logo-print

Εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός για τη διακυβέρνηση των δεδομένων (Data Governance Act) από το Συμβούλιο της ΕΕ

Νέο πλαίσιο για την προώθηση της διαθεσιμότητας δεδομένων και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση της χρήσης τους για έρευνα και δημιουργία καινοτόμων νέων υπηρεσιών και προϊόντων

21/05/2022

27/05/2022

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε ένα νέο νόμο για την προώθηση της διαθεσιμότητας δεδομένων και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση της χρήσης τους για έρευνα και δημιουργία καινοτόμων νέων υπηρεσιών και προϊόντων.

Η Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων ( Data Governance Act - DGA) θα δημιουργήσει ισχυρούς μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης ορισμένων κατηγοριών προστατευόμενων δεδομένων του δημόσιου τομέα, την αύξηση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεδομένων και την προώθηση του αλτρουισμού δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομίας δεδομένων.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν 15 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Ευρύτερη επαναχρησιμοποίηση προστατευμένων δεδομένων του δημόσιου τομέα

Ο νόμος περί διακυβέρνησης δεδομένων θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση ορισμένων κατηγοριών δεδομένων του δημόσιου τομέα που υπόκεινται στα δικαιώματα άλλων.

Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, εμπορικά μυστικά, προσωπικά δεδομένα και δεδομένα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα που επιτρέπουν αυτόν τον τύπο επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι, από τεχνικής απόψεως, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης διατήρηση της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου.

Από αυτή την άποψη, η DGA θα συμπληρώσει την οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα του 2019, η οποία δεν καλύπτει τέτοιους τύπους δεδομένων.

Αποκλειστικές ρυθμίσεις για την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων του δημόσιου τομέα θα είναι δυνατές όταν αυτό δικαιολογείται και είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσίας γενικού συμφέροντος. Η μέγιστη διάρκεια για τις υφιστάμενες συμβάσεις θα είναι 30 μήνες και για τις νέες συμβάσεις 12 μήνες.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης με ηλεκτρονικό μητρώο δεδομένων του δημόσιου τομέα με δυνατότητα αναζήτησης.

Αυτό το μητρώο θα είναι διαθέσιμο μέσω εθνικών ενιαίων σημείων πληροφόρησης.

Ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τη διαμεσολάβηση δεδομένων

Η DGA δημιουργεί ένα πλαίσιο για την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου – υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεδομένων – που θα παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο οι εταιρείες ή τα άτομα μπορούν να μοιράζονται δεδομένα.

Για τις εταιρείες, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να λάβουν τη μορφή ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες θα υποστηρίξουν την εθελοντική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εταιρειών και θα διευκολύνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής χρήσης δεδομένων που ορίζονται όχι μόνο από αυτόν τον νόμο, αλλά και από άλλη νομοθεσία, είτε είναι ευρωπαϊκή είτε εθνική. επίπεδο.

Με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, οι εταιρείες θα μπορούν να μοιράζονται τα δεδομένα τους χωρίς φόβο κατάχρησης ή απώλειας του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τέτοιες υπηρεσίες και οι πάροχοι τους θα βοηθήσουν τα άτομα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR). Αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους και θα τους επιτρέψουν να τα μοιραστούν με μια εταιρεία που εμπιστεύονται. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω νέων εργαλείων διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών, όπως χώροι προσωπικών δεδομένων ή πορτοφόλια δεδομένων, που είναι εφαρμογές που μοιράζονται τέτοια δεδομένα με άλλους, με βάση τη συγκατάθεση του κατόχου των δεδομένων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα μητρώο , ώστε οι πελάτες τους να γνωρίζουν ότι μπορούν να τους εμπιστευτούν.

Αλτρουισμός δεδομένων για το κοινό καλό

Η DGA διευκολύνει επίσης τα άτομα και τις εταιρείες να διαθέσουν εθελοντικά δεδομένα για το κοινό καλό , όπως έργα ιατρικής έρευνας.

Οι οντότητες που επιδιώκουν να συλλέξουν δεδομένα για σκοπούς γενικού συμφέροντος μπορούν να ζητήσουν να καταχωρηθούν σε ένα εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων οργανισμών αλτρουισμού δεδομένων. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί θα αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό θα δημιουργήσει την απαραίτητη εμπιστοσύνη στον αλτρουισμό δεδομένων, ενθαρρύνοντας άτομα και εταιρείες να δωρίσουν δεδομένα σε τέτοιους οργανισμούς, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ευρύτερο κοινωνικό καλό.

Εάν ένας οργανισμός θέλει να αναγνωριστεί ως οργανισμός αλτρουισμού δεδομένων στο πλαίσιο του DGA, θα πρέπει να συμμορφωθεί με ένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο κανόνων.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας Δεδομένων

Μια νέα δομή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας Δεδομένων , θα δημιουργηθεί για να συμβουλεύει και να βοηθά την Επιτροπή στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων και στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο διευκόλυνσης της ανάπτυξης χώρων δεδομένων, μεταξύ άλλων καθηκόντων.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν 15 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Μετά την έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα από το Συμβούλιο, εγκρίθηκε η νομοθετική πράξη.

Αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας