logo-print

ΔΣΑ: Παρατηρήσεις για το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο, την απόφαση ΣτΕ για τον ΕΦΚΑ και το σχέδιο νόμου για τον αθλητισμό

09/10/2019

11/10/2019

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, υιοθέσησε κατά πλειοψηφία την επικρατήσασα άποψη που διατύπωσε η ad hoc  Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με αντικείμενο τη διατύπωση κριτικών παρατηρήσεων επί των υπό ψήφιση άρθρων 49 έως και 53 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου σχετικά με τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ του ΔΣΑ υιοθετεί τις εξής θέσεις:

1] Με την διάταξη του άρθρου 53 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου συρρικνώνεται το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία, καθότι πλέον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα (α) στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1264/1982 όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 1915/1990, (β) αν η επίλυση της συλλογικής διαφοράς επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, λόγος που πρέπει να αιτιολογείται πλήρως τόσον στην αίτηση όσον και στην διαιτητική απόφαση. Η προσθήκη της τελευταίας προϋπόθεσης ισοδυναμεί στην πράξη με κατάργηση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία όταν δεν πρόκειται για επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας.

2] Συνιστά υπέρμετρη παρέμβαση στη συλλογική αυτονομία η δυνατότητα, βάσει του της διάταξης του άρθρου 53, να εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που εξαιρούνται από την υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, ανεξαρτήτως εάν στην επεκτεινόμενη συλλογική ρύθμιση προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν.1876/1990. Οι όποιες αλλαγές για την εξαίρεση επιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων δεν μπορεί να εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργού, αλλά προϋποθέτουν σαφείς και συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα προσχηματικής προσφυγής στις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατά τα ανωτέρω εξαίρεση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να αρκεί μόνη η υποβολή μιας αίτησης υπαγωγής στην προπτωχευτική κλπ διαδικασία για την εξαίρεση της επιχείρησης από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική απόφαση που έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική.
Εξάλλου, τοιαύτη δυνατότητα εγείρει ζητήματα νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς θάλπει εν δυνάμει αθέμιτες πρακτικές μείωσης του εργατικού κόστους κάποιων επιχειρήσεων έναντι άλλων.

3] Το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 50, δεν μπορεί να επαφίεται στις διοικήσεις των σωματείων, αλλά θα πρέπει να ρυθμισθεί με διάταξη Νόμου. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των προνοιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν μπορεί να διεξάγεται για την ανάδειξη των διοικήσεων των σωματείων, ενώ το αδιάβλητο της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πρέπει να διασφαλίζεται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (δικηγόρου) στον τόπο / στους τόπους διεξαγωγής της. Η διάταξη αυτή νομοτεχνικά θα πρέπει να ενταχθεί στο σχετικό θεσμικό νομοθέτημα, δηλαδή στον Ν. 1264/1982.

4] Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 στ. β’ και γ’ υποχρέωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών αντιστοίχως να δημοσιεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις τους εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες, θίγει την αυτονομία των οργανώσεων. Ζητήματα διαφάνειας καλύπτονται με την δημοσιοποίηση από πλευράς οργανώσεων των αναγκών που καλύφθηκαν από  κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης.

Απόφαση ΣτΕ για ΕΦΚΑ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΔΣΑ, μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, που δικαίωσαν τις θέσεις του δικηγορικού σώματος και κατέγνωσαν την αντισυνταγματικότητα της ασφαλιστικής αντιμεταρρύθμισης Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) αποφασίστηκε η διοργάνωση σχετικής εκδήλωσης την 17.10.2019, στο ξενοδοχείο Τιτάνια και ώρα 18.00, προς το σκοπό ενημέρωσης των συναδέλφων σχετικά με τις συνέπειες των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων, ιδίως σε σχέση με το ύψος των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και την επιβεβλημένη συμμόρφωση της Πολιτείας με το περιεχόμενό της δικαστικής κρίσης.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν δικηγόροι που εκπροσώπησαν το δικηγορικό σώμα στη δίκη ενώπιον του ΣτΕ καθώς και νομικοί, εξειδικευμένοι στο δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παράλληλα, το ΔΣ ενημερώθηκε για τη θέση σε δημόσια διαβούλευση του Προσχεδίου Νόμου του ΥΠΠΟΑ «Κύρωση της Σύμβασης Magglingen/Macolin σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις», το άρθρο 48 του οποίου αναστέλλει μέχρι την 31.12.2020 την ισχύ του άρθρου 5 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4603/2019 (Α΄48).

Με την ανωτέρω διάταξη, της οποίας επιδιώκεται η αναστολή, είχε προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, ότι  δικαστικός αντιπρόσωπος στις αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, ορίζεται δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο.

Με δεδομένο ότι η άνω διάταξη αποτελεί κατάκτηση για το δικηγορικό σώμα, αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τον Γεν. Γραμματέα του ΔΣΑ, Μιχάλη Καλαντζόπουλο, και τους Συμβούλους Κωνσταντίνο Ρίζο και Αλέξανδρο Μαντζούτσο, προκειμένου να συναντηθούν με την Υπουργό Πολιτισμού και τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό και να εκθέσουν τις θέσεις του σώματος.

Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις στο dsa.gr

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Η νέα ποινική δικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΕΝΤΖΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send