logo-print

Έμμισθος δικηγόρος ΟΤΑ: κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο (ΑΠ 945/2023)

Σκοπός του Ν. 4354/2015 η ένταξη στα μισθολογικό κλιμάκια αυτού των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής χωρίς να απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης

03/08/2023

03/08/2023

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Με πρόσφατη απόφασή του ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι έμμισθος δικηγόρος ΟΤΑ ορθώς εντάσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 4354/2015, χωρίς να απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΠ 945/2023).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ανωτάτου δικαστηρίου, στο άρθρο 9 παρ. 10 Ν. 4354/2015 προβλέπεται η μισθολογική κατάταξη ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων, καθώς και η ένταξη πλέον στις διατάξεις του νέου νόμου, ήτοι χωρίς να απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης, στα μισθολογικά κλιμάκια και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

Εν προκειμένω, ο Άρειος Πάγος, απορρίπτοντας την αίτηση αναίρεσης που άσκησε το αναιρεσείον ΝΠΔΔ – ΟΤΑ, έκρινε ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ορθώς δέχθηκε ότι ο αναιρεσίβλητος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, συνδεόμενος με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία με το αναιρεσείον ΝΠΔΔ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, συναφών προς το αντικείμενο της απασχόλησής του, έπρεπε να καταταχθεί στο 17ο μισθολογικό κλιμάκιο και όχι στο 15ο τοιούτο.

Με την ως άνω κρίση του, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.3 του Ν. 4354/2015, καθ’ όσον με βάση τα περιστατικά αυτά συγκροτείται το πραγματικό της εν λόγω διάταξης, της οποίας σκοπός ήταν η ένταξη στα προβλεπόμενα μισθολογικό κλιμάκια του εν λόγω νόμου, των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής χωρίς να απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Απόσπασμα απόφασης

Στα άρθρα 7 και 9 του Ν. 4354/2015 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού), των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου ( Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 (Α'314)» ορίζονται τα εξής: Άρθρο 7 (όπως οι περιπτώσεις ιστ' έως ιθ' της παραγράφου 1 αναριθμήθηκαν σε ιε' έως ιη' με το άρθρο 35 παρ.1 Ν. 4484/2017): 1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου: α) ...ιη) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος...».Άρθρο 9: Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων 1. Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπάλληλων των κατηγοριών: - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής, - Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και - Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ορίζονται ως εξής: Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε.. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13.... 3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ.. β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.». Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. … 10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής: α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε. κατηγορίας, β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας και γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε. κατηγορίας. Για τους ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11, το οποίο αφορά Χρόνο και τρόπο μισθολογικής εξέλιξης. Κατά την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου στο άρθρο 9 παρ. 10 αυτού προβλέπεται η μισθολογική κατάταξη ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων.... Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η ένταξη πλέον στις διατάξεις του νέου νόμου (χωρίς να απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης) της μισθολογικής κατάταξης των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων, καθώς και των μετακλητών υπαλλήλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και στα γραφεία των αιρετών των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επιπλέον, προβλέπεται η ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του νέου νόμου και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, χωρίς πλέον να απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

Πολιτειολογία
Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

send