logo-print

Δημόσιοι υπάλληλοι: Διευκρινίσεις για τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας και τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Τι ισχύει για τη βεβαίωση μετάβασης από και προς την εργασία, άδειες και αναστολή προθεσμιών

23/03/2020

23/03/2020

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Με νέα εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει διευκρινίσεις μετά τη νέα υπουργική απόφαση και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Αναλυτικά προβλέπεται:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με τις κατεπείγουσες έκτακτες ρυθμίσεις σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ώρα 06:00 έως και 6.4.2020 και ώρα 06:00 και την προβλεπόμενη στην παρ. 2α του άρθρου πρώτου στην αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 986) εξαίρεση σχετικά με τη μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, καλούνται οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού για τις κατεπείγουσες κάτωθι ενέργειες:

Βάσει του πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης κάθε φορέα, όπως αυτό έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, όπως ισχύει, και τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί στο κεφάλαιο Α΄ της ως άνω β΄ σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, για εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού ή το αρμόδιο κατά τόπο όργανο, θα πρέπει να χορηγήσουν στους υπαλλήλους του Δημοσίου που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης βεβαίωση για τους σκοπούς της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 (Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες) του άρθρου πρώτου της ίδιας ως άνω ΚΥΑ, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία για τον υπάλληλο:

- Στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου, σχέση εργασίας)

- Τόπος κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση)

- Τόπος εργασίας:

  • φορέας του Δημοσίου, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υπάλληλος και
  • φορέας του Δημοσίου, στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος (σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά, πχ λόγω απόσπασης), καθώς και
  • ταχυδρομική διεύθυνση του φορέα/καταστήματος, όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος.

- Ωράριο εργασίας:

α) ώρα προσέλευσης:…… /ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης:……….

β) ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης λόγω υπερωριακής απασχόλησης:……

- Χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης:

Η ως άνω βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο με πρωτότυπη υπογραφή του αρμοδίου οργάνου (προϊστάμενος αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού ή του αρμόδιου κατά τόπο οργάνου) και με στρογγυλή σφραγίδα. Στην ως άνω βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, εξαιτίας των οποίων προκύπτει υποχρέωση για μετακίνηση κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του.

Ο μετακινούμενος υπάλληλος οφείλει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τη βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Προς διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών προσωπικού επισυνάπτεται πρότυπο της βεβαίωσης κίνησης ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20-03- 2020 ΠΝΠ «Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικώς στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας έναντι της διασποράς του κορωνοϊού, υπάλληλοι του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ΠΝΠ, απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με την ειδική αυτή αναρρωτική άδεια, την οποία ο νομοθέτης ακριβώς λόγω της έκτακτης ανάγκης, δεν προσμετρά στις δικαιούμενες αναρρωτικές άδειες του υπαλλήλου ούτε προβλέπει την υποχρέωση παραπομπής στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Ο υπάλληλος για τη δικαιολόγηση της απουσίας του καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο αμελλητί ή σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά την επάνοδό του στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν αδιαμφισβήτητα εκείνα τα στοιχεία (ιδίως αρμόδιος φορέας και ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο), τα οποία δύναται να ελεγχθούν από το Αρχείο άλλων δημοσίων υπηρεσιών, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1599/1986, και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό.

Οι υπάλληλοι αυτοί προσμετρώνται στους υπαλλήλους, που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που αφορούν στην άδεια ειδικού σκοπού καθώς και στην παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο ημερησίως μέχρι και 25% και συγκεκριμένα προστίθεται παρ.8, η οποία προβλέπει τα εξής: «8. Οι διευκολύνσεις της παρ. 4, καθώς και κατ' εξαίρεση της παρ. 1 εφόσον εγκρίνονται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς».

Βάσει των ως άνω διατάξεων και δεδομένου ότι η πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί, αποδεικνύει ότι πέραν των τέκνων που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, άμεση φροντίδα απαιτείται και για τα βρέφη και νήπια, των οποίων η φροντίδα έχει ανατεθεί σε μέλη της οικογένειας και κυρίως σε γονείς ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τα τέκνα αυτά λόγω κινδύνου διάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η φροντίδα των ανήλικων τέκνων αποτελεί υποχρέωση, με τις προαναφερόμενες διατάξεις επεκτείνονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις και σε γονείς, των οποίων τα τέκνα δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά η φροντίδα των νηπίων έχει ανατεθεί κυρίως στους οικείους τους.

Διευκρινίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων προβλέπεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως και κατ’ εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της οικείας διάταξης (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ εγκύκλιος).

Για τη χορήγηση των ως άνω διευκολύνσεων και εφόσον δεν προκύπτει ήδη από το Αρχείο της Υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει η υπαγωγή τους στο πλαίσιο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων.

ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου της από 20-03- 2020 για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων ιατρών, φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακοποιών και λοιπών κλάδων που εργάζονται στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και σε προϊσταμένους κάθε επιπέδου ευθύνης, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ87Χ) εγκύκλιος).

ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ «Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020».

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αρ. 10 ν. 2690/1999, όπως ισχύει) οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν(παρ. 1 αρ. 10), καθώς επίσης και ότι η υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας (παρ. 6 αρ. 10), βάσει της διαμορφωθείσας έκτακτης κατάστασης λειτουργίας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, κρίθηκε απαραίτητη η πρόβλεψη ότι πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προαναφερόμενη προθεσμία μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.

Ως εκ των ανωτέρω, δέον είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς τους στη σχετική ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών για τις ως άνω διατάξεις, προκειμένου να εξομαλύνεται τόσο η εξυπηρέτηση του κοινού όσο και να προάγεται ο σκοπός της προστασίας της δημοσίας υγείας. Σε ό,τι αφορά την αναστολή και τον επαναπροσδιορισμό των προθεσμιών για θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, θα ακολουθήσει σχετική περαιτέρω ενημέρωση.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο.

Πολιτειολογία
Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
send