logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4587/2018 - Αλλαγές σε ζητήματα δικαστικών και απονομής δικαιοσύνης

Εκτενείς αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία - Παράταση Ισχύος Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών

27/12/2018

14/01/2019

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4587/2018 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις.

Πέραν των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο νόμος περιλαμβάνει σειρά διατάξεων με τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία, τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και άλλα ζητήμτα, όπως η υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες.

Τροπολογία με εκτενείς ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσες αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».

Επτά αντί για δύο μήνες η δοκιμαστική υπηρεσία των δόκιμων δικαστικών λειτουργών της 23ης σειράς της ΕΣΔι

Όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, στην πράξη αποδείχθηκε ότι το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης των δύο (2) μηνών για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Παρέδρους της 23ης σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστών, όπως καθορίστηκε με το άρθρο 52 του ν. 4509/2017, δεν είναι επαρκές για την απόκτηση της αναγκαίας εμπειρίας από όλες τις διαδικασίες.

Επίσης, ο μεγάλος αριθμός προαγωγών και μεταθέσεων δικαστών και εισαγγελέων μεσούντος του δικαστικού έτους, σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση των Παρέδρων διατηρούνταν σε δύο (2) μήνες, Θα είχε ως συνέπεια την διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24, το άρθρο 52 του ν. 4509/2017 (Α'201) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 52 Δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών

Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3689/2008 (Α' 164), η διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λειτουργών (παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας) που διορίστηκαν από τους σπουδαστές της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύνσεων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων ορίζεται σε επτά (7) μήνες.»

Παράταση Ισχύος Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών

Με την ρύθμιση του άρθρου 27 λαμβάνεται πρόνοια για την κάλυψη των κενών θέσεων Ειρηνοδικών που θα ανακύψουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ορίζεται ότι αυτές θα καλυφθούν από τον πίνακα επιτυχόντων που δημοσιεύθηκε στις 09.02.2016 (ΦΕΚ Ε' 81/09.02.2016). Η παράταση της ισχύος του Πίνακα κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσληψης νέων ειρηνοδικών, σε αναπλήρωση όσων συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται, δεδομένου ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, ο δε πίνακας επιτυχόντων είναι πρόσφατος, στοιχείο που διασφαλίζει τη στελέχωση των ειρηνοδικείων με πρόσωπα διαπιστωμένης ικανότητας και προσόντων.

Σκόπιμη κρίνεται η παράταση επί διετία για τον λόγο ότι αναμένεται μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων Ειρηνοδικών λόγω συνταξιοδότησης εντός των προσεχών δύο ετών.

Επιδότηση Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών

Με νέα ρύθμιση λαμβάνεται μέριμνα από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως εποπτεύοντος το δικαιοδοτικό έργο Υπουργείου, για την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών σε ζητήματα ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και την εξοικείωσή τους με αυτά, αποβλέποντας στην βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης και την επιτάχυνση στην απονομή της.

Ρυθμίσεις για το ΤΑΧΔΙΚ

Με την παρ. 1 του άρθρου 28 αντικαθίσταται η περ. α' του υπό στοιχ. 1 παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α' 209), με σκοπό να συμπληρωθεί η ισχύουσα διάταξη σε σχέση με την ανέγερση, την επισκευή και την αγορά κτιρίων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η χρηματοδότηση μια την αποπεράτωση ημιτελών κτιρίων και για την μεταρρύθμιση και bιαμόρφωση κτιρίων κατάλληλων να χρησιμοποιηθούν ως δικαστήρια.

Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού προστίθεται δεύτερη περίπτωση στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α' 209), με σκοπό τη διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών του. Τούτο αφενός συνάδει με την αιτιολογική έκθεση του ν. 3659/2008 επέ του άρθρου 65, από όπου προκύπτει ότι το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. μπορεί να αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης ακινήτων και αφετέρου, προβλέπεται για πρώτη φορά ότι η εν λόγω αποδοχή της παραχώρησης χρήσης δύναται να γίνει με συμφωνηθέν από τα μέρη αντάλλαγμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τούτο διότι, ο νομοθέτης είχε προβλέψει διάφορες περιπτώσεις για να επιτρέψει τη χρηματοδότηση από το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., αλλά βεβαίως δεν ήταν δυνατό να προβλέψει εξαντλητικά όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η προτεινόμενη διάταξη.

Δείτε το Νόμο 4587/2018, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, και κωδικοποιημένο στη βάση του Lawspot.

Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κατ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ