logo-print

Χορήγηση παροχών αφερεγγυότητας σε πρώην εργαζόμενο πτωχεύσασας επιχείρησης

Κατά την άποψη του ΟΑΕΔ, αφετηρία της 6μηνης προθεσμίας είναι η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης και όχι η δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

07/02/2017

16/11/2017

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πρώην εργαζόµενος σε επιχείρηση που κηρύχθηκε σε πτώχευση ζήτησε από τον Συνήγορο του Πολίτη να μεσολαβήσει επειδή ο ΟΑΕ∆ απέρριψε με την αιτιολογία του εκπροθέσµου αίτηµά του για χορήγηση παροχών αφερεγγυότητας. Ο πολίτης επισήµανε ότι η καθυστέρηση στην υποβολή του αιτήµατος δεν ήταν από δική του υπαιτιότητα.

Συγκεκριµένα η εργοδότρια εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση με απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου και διορίσθηκε σύνδικος, η οποία όµως δεν προωθούσε τις εργασίες της πτώχευσης αλλά αδρανούσε, ειδικότερα δε δεν προέβαινε στη δηµοσίευση της απόφασης στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων, όπως ρητά ορίζεται στον Πτωχευτικό Κώδικα, ως μέτρο δηµοσιότητας της πτώχευσης.

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνοντας την αδράνεια αυτή, διόρισε νέα σύνδικο, η οποία δηµοσίευσε την απόφαση στο ∆ελτίο, προώθησε τη διαδικασία αναγγελίας των απαιτήσεων και επέδωσε στον ενδιαφερόµενο έγγραφη καταγγελία της σύµβασης εργασίας του. Αµέσως μετά, ο ασφαλισµένος υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση παροχών αφερεγγυότητας στον ΟΑΕ∆, αναγγέλθηκε ως πιστωτής και η απαίτησή του επαληθεύθηκε ενώπιον του εισηγητή δικαστή. Το αίτηµά του για χορήγηση της παροχής αφερεγγυότητας απορρίφθηκε με την αιτιολογία της παρέλευσης χρόνου πέραν του εξαµήνου από την δηµοσίευση της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης.

Κατά την άποψη του ΟΑΕ∆, αφετηρία της εξάµηνης προθεσµίας είναι η δηµοσίευση της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης στο ακροατήριο του ∆ικαστηρίου και όχι η δηµοσίευση στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών. Ενστάσεις του ενδιαφεροµένου απορρίφθηκαν τόσο από την αρµόδια Ε.Ε.Α.∆. σε Περιφερειακό επίπεδο, όσο και από το ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, με την ίδια αιτιολογία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι επειδή η κήρυξη της πτώχευσης δηµιουργεί κατάσταση που προτείνεται έναντι πάντων, προβλέπονται αυξηµένες διατυπώσεις δηµοσιότητας, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των τρίτων, ιδίως των πιστωτών. Από πλήθος διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα προκύπτει ότι προθεσµίες που συνδέονται με την εξασφάλιση των απαιτήσεων των πιστωτών του πτωχεύσαντος εκκινούν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης στο ∆ελτίο ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών και όχι από τη δηµοσίευση στο ακροατήριο, γιατί αυτή η μορφή δηµοσιότητας διασφαλίζει καλύτερα την ενηµέρωση των τρίτων για μία απόφαση που παράγει αποτελέσµατα όχι μόνο έναντι του πτωχού ή του πιστωτή που υπέβαλε την αίτηση για την κήρυξη της πτώχευσης, αλλά έναντι όλων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή υποστήριξε επίσης ότι η άποψη σύµφωνα µε την οποία αφετηρία της προθεσµίας είναι η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση στο ακροατήριο και όχι η ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ∆ελτίο οδηγεί σε άτοπο και ενόψει της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του π.δ. 1/1990, περί παροχών αφερεγγυότητας, δεδοµένου ότι, σύµφωνα με τη διάταξη αυτή, οι αιτούντες θα πρέπει να προσκοµίσουν μεταξύ άλλων δικαιολογητικών και βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση.

Όµως, η προθεσµία για την αναγγελία των απαιτήσεων εκκινεί από τη δηµοσίευση στο ∆ελτίο ∆ηµοσιεύσεων. ∆εν είναι λοιπόν συνεπές να θεωρηθεί ότι η προθεσµία για την χορήγηση των παροχών αρχίζει από χρόνο προγενέστερο της έναρξης της προθεσµίας αναγγελίας των απαιτήσεων, στοιχείο το οποίο οφείλει να προσκοµίσει ο αιτών προκειµένου να του χορηγηθούν οι παροχές. Με πόρισµά του προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και την ∆ιοικήτρια του ΟΑΕ∆, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης, για την οποία το ∆.Σ. του Οργανισµού δεν έχει μεν υποχρέωση, διαθέτει όµως σχετική ευχέρεια, την οποία η διοίκηση θα έπρεπε να ασκήσει κατ’ εφαρµογή της αρχής της χρηστής διοίκησης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕ∆ απέρριψε εκ νέου το αίτηµα, χωρίς να εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης δεχόµενο την εισήγηση της υπηρεσίας περί μη επανεξέτασης του ζητήµατος επειδή δεν προσκοµίσθηκαν νέα κρίσιµα στοιχεία, τα οποία θα την δικαιολογούσαν. Ενόψει της ασκούµενης από τον Υπουργό Εργασίας εποπτείας στον Ο.Α.Ε.∆., ο Συνήγορος του Πολίτη επανέφερε το ζήτηµα με νεώτερο έγγραφό του προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας. Μέχρι σήµερα δεν έχει δοθεί απάντηση από την αρµόδια Υπουργό.

Δείτε το πόρισμα του Συνηγόρου εδώ.

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

send