logo-print

Η νέα απόφαση για τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών (ΚΥΑ)

Ο χρόνος σύστασης μιας εταιρείας, υπό κανονικές συνθήκες, ορίζεται στις δύο εργάσιμες ημέρες - Αναλυτικά τα γραμμάτια

22/06/2018

30/07/2019

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.

Απαιτούμενος χρόνος και κόστος σύστασης

1. Ο χρόνος σύστασης μιας εταιρείας, υπό κανονικές συνθήκες, ορίζεται στις δύο εργάσιμες ημέρες. Με την υποβολή της αίτησης σύστασης η ΥΜΣ οφείλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα να προβεί σε έλεγχο των υποβαλλομένων εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις να ολοκληρώσει τη διαδικασία σύστασης.

2. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της ΥΜΣ προκύψει ότι η αίτηση ή οποιοδήποτε από τα υποβαλλόμενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινήσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η αίτηση για τη σύσταση της εταιρείας απορρίπτεται.

3. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν για την περίπτωση σύστασης μέσω e-ΥΜΣ καθώς ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει ο ίδιος τα απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 4 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της e-ΥΜΣ. Η σύσταση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13, πραγματοποιείται αυτόματα.

Διαβάστε επίσης: Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες

4. Το κόστος σύστασης εταιρείας περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227).

β) Το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο αφορά μόνο την σύσταση Α.Ε. και το ύψος της ορίζεται στο 1%ο επί του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της περ. α της παρ. 4 περιλαμβάνει:

α) Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της εταιρείας το οποίο ανταποκρίνεται στο διοικητικό κόστος για τη σύσταση της εταιρείας από την ΥΜΣ και ως εκ τούτου αποτελεί πόρο της ΥΜΣ που πραγματοποιεί τη σύσταση. Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες και στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των δέκα (10), το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης εταιρείας προσαυξάνεται κατά τρία (3) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

β) Το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. της περ. Β΄της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και το οποίο καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώριση (αρχική ή μεταβολής) στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Το τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το ύψος του οποίου ανέρχεται στα τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε επίπεδο νομού το εν λόγω τέλος δεν καταβάλλεται.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΜΣ (€) ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ Γ.Ε.ΜΗ (€) ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (€) 
Α.Ε 60 10 30
Ε.Π.Ε. 60 10 30
Ι.Κ.Ε. 60 10 30
Ο.Ε. 50 10 30
Ε.Ε. 50 10 30

 6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να συστήσει εταιρεία μέσω της e-ΥΜΣ, τότε το κόστος σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπόμενου στο πρώτο εδάφιο της περ. Α΄ της προηγούμενης παραγράφου και αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό.  επιβάρυνση των τριών (3) ευρώ για κάθε ιδρυτή πλέον των δέκα που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης δεν περιλαμβάνεται στο κόστος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ.

Ενέργειες για τη Σύσταση εταιρείας

1. Ο/οι ενδιαφερόμενος/οι να συστήσουν εταιρεία, προσέρχονται στην ΥΜΣ της επιλογής τους, υπό τους περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 3 του άρθρου 1, και προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) υποβάλλουν όλα τα έγγραφα, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρείας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 4.

β) δίνουν εντολή στην ΥΜΣ να ενεργήσει για λογαριασμό τους και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης της σύστασης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5.

γ) προβαίνουν στην διαδικασία πληρωμής του κόστους σύστασης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 6.

2. Οι ιδρυτές δύνανται να δηλώσουν έναν εξ αυτών ή έναν τρίτο ως εκπρόσωπο τους, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας προς τούτο το έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής αυτών από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει, στον οποίο μπορούν να αναθέσουν:

α) είτε να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία σύστασης, όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα 4 έως 6,

β) είτε να αναλάβει την υποχρέωση της επικοινωνίας με την ΥΜΣ, εφόσον τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πάσχουν ή είναι ελλιπή, ή απαιτείται οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος οφείλει να προσκομίζει τα αιτηθέντα έγγραφα και να παράσχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις στην τασσόμενη προθεσμία κάθε φορά.

3. Η κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου χορήγηση εξουσιοδότησης δεν περιλαμβάνει την πράξη σύστασης της εταιρείας, η οποία υπογράφεται όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 4.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση
Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ