logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4777/2021 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

19/02/2021

22/02/2021

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος πολυσυζυτημένος νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νόμος 4777/2021 "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις".

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο Νόμος αποτελείται από τέσσερα μέρη:

Α΄ Μέρος: Η ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω της θεσμοθέτησης Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), στην ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών, καθώς και στη μείωση του ποσοστού μη ολοκλήρωσης αυτών. Επίσης, η ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της αυτονομίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και της δυνατότητας κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό της/του προφίλ, καθώς προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των Α.Ε.Ι. στον καθορισμό της βάσης εισαγωγής των φοιτητών. Δίνεται επιπλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπεφρασμένη προτίμηση των υποψηφίων σε πανεπιστημιακό τμήμα εισαγωγής. Ενθαρρύνονται, κατά αυτόν τον τρόπο, οι συνειδητές επιλογές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, και επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών με συμμετοχή φοιτητών που επιλέγουν στοχευμένα τις εν λόγω σχολές και τμήματα με βάση τις κλίσεις και προτιμήσεις τους.

Β΄ Μέρος: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των χώρων των Α.Ε.Ι.. Συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας στους δημόσιους αυτούς χώρους συνιστά η παροχή έννομης προστασίας για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών, καθώς και για τη διασφάλιση όλων των άλλων έννομων αγαθών και των επιμέρους ελευθεριών από παραβατικές συμπεριφορές και αξιόποινες πράξεις. Τα αρμόδια κατά τον νόμο όργανα οφείλουν να εγγυώνται την ανεμπόδιστη άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων και την τήρηση της αρχής του κράτους δικαίου εντός των Α.Ε.Ι.. Το πλέγμα των προτεινόμενων διατάξεων συμβάλλει στην προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, τόσο υπό την έννοια της ελευθερίας κάθε μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμμετέχει στην έρευνα και τη διδασκαλία, στους χώρους στους οποίους παρέχεται η ανώτατη εκπαίδευση με τρόπο απρόσκοπτο, όσο και υπό την έννοια της λειτουργίας αυτής ως θεσμικής εγγύησης, ιδίως για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Παράλληλα, η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει τα χρόνια ζητήματα της πολιτικής προστασίας εντός των χώρων αυτών, καθώς και της έλλειψης ολοκληρωμένου πειθαρχικού δικαίου για τους φοιτητές.

Γ΄ Μέρος: Με το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Γ΄ τροποποιείται το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με τη διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β΄ ρυθμίζονται λοιπά ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, θεσπίζεται χρονικό όριο φοίτησης στα Α.Ε.Ι., ώστε να υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης των σπουδών, με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητάς τους. Ακολούθως, τροποποιείται η διαδικασία αξιολόγησης μαθητών από ξένα σχολεία του εξωτερικού, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ρυθμίζεται η δυνατότητα απαλλαγής μαθητών της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τη συμμετοχή στα μαθήματα της φυσικής αγωγής, της μουσικής και των θρησκευτικών.

Μέρος Δ΄: Περιλαμβάνονται οι μεταβατικές και τελικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του νομοσχεδίου.

Μεταξύ άλλων, αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των ΑΕΙ προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 12 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.

1. Τα Α.Ε.Ι. εφαρμόζουν τεχνικά ή άλλα αναγκαία μέτρα για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων - επισκεπτών και της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι..

2. Κάθε Α.Ε.Ι., με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη διαβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του, τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφάλειας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του. Ως τέτοια συστήματα λογίζονται ιδίως:

α) μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι.,

β) ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στις εισόδους εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων των Α.Ε.Ι.,

γ) μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός και

δ) αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης. Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών μέτρων ασφάλειας της παρούσας, κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφάλειας σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας. Η εγκατάσταση και λειτουργία των τεχνικών μέτρων της περ. α΄ εντός των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται μόνο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στα κεφάλαια έκτο, δέκατο τρίτο, δέκατο πέμπτο, δέκατο έκτο, δέκατο όγδοο, δέκατο ένατο και εικοστό τρίτο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και τα κακουργήματα της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Αντικείμενο της αντιμετώπισης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά και η απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ταυτοποίησης του δράστη.

Άρθρο 18 Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

1. Συνιστώνται Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), οι οποίες συγκροτούνται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161).

2. Το προσωπικό της παρ. 1 διατίθεται σε Α.Ε.Ι. με κριτήριο την ύπαρξη και την έκταση των αναγκών που διαπιστώνονται και ανακατανέμεται ανάλογα με τις περιστάσεις, χωρίς χρονικό περιορισμό.

3. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. συνεργάζεται με τον πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύματος. Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. διευκολύνουν το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4.

4. Αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. είναι η προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι., όσο και των υποδομών αυτών. Οι Ο.Π.Π.Ι. είναι αρμόδιες για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και ιδίως για:

α) Την πρόληψη της τέλεσης και την αντιμετώπιση κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.,

β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι.,

γ) την πραγματοποίηση περιπολιών στο πλαίσιο των καθηκόντων της περ. α΄. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρει πυροβόλο όπλο, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και ασκεί όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4777/2021, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ