logo-print

ePrivacy: Εξελίξεις σχετικά με τον νέο Κανονισμό για την προστασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Συνεχίζονται οι συζητήσεις για τα cookies, απαλείφθηκε το άρθρο για τις ρυθμίσεις απορρήτου σε επίπεδο browser, προβληματισμός για την επεξεργασία μεταδεδομένων

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Έκθεση προόδου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy) δημοσίευσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση, η οποία καταρτίστηκε υπό την ευθύνη της Προεδρίας της Αυστρίας, καταγράφει τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου και περιγράφει την πορεία εξέτασης της ανωτέρω πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιανουαρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισμού σχετικά με την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με σκοπό την αντικατάσταση της ισχύουσας οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

Διαβάστε επίσης: GDPR: Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις της ελληνικής Αρχής

Κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας, η Ομάδα TELE εξέτασε περαιτέρω την εν λόγω πρόταση σε αρκετές συνεδριάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένα θέματα.

Τα βασικά σημεία για την πρόοδο των εργασιών για τον ePrivacy

1. Σε ό,τι αφορά την επιτρεπόμενη επεξεργασία των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 6), στις συζητήσεις τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και σε επίπεδο Συμβουλίου τονίστηκε η ανάγκη να θωρακιστεί ο κανονισμός απέναντι στις μελλοντικές εξελίξεις και να είναι αρκετά ευέλικτος, ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Προεδρία προέβλεψε τη δυνατότητα περαιτέρω συμβατής επεξεργασίας μεταδεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εμπνεόμενη από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Παράλληλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υπεύθυνη μεταχείριση των εν λόγω δεδομένων, η Προεδρία συμπλήρωσε αυτή τη νέα διάταξη με αντίστοιχες διασφαλίσεις, αντλώντας έμπνευση από τον ΓΚΠΔ.

Η Προεδρία προσέθεσε επίσης έναν νέο λόγο για την επεξεργασία των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι απαραίτητα για την προστασία του τερματικού εξοπλισμού και επέφερε μικρότερες αλλαγές στη διατύπωση ολόκληρου του άρθρου 6.

Πολλές αντιπροσωπίες δήλωσαν ότι το κείμενο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση· ορισμένα κράτη μέλη, εντούτοις, εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες ως προς την επάρκεια των κινήτρων για καινοτομία και την ανάγκη μεγαλύτερης ευθυγράμμισης με τον ΓΚΠΔ, ενώ υπάρχουν επίσης αρκετά κράτη μέλη που θα προτιμούσαν την πρόβλεψη εξαντλητικού καταλόγου των περιπτώσεων επιτρεπόμενης επεξεργασίας.

Διαβάστε επίσης: Online διαφήμιση και προσωπικά δεδομένα: Μία σημαντική απόφαση για το μέλλον του Ad Tech από την CNIL

Επιπλέον, αρκετές αντιπροσωπίες κρίνουν ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, και το ζήτημα της επεξεργασίας δεδομένων για τον εντοπισμό παιδικής πορνογραφίας, ενώ ορισμένα κράτη μέλη ζητούν να επιδειχθεί σύνεση όσον αφορά την εν τοις πράγμασι επιβολή του νόμου από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η ομάδα TELE συζήτησε επίσης σχετικά με την επεξεργασία περιεχομένου και μεταδεδομένων από τρίτους για την ασφάλεια των πληροφοριών και την πρόληψη της απάτης.

Συναφώς προς αυτό, η Προεδρία πρότεινε να διευκρινιστεί στη διάταξη σχετικά με το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2) ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία περιεχομένου μετά την παραλαβή ή μεταδεδομένων από τους τελικούς χρήστες ή τρίτους στους οποίους οι τελικοί χρήστες έχουν αναθέσει την επεξεργασία.

2. Όσον αφορά την προστασία των πληροφοριών στον τερματικό εξοπλισμό (άρθρο 8), οι συζητήσεις περιστράφηκαν κυρίως γύρω από το ζήτημα της υπό όρους πρόσβασης στο περιεχόμενο ιστοτόπων και την ανάγκη να μην υπομονευθούν επιχειρηματικά μοντέλα, όπως για παράδειγμα οι επιγραμμικές υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από τη διαφήμιση, ιδίως στους ιστοτόπους των μέσων ενημέρωσης, τηρώντας παράλληλα τους σχετικούς όρους του ΓΚΠΔ.

Η Προεδρία υπέβαλε αρκετές προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό στις αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις, οι οποίες φαίνεται ότι αποτυπώνουν με ισορροπημένο τρόπο τις απόψεις των κρατών μελών.

Εντούτοις, φαίνεται ότι ορισμένα κράτη μέλη προτείνουν να συνεχιστούν οι εργασίες επί του κειμένου αυτού.

3. Κατά τις συζητήσεις επί της πρότασης, η διάταξη περί των ρυθμίσεων απορρήτου (άρθρο 10) προκάλεσε πολλές ανησυχίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επιβάρυνση για τους φυλλομετρητές ιστού και τις εφαρμογές, την πτυχή του ανταγωνισμού, τη σύνδεση των προστίμων με τη μη συμμόρφωση, αλλά και τις επιπτώσεις για τους τελικούς χρήστες και τη δυνατότητα της εν λόγω διάταξης να αντιμετωπίσει το ζήτημα της «κόπωσης της συγκατάθεσης», γεγονός που γεννά αμφιβολίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία της.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, η Προεδρία αποφάσισε να απαλείψει το άρθρο 10.

Ορισμένες αντιπροσωπίες ήταν σε θέση να υποστηρίξουν την απάλειψη, ενώ άλλες θα προτιμούσαν να έχουν μια απλή και εύκολη διάταξη για τις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου που πρέπει να παρέχονται στον τελικό χρήστη.

Διαβάστε επίσης: Νόμιμη η πρόσβαση των αρχών σε δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για μη σοβαρά αδικήματα

4. Μετά τις συζητήσεις τόσο σε επίπεδο ομάδας εργασίας όσο και σε επίπεδο Συμβουλίου και όπως αναφέρεται επίσης στην τελευταία έκθεση προόδου, οι περισσότερες αντιπροσωπίες ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις εποπτικές αρχές (άρθρο 18).

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, η Προεδρία απλούστευσε σημαντικά την αντίστοιχη διάταξη, η οποία, ωστόσο, πρέπει να ερμηνευτεί σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που απορρέουν από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Χάρτη και το άρθρο 16 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

Επίσης, ως συνέπεια της αλλαγής αυτής, θα χρειαστούν περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων αρχών και όσον αφορά το ρόλο και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

5. Ενώ το θέμα της διατήρησης των δεδομένων συζητείται κυρίως σε άλλη σύνθεση (Φίλοι της Προεδρίας για τη διατήρηση δεδομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις»), οι αντιπροσωπίες τονίζουν την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι οι συναφείς διατάξεις του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (άρθρο 11 και τα σχετικά μέρη του άρθρου 2) δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην όποια λύση βρεθεί τελικώς όσον αφορά τη διατήρηση των δεδομένων.

Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη στο consilium.europa.eu

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

send