logo-print

Καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων: Απάντηση της Προέδρου του Αρείου Πάγου στο αίτημα των δικηγορικών συλλόγων

Το αίτημα για παροχή στατιστικών στοιχείων δεν βρίσκει έρεισμα σε καμία διάταξη νόμου

20/07/2021

20/07/2021

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος Ι

ΈΦΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Απάντηση προς την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας αναφορικά με με το ζήτημα της καθυστέρησης έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, εξέδωσε η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κ. Μαρία Γεωργίου.

Μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του ΑΠ σημειώνει ότι ο σκοπός υποβολής του αιτήματος των δικηγορικών συλλόγων για παροχή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων ταυτίζεται με τον δικό της, που τον συμμερίζεται μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μου.

Ωστόσο, το αίτημα δεν βρίσκει έρεισμα σε καμία σχετική διάταξη νόμου.

Αναλυτικά η απάντηση αναφέρει:

Αξιότιμοι δικηγόροι μέλη όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας,

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ της δικαιοσύνης (άρθρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων ν. 4194/2013).

Η Ολομέλεια των Προέδρων των δικηγορικών σας συλλόγων μου υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 247/1-7-2021 αίτημα κατά πιστή αντιγραφή « παρακαλούμε να θέσετε υπόψη μας ανωννμοποιημένα στατιστικά στοιχεία, ανά Δικαστήριο, σε όλη τη χώρα, που αφορούν στον χρόνο καθυστέρησης έκδοσης αποφάσεων, τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση σας από τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων της Χώρας, προκειμένου να έχουμε στη διάθεσή μας επικαιροποιημένα τα σχετικά στοιχεία», του οποίου έλαβα γνώση στις 9/7/2021 (αρ. πρωτ. Αρείου Πάγου 1499/9-7-2021).

Είμαι βέβαιη, με την επιβαλλόμενη επιφύλαξη, πως το ως άνω ανώτατο αντιπροσωπευτικό-συντονιστικό όργανό σας (άρ. 133 παρ. 1, 2 Δικηγορικού Κώδικα), δεν θα υπέβαλε το αίτημα αυτό αν ανέμενε το μήνυμά μου, ενόψει της προαγωγής μου στο βαθμό της Προέδρου τον Αρείου Πάγου.

Και τούτο διότι μ'αυτό (μήνυμα), που δημοσιεύθηκε προσηκόντως στις 2 Ιουλίου 2021, κατέστησα σαφές σε όλους τους αγαπητούς συναδέλφους μου ότι:

1) Η σε σύντομο χρόνο δημοσίευση αποφάσεων και σύνταξη σκεπτικών είναι αυτονόητο αλλά και προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις θεμελιώδες καθήκον του δικαστικού λειτουργού.

2) Η καθυστέρηση στην εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεών τους, που ταλαιπωρεί και πολλές φορές βλάπτει τους ενδιαφερόμενους, συγχρόνως δε προσβάλλει το κύρος της χώρας μας, καθόσον αφορά την απονομή της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης στην επικράτειά της, με άμεσες επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση των προγραμμάτων της εκτελεστικής εξουσίας, επιβάλλεται να αρθεί-εκμηδενισθεί το ταχύτερο δυνατόν. Αυτονόητα όχι εις βάρος της κατά νόμον και ουσία ορθότητας των αποφάσεών τους και της εμπεριστατωμένης αιτιολογίας των σκεπτικών.

Δηλαδή ο σκοπός υποβολής τον εν λόγω αιτήματός σας ταυτίζεται με τον δικό μου, που τον συμμερίζεται μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μου.

Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση του μεν δικού σας λειτουργήματος διέπεται κυρίως από τις διατάξεις του προαναφερθέντος κώδικα σε συνδυασμό μ' αυτές τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος (άρθρ. 41 Δ.Κ. σε συνδυασμό με υπ' αρ. 4/1/1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ.Α.), του δε δικού μας από τις διατάξεις διαφόρων κωδίκων και κυρίως από τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988, όπως ισχύει).

Σε ουδεμία των διατάξεων αυτών βρίσκει έρεισμα το αίτημα που υποβάλατε.

Ειδικότερα είναι φανερό πως δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 134 τον Κ.Δ. με τίτλους «Σκοποί και αρμοδιότητες δικηγορικών σύλλόγων» και «Έργα της Ολομέλειας», αντίστοιχα, με τις οποίες μεταξύ άλλων ορίζεται: (άρθρ. 90) «Στους δικηγορικούς Συλλόγους ανήκει: α)... στ) Η διατύπωση κρίσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απονομής της δικαιοσύνης», (άρθρ. 134) «Στο έργο της Ολομέλειας εμπίπτουν ιδίως α)....β)Η μέριμνα για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία τον δικαστικού συστήματος».

Θεωρώ δεδομένα τη μεταξύ μας αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό (άρθρ. 34 παρ. 1 Κ.Δ.) που συντελούν στην εξασφάλιση του κύρους της πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης στη Χώρα μας κατ την εκ μέρους όλων όσων είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή μ' αυτήν, ικανοποίηση για τον τροπο απονομής της.

Πηγή: areiospagos.gr
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ