logo-print

Φορολογικό απόρρητο: Σε ισχύ οι νέες διατάξεις για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε φορολογικά στοιχεία

Πρόσβαση σε δεδομένα φορολογουμένων από διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ΝΠΔΔ και άλλους οργανισμούς

12/10/2018

16/10/2018

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4569/2018 I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.

Μεταξύ άλλων, στο νόμο περιλαμβάνεται το άρθρο 52 με την αμφιλεγόμενη διάταξη για την τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για τη διαφύλαξη πληροφοριών και το απόρρητο.

Ειδικότερα:

Άρθρο 52

Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Μετά την περίπτωση ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, προστίθενται νέες περιπτώσεις ιε΄ και ιστ΄, ως ακολούθως:

[1. Πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών ή συνδέονται ή συνδέονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου με αυτά, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρμοδιότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων, τα οποία περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και δύνανται να τα αποκαλύπτουν μόνο στα ακόλουθα πρόσωπα:]

«ιε) σε διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, για τον σκοπό ενημέρωσης των αρχείων δεδομένων που τηρούν. Για την ενημέρωση των αρχείων δεδομένων της παρούσας περίπτωσης χορηγούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων:

αα) ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και επώνυμο πατέρα, το όνομα και επώνυμο μητέρας ο ταχυδρομικός κώδικας,

ββ) ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας Εισοδήματος η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα.

ιστ) Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος στοιχεία και πληροφορίες μητρώου φορολογουμένων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική Διοίκηση για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ως στοιχεία και πληροφορίες μητρώου για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης νοούνται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τηρούνται στο Υποσύστημα Μητρώου Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε.».

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 1Α, ως εξής:

«1Α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να ορίζεται αποζημίωση για το διοικητικό κόστος που η Φορολογική Διοίκηση αναλαμβάνει κατά τη χορήγηση των στοιχείων στα πρόσωπα των περιπτώσεων ιε΄ και ιστ΄ της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.».

Διαβάστε επίσης: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Ρύθμιση για την εκπροσώπηση του Δημοσίου ενώπιον των Ειρηνοδικείων

Αιτιολογική έκθεση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας, τα περιοριστικά αναφερόμενα στις υποπεριπτώσεις αα) (για τα φυσικά πρόσωπα) και ββ) (για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες) στοιχεία Μητρώου Φορολογούμένων χορηγούνται σε διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, χάριν των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, αποκλειστικά για τον σκοπό ενημέρωσης των αρχείων δεδομένων που τηρούν.

Η χορήγηση των ως άνω στοιχείων γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται η ακριβέστερη ταυτοποίηση των καταχωρούμενων σε αυτά φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση τους για άλλους σκοπούς, όπως η εμπορία ή προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η τήρηση αξιόπιστου αρχείου από μέρους των εταιρειών αυτών με ακριβείς πληροφορίες μειώνει τυχόν επισφάλειες προς όφελος των συναλλασσομένων και συνεπώς συμβάλλει στη θεμελίωση ενός περιβάλλοντος οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής σταθερότητας, διασφαλίζοντας κατ' επέκταση το δημόσιο συμφέρον.

Ακολούθως, με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης ιστ' προβλέπεται ότι η Φορολογική Διοίκηση δύναται να χορηγεί τα στοιχεία και τις πληροφορίες μητρώου φορολογουμένων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις ο.τ.α. και στους συνδέσμων δήμων, σε δημόσιους οργανισμούς, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης στ') ως στοιχεία μητρώου νοούνται αυτά που τηρούνται στο Υποσύστημα Μητρώου Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και συνήθως είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των προσώπων.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών είναι αφενός η υποβολή πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από το εκάστοτε νομικό πρόσωπο για χορήγηση συγκεκριμένων στοιχείων μητρώου και αφετέρου η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 εισάγεται μετά την παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, νέα παράγραφος 1Α, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ να ορίζουν με κοινή απόφασή τους αποζημίωση για το διοικητικό κόστος που η Φορολογική Διοίκηση αναλαμβάνει κατά την χορήγηση στοιχείων φορολογουμένων στα πρόσωπα των περιπτώσεων ιε) και ιστ' ), να προσδιορίζουν το ύψος και τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης και να καθορίζουν κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την αποζημίωση αυτή.

Σημειώνεται, ότι αντίστοιχη υποχρέωση είχε προβλεφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2008/1992 (Α' 16), κατ' εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η υπ' αριθμ.1088923/878/0006Γ/29-8-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1806), με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προς τρίτους. 

Δείτε αναλυτικά τον Νόμο 4569/2018 εδώ.

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ