεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθµες θεµατικές ενότητες:

Το Κεφάλαιο Α´ αφορά σε ρυθµίσεις σταδιοδροµικής και υπηρεσιακής εξέλιξης κατηγοριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων (ΕΔ).

Διαβάστε επίσης: Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Ειδικότερα, εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν στη δυνατότητα οικειοθελούς βραχείας παραµονής στις τάξεις των ΕΔ αξιωµατικών που έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα και επιθυµούν να παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο και την παραµονή τους στις τάξεις του Στρατεύµατος, συνεχίζοντας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ.

Περαιτέρω, εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν στον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων για την απονοµή αποστρατευτικού βαθµού αξιωµατικού σε τιθέµενα σε αποστρατεία στελέχη της κατηγορίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας, καθώς και ρυθµίσεις που στοχεύουν στην αποκατάσταση στρεβλώσεων που αφορούν στη βαθµολογική εξέλιξη συγκεκριµένων κατηγοριών αξιωµατικών προέλευσης Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών.

Οι ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Β´ κατατείνουν στην υλοποίηση έτερου σηµαντικού στόχου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που υπαγορεύεται από την τρέχουσα δηµοσιονοµική συγκυρία, και αφορά στην αξιοποίηση της άχρηστης, της πεπαλαιωµένης και της πλεονάζουσας κινητής περιουσίας των ΕΔ, µε σκοπό την προσπόριση οικονοµικού ανταλλάγµατος προς όφελος των ΕΔ. Για το σκοπό αυτόν, µε το παρόν σχέδιο νόµου επέρχεται εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εκποίηση των υλικών των ΕΔ που δεν έχουν χρηστική καταλληλότητα και δεν εξυπηρετούν τους αρχικούς σκοπούς προµήθειάς τους ή ευρίσκονται σε τέτοια αποθεµατική στάθµη, ώστε να πλεονάζουν υπέρµετρα σε σχέση µε τον αριθµό που εξυπηρετεί τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες ανάγκες και επιχειρησιακές απαιτήσεις των ΕΔ.

Με το Κεφάλαιο Γ´ συντελείται µία σηµαντική τοµή στη διαδικασία των οικονοµικών επιθεωρήσεων και εσωτερικών ελέγχων στις Οικονοµικές Υπηρεσίες, στις Διαχειρίσεις, στους εποπτευοµένους φορείς και στις συµβάσεις του ΥΠΕΘΑ, καθώς και στην έρευνα και εξέταση των σχετικών καταγγελιών. Το ΥΠΕΘΑ στοχεύοντας στον καλύτερο και αποτελεσµατικότερο έλεγχο των Διαχειρίσεων των ΕΔ, αποφάσισε τη δηµιουργία ενός νέου οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια των οικονοµικών επιθεωρήσεων – εσωτερικών ελέγχων, µε τη σύσταση του Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που θα στελεχώνεται από προσωπικό του ως άνω Σώµατος, µε κύρια αποστολή την πρόληψη και διερεύνηση οικονοµικών εγκληµάτων και εγκληµάτων διαφθοράς που βλάπτουν τα οικονοµικά συµφέροντα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και των ΕΔ γενικότερα. Με τον τρόπο αυτό, το ΥΠΕΘΑ ανταποκρίνεται στο καθολικό αίτηµα της εποχής για διαφάνεια, πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος και εξάλειψη τυχόν εστιών διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα.

Με το Κεφάλαιο Δ΄ του σχεδίου νόµου εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν στην επίλυση επιµέρους ζητηµάτων αρµοδιότητας ΥΠΕΘΑ [θέµατα στρατολογικής φύσης, θέµατα που διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας των ενώσεων εν ενεργεία στρατιωτικών, θέµατα εξόφλησης υποχρεώσεων των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων που απορρέουν από προµήθειες υλικών - αγαθών και παροχής υπηρεσιών, χωρίς την υπογραφή συµβάσεων, θέµατα επιβολής ποινικών ρητρών σε Δ.Ε.Κ.Ο. που έχουν συνάψει συµβάσεις προµήθειας µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µε νοµική βάση το π.δ. 284/1989 (Α΄133)].

Τέλος µε το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου εισάγεται ρύθµιση για την έγκριση του σχεδίου σύµβασης αντισταθµιστικών ωφεληµάτων µεταξύ της εταιρείας «RAYTHEON» και της Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), που αφορά στην παροχή υλικών και ανταλλακτικών προς τις ΕΔ και στην ανάθεση συναφούς υποκατασκευαστικού έργου σε ελληνικές εταιρείες (ΣΑΩ 05/99). 

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4494/2017 εδώ.

Αναγκαστική Εκτέλεση - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος Ι

ΈΦΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send