logo-print

e-Παράβολο: Νέοι κανόνες για τη διαδικασία είσπραξης και επιστροφής

Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου

24/03/2020

26/03/2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ  B’ 979/21.03.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους όρους και τη διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου. 

Ηλεκτρονικό Παράβολο

1. Με τον όρο ηλεκτρονικό παράβολο (εφεξής e-Παράβολο) νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω των διαδικτυακών πυλών www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.). Πρόσβαση στην υπηρεσία του e-Παραβόλου παρέχεται και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Α.Α.Δ.Ε.). Με χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει σε ηλεκτρονική μορφή τη χορήγηση παραβόλου ή την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης εσόδων που βεβαιώνονται οίκοθεν. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

2. Εφόσον χορηγηθεί το e-Παράβολο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό στους φορείς είσπραξης με γνωστοποίηση σε αυτόν μοναδικού ψηφιακού κωδικού πληρωμής. Η καταβολή πραγματοποιείται και με τη χρήση χρεωστικών, πιστωτικών ή προπληρωμένων καρτών μέσω της εν λόγω ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

3. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-Παραβόλου παρέχεται, i. στην υπηρεσία/λήπτη, όπου κατατίθεται το e-Παράβολο, η απαραίτητη πληροφόρηση για τον έλεγχο της εγκυρότητάς του και της συνδρομής των προϋποθέσεων σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ii. στον πιστοποιημένο χρήστη, η δυνατότητα να ανατρέχει στα e-Παράβολα που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό του, να τα εκτυπώνει εκ νέου και να ζητά την επιστροφή τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού του.

Πληρωμή e-Παραβόλου

1. Η είσπραξη των ενταγμένων, στην ηλεκτρονική υπηρεσία, παραβόλων και εσόδων διενεργείται υποχρεωτικά με κωδικό πληρωμής e-Παραβόλου.

2. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το αναλογούν ποσό στον φορέα είσπραξης που επιθυμεί γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό. Η πληρωμή του e-Παραβόλου δύναται να πραγματοποιηθεί σε κατάστημα ή με χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης.

3. Παρέχεται δυνατότητα στους πιστοποιημένους χρήστες πληρωμής του e-Παραβόλου με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Παραβόλου ή στους φορείς είσπραξης, η είσπραξη διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ., κατά την κρίση του Προϊσταμένου αυτής.

Εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης και πληρωμής e-Παραβόλου

1. Η υποβολή αιτήματος για χορήγηση e-Παραβόλου και η πληρωμή του, για όσους διαθέτουν Α.Φ.Μ., είναι δυνατή και μέσω των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών (όπως, τερματικά - EFT/ POS, Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης Μετρητών - ATM, Κέντρα Αυτόματων Πληρωμών - APS). Στην περίπτωση αυτή καταχωρίζονται: i. Κωδικός Τύπου e-Παραβόλου ii. ΑΦΜ iii. Ποσό e-Παραβόλου Το ποσό e-Παραβόλου είναι προσυμπληρωμένο και μόνο στις περιπτώσεις e-Παραβόλων μεταβλητού ποσού συμπληρώνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

2. Η απόδειξη από τα εναλλακτικά κανάλια των Τραπεζών περιέχει κατ' ελάχιστον τον κωδικό e-Παραβόλου, τον κωδικό τύπου e-Παραβόλου, τον ΑΦΜ, το ποσό e-Παραβόλου και την ημερομηνία και ώρα πληρωμής.

 

Κεντρική διαδικασία επιστροφής ποσού e-Παραβόλου

1. Κατά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών e-Παραβόλου, τυγχάνουν εφαρμογής, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ. 1, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.- ν. 4174/2013, ΦΕΚ Α΄ 170)] και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ Α΄ 90), όπως ισχύουν, αντίστοιχα, κατά περίπτωση. Πλέον των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) περί παρακράτησης για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.).

2. Για την επιστροφή ποσών από e-Παράβολα που εισπράχθηκαν αχρεώστητα, συντάσσεται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ηλεκτρονικό αρχείο με τους δικαιούχους επιστροφής και με τα προς επιστροφή ποσά.

3. Πραγματοποιείται κεντρικά έλεγχος, μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Στην περίπτωση επιστροφής εσόδων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό Ν.Π., είτε ως συνεισπραττόμενα, είτε ως βεβαιωμένα αυτοτελώς, ελέγχεται επιπρόσθετα εάν κατά το μήνα διενέργειας της επιστροφής τυχόν εισπράξεις υπέρ του Ν.Π. καλύπτουν το επιστρεπτέο ποσό.

5. Για τους δικαιούχους επιστροφής e-Παραβόλων, για τους οποίους πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, συντάσσεται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τελική κατάσταση, ανά Πιστωτικό Ίδρυμα (εφεξής Π.Ι.), με τους δικαιούχους επιστροφής, τα προς πίστωση ποσά και με τους προς πίστωση λογαριασμούς (σε μορφή ΙΒΑΝ).

6. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποστέλλει συγκεντρωτική κατάσταση με τα προς πίστωση ποσά ανά Π.Ι. στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία εκδίδει ειδική εντολή προς τη Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής ΤτΕ) συνοδευόμενη με την ανωτέρω κατάσταση, για την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

7. Η ΤτΕ, με χρέωση του λογαριασμού 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», πιστώνει το λογαριασμό της πληρώτριας Τράπεζας/Π.Ι., με το προς επιστροφή ποσό των δικαιούχων για την επακόλουθη πίστωση των λογαριασμών τους.

8. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης ενημερώνει τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την έκδοση της ειδικής εντολής και αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα την κατάσταση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

9. Δεν επιτρέπεται καμία οικονομική επιβάρυνση από τα Π.Ι. για την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send