logo-print

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Νέα ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας - Τι εξαιρείται

17/03/2020

17/03/2020

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ΄ αριθμ. 15791/10-3-2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Τεύχος Β΄ ΦΕΚ 784/10-3-2020, αποφασίστηκε η επ΄ αόριστον αναστολή όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Αθηνών που στεγάζονται εντός του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από 10-3-2020, λόγω του αιφνίδιου συμβάντος της πυρκαγιάς στο ισόγειο του ως άνω κτιρίου, ενώ κατά την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς (9-3-2020), η αναστολή δόθηκε με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 ΦΕΚ Β΄ 864/15-3-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης «για τη λήψη επειγόντων μέτρων  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του», άρθρο 3, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ως ακολούθως:

1. Αναστέλλονται:

α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:

α) η δημοσίευση αποφάσεων,

β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας

γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,

δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,

ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,

στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.

4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών. 5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της Χώρας.

Κατόπιν αυτών, το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη και με το αρ. πρωτ. 1268/16-3-2020 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Κ.Τ.Υ.Π.-ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  Α.Ε. αποφάσισε τα εξής ότι από 17 Μαρτίου 2020 έως και 27 Μαρτίου 2020 θα ισχύουν τα εξής:

Α) θα χορηγούνται η θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές , χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων και συζήτησης προσωρινών διαταγών, ο οποίος θα βρίσκεται στο ακροατήριο Α2 στον 1ο  όροφο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, από ώρα 9.00 έως και 14.00, καθημερινά, με είσοδο αποκλειστικά από την οδό Δέγλερη. Η είσοδος από την οδό Λουκάρεως παραμένει κλειστή από 9-3-2020.

Β) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, τις οποίες κρίνει κατά περίπτωση ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας, ο οποίος θα βρίσκεται στο γραφείο 201, στον β΄ όροφο του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με είσοδο αποκλειστικά από την οδό Δέγλερη.

Γ) Δεν θα συζητούνται προσωρινές Διαταγές Υπερχρεωμένων ενόψει του γεγονότος ότι θα δημιουργούνταν συνωστισμός εντός του στενού χώρου στον οποίο θα στεγαζόταν η συγκεκριμένη υπηρεσία και λαμβανομένου υπόψη ότι οι ανωτέρω διαταγές θα συζητούνταν παρουσία των αντιδίκων οι οποίοι έχουν προηγουμένως κλητευθεί.

Δ) Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης- αντίκρουσης (3η ημέρα) των υποθέσεων που συζητήθηκαν στις 4, 5 και 6 Μαρτίου 2020,  παρατείνονται. Η προθεσμία παράτασης θα γνωστοποιηθεί όταν θα λήξει η αναστολή λειτουργίας όλων των εργασιών του Ειρηνοδικείου Αθηνών που είχε αποφασισθεί με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Για τη χορήγηση της προθεσμίας παράτασης θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων.

Ε) Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων νέας τακτικής (100 ημέρες), καθώς και οι προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης (115 ημέρες), εφόσον λήγουν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 9-3-2020 και εφεξής, παρατείνονται.  Η προθεσμία παράτασης θα γνωστοποιηθεί όταν θα λήξει η αναστολή λειτουργίας όλων των εργασιών του Ειρηνοδικείου Αθηνών που είχε αποφασισθεί με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Για τη χορήγηση της προθεσμίας παράτασης θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων.

ΣΤ) Αντίγραφα αποφάσεων δεν χορηγούνται, πιστοποιητικά δεν παραδίδονται για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω αναστολή.

Ζ) Θα δημοσιεύονται αποφάσεις και διατάξεις μετά από άδεια της διοίκησης με κριτήριο τον κατεπείγοντα χαρακτήρα αυτών.

Η)Η είσοδος δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων και κοινού θα γίνεται αποκλειστικά από την οδό Δέγλερη, δεδομένου ότι η είσοδος από την οδό Λουκάρεως από τις 9-3-2020 παραμένει κλειστή. Η εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού θα πραγματοποιείται  μόνο για τα ανωτέρω κατεπείγοντα ζητήματα και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται συνωστισμός και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στα γραφεία 201,202 του β΄ορόφου και το ακροατήριο Α2 του 1ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Τα ανωτέρω γραφεία και ακροατήριο θα είναι ανοικτά για την εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού από τις 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πηγή: dsa.gr
Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ