logo-print

Μητρώο Πολιτών: Στις 22 Ιανουαρίου η έναρξη λειτουργίας του (Εγκύκλιος)

Πώς θα λειτουργήσουν ληξιαρχεία και δημοτολόγια για το διάστημα από 12 έως και 21 Ιανουαρίου

10/01/2018

17/01/2018

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου το νέο Πληροφοριακό Σύστημα εθνικής εμβέλειας του υπουργείου Εσωτερικών, γνωστό ως Μητρώο Πολιτών.

Δείτε σχετικά: Μητρώο Πολιτών: Ενιαία βάση δεδομένων για δημοτολογία και ληξιαρχικές πράξεις - Τι αλλάζει

Με εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών δίδονται οδηγίες προς τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμοι, Δημοτολόγια, Ληξιαρχεία) σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών.

Ειδικότερα:

Α. Λειτουργία Δημοτολογίων

Από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 ώρα 15:00 μ.μ., παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας.

Δηλαδή δεν διενεργούνται εγγραφές, διορθώσεις στοιχείων, διαγραφές, συμπλήρωση στοιχείων, μεταβολές αστικής κατάστασης, ενημέρωσης τον Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά στην καταχώριση είτε στα βιβλία δημοτολογίου είτε στις τοπικές βάσεις δημοτολογίων.

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να διενεργηθεί μόνον εγγραφή ανηλίκου σε οικογενειακή μερίδα στα χειρόγραφα βιβλία του δημοτολογίου, από τα οποία - σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις - θα εκδοθεί πιστοποιητικά, εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη αίτηση του πολίτη η οποία θα εξεταστεί ως προς το κατεπείγον αυτής από τον οικείο Δήμο.

Αυτές οι καταχωρίσεις μετά την 22η Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν κατά προτεραιότητα στο Μητρώο Πολιτών.

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (12-1-2018 έως και 21-1-2018) δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣΕΔ, ως εκ τούτου δεν δύνανται θα εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της Χώρας μέσω διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣΕΔ και να διαλειτουργούν οι υπόλοιποι φορείς.

Σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις (βλ. έκδοση διαβατηρίου) δύναται να εκδίδονται πιστοποιητικά δημοτολογίου από τις τοπικές βάσεις δημοτολογίού και τα χειρόγραφα βιβλία δημοτολογίου. Εν όψει αυτού και αποκλειστικά για την έκδοση πιστοποιητικών, οι υφιστάμενες τοπικές εφαρμογές δημοτολογίου θα πρέπει να παραμείνουν ενεργές για το χρονικό διάστημα 12-1-2018 έως και 21-1-2018.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί πλήρες αντίγραφο ψηφιακών δεδομένων (badk υρ) των τοπικών συστημάτων δημοτολογίου.

Από την έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Πολιτών» οι οικογενειακές μερίδες που αφορούν σε Σύμφωνο Συμβίωσης θα πρέπει να καταχωριστούν κατά προτεραιότητα σε αυτό.

Από την έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Πολιτών» τα χειρόγραφα βιβλία δημοτολογίων που τηρούνται στους Δήμους της Χώρας κλείνονται με πράξη Δημάρχου, η οποία προσυπογράφεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο τον Δήμου για τα Δημοτολόγια και φυλάσσονται επιμελώς στην έδρα του Δήμου.

Β. Λειτουργία Ληξιαρχείων

Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ) του άρθρου 8Α του ν.344/1976 και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.

Όταν οι πολίτες αιτούνται Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων θα χορηγούνται φωτοαντίγραφα από τα ήδη υπάρχοντα Ληξιαρχικά Βιβλία, είτε αυτά είναι τα χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία προ της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ Μαΐου 213) είτε τα εκτυπωμένα φύλλα του ΠΣΛΗΠ που πλέον μετά την έναρξη λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (Μάιος 2013) αποτελούν το Ληξιαρχικό βιβλίο.

Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση δεδομένων του συστήματος, δηλαδή από 17 Ιανουαρίου 2015 έως και 21 Ιανουαρίου 2018, η καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε «χειρόγραφα» ληξιαρχικά βιβλία του άρθρου 8 του ν.344/1976, ως εκ τούτου:

Ι. Οι Δήμοι υποχρεούνται άμεσα να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους με ληξιαρχικά βιβλία, Γεννήσεων, Γάμων, Συμφώνων Συμβίωσης και Θανάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. Ι και 6 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (143 Α'), όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή τον από το άρθρο 29 του ν. 3801/2009 (163 Α'), σε αριθμό έκαστο όσες και οι ληξιαρχικές τους περιφέρειες. Κάθε ληξιαρχική περιφέρεια θα τηρεί από μία πεντάδα των κύριων ληξιαρχικών βιβλίων, τα οποία θα αναγράφουν το όνομα του Δήμου και το όνομα της δημοτικής ενότητας με την οποία ταυτίζεται.

ΙΙ. Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων) προ της χρησιμοποιήσεώς τους, θα αριθμηθούν κατά σελίδα και θα μονογραφηθούν από τον κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδίκη, όπως ορίζεται σχετικώς στην παρ.5 του άρθρου 8 του ν.344/1976, σημειουμένης σχετικής θεωρήσεως στην τελευταία σελίδα αυτών.

Δείτε αναλυτικά τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ και εδώ.

Διαβάστε επίσης: Εντός του 2018 η υποχρεωτική έκδοση και διακίνηση πράξεων με ηλεκτρονικά μέσα στο Δημόσιο

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ