logo-print

Εθνική Επιτροπή Τεχνοηθικής και Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας αποκτά η Ελλάδα

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής μετεξελίσσεται σε Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες ηθικές προκλήσεις που συνδέονται με την τεχνολογική εξέλιξη

05/01/2021

08/01/2021

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρούνται τρεις σημαντικές παρεμβάσεις:

α) Συστήνεται Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

β) Ενισχύεται η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αποκτώντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

γ) Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής μετεξελίσσεται σε Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες ηθικές προκλήσεις που συνδέονται με την τεχνολογική εξέλιξη.

Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η διαρκής παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και η διαμόρφωση προτάσεων για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών σε θέματα του αντικειμένου αυτού μέσω μίας ενιαίας εθνικής αρχής υπαγόμενης στον Πρωθυπουργό, της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Στις Τελικές Παρατηρήσεις/Συστάσεις της, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (29/10/2019) εξέφρασε την ανησυχία της για τα εξής:

(1) Την αργή πρόοδο στην εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την προσβασιμότητα και την καθυστέρηση στη θέσπιση των αναγκαίων μηχανισμών εφαρμογής.

(2) Την απουσία εθνικής στρατηγικής για την εφαρμογή των προτύπων προσβασιμότητας που διέπουν το δομημένο περιβάλλον, τα αγαθά και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις νέες διατάξεις επιδιώκεται μια καθολικότερη προσέγγιση στην ανάδειξη της στενής σύνδεσης των εφαρμογών των θετικών επιστημών με τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες.

Αναγκαία στοιχεία αυτής της αποστολής είναι τόσο η έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, όσο και η κατάλληλη υποστήριξη των συναφών κρατικών πολιτικών.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής ταυτοποιεί και προάγει πολιτικές οι οποίες ενθαρρύνουν την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία σε συνάρτηση με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ηθική.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής του ν. 2667/1998 (Α’ 281) καταργείται και στη θέση της συστήνεται η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Ο τομέας επιστημονικού ενδιαφέροντος που προστίθεται στην Επιτροπή είναι αυτός της Τεχνοηθικής, που άπτεται των νέων τεχνολογιών, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, των προηγμένων αλγορίθμων και της ρομποτικής.

Η Επιτροπή παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα ηθικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν με εντεινόμενο ρυθμό από τη διαρκή εξέλιξη της βιολογίας, της βιοϊατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, εκδίδοντας σχετικές εισηγήσεις.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες εξελίξεις της τεχνολογίας ιδίως στον τομέα της πληροφορικής, συστήνεται εκ νέου υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό, περιλαμβάνοντας και τον συγκεκριμένο τομέα επιστήμης. Τα τελευταία χρόνια, οι τομείς της πληροφορικής και της ρομποτικής έχουν εξελιχθεί ταχύτατα καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη συμπερίληψης του τομέα της τεχνοηθικής στην Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, τα μέσα για την εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορικής όπως αλγόριθμοι (deep learning, AI, νευρωνικά δίκτυα) και big data αλλά και η ίδια η μηχανοηλεκτρονική επιστήμη και ο κλάδος της – η ρομποτική, ενδέχεται να θέσουν ηθικά προβλήματα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ως παράδειγμα η μηχανική μάθηση, η οποία θέτει μια σειρά από ηθικά ζητήματα. Τα συστήματα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σε σύνολα δεδομένων που συλλέγονται με προκαταλήψεις μπορεί να εμφανίζουν αυτές τις προκαταλήψεις κατά τη χρήση, ψηφιοποιώντας πολιτιστικές προκαταλήψεις όπως ο θεσμικός ρατσισμός. Έτσι η υπεύθυνη συλλογή δεδομένων είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της μηχανικής μάθησης.

Στη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2021, μπορείτε να συμμετέχετε εδώ.

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ