logo-print

Νέες αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες: Τροπολογία του Υπ. Δικαιοσύνης

Τροποποιήσεις σε ΠΚ και ΚΠΔ στο νομοσχέδιο για τις μεταρρυθμίσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

10/12/2021

13/12/2021

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία – προσθήκη του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Η σχετική τροπολογία περιλαμβάνει διορθώσεις στον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η διόρθωση παροραμάτων που παρεισέφρησαν κατά την ψήφιση του Ν. 4855/2021 (Α’215) και αφορούν ουσιαστικές διατάξεις του ΠΚ, του ΚΠΔ και μεταβατικές διατάξεις του ΠΚ, ώστε να αποφευχθούν συγχύσεις και να εφαρμοστούν ορθά οι νέες ρυθμίσεις που εισήχθησαν με τον ως άνω νόμο. Επιπρόσθετα, με την εισαγόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται και οι εσφαλμένες παραπομπές στις μεταβατικές ρυθμίσεις του ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4842/2021 (Α’190).

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι εξής τροποποιήσεις:

  • Τροποποιήσεις στα άρθρα 81, 104Α και 105Α του ΠΚ, σχετικά με θέματα παροχής κοινωφελούς εργασίας. Ειδικότερα, στην παρ. 5 του άρθρου 81 του ΠΚ απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο, ως προς την υποχρεωτική κλήτευση του καταδικασθέντος στη συνεδρίαση του δικαστηρίου εκτέλεσης ποινής. Στην παρ. 4 του άρθρου 104Α του ΠΚ, καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 105Α του  ΠΚ, προστίθεται το εξής τελευταίο εδάφιο: «0 καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν και μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με συνήγορο.».
  • Τροποποιήσεις στο άρθρο 129 του ΠΚ, σχετικά με την απόλυση υπό όρο. Συγκεκριμένα, γίνεται νομοτεχνική βελτίωση παρ. 5 με την προσθήκη της λέξης «υποχρεώσεων» μετά τις λέξεις «της παράβασης των», και στην παρ. 6 απαλείφονται από τις προϋποθέσεις ανάκλησης της απόλυσης υπό όρο του ανηλίκου καταδικασθέντος, οι λέξεις «ή πλημμέλημα από δόλο σε ποινή άνω του ενός (1) έτους».
  • Τροποποίηση του άρθρου 264 του ΠΚ για τον εμπρησμό, με την προσθήκη στην περ. 6’ της παρ. 1, που αφορά στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, τη λέξη «άλλου».
  • Τροποποιήσεις στις μεταβατικές διατάξεις του ΠΚ και, συγκεκριμένα, τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 463 του ΠΚ, τροποποίηση της παρ. 2 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 465 του ΠΚ.
  • Τροποποίηση του άρθρου 269 του ΚΠΔ, σχετικά με την αρμοδιότητα για άρση της κατάσχεσης και τη δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή, με την προσθήκη στην παρ. 3 του εξής τελευταίου εδαφίου: «Το ενδεχόμενο της δήμευσης των πραγμάτων που κατασχέθηκαν δεν εμποδίζει την αλλαγή του προσώπου του φύλακα ούτε την άρση της κατάσχεσης από το δικαστικό συμβούλιο.».
  • Τροποποίηση του άρθρου 287 του ΚΠΔ, σχετικά με την προσωρινή κράτηση ανηλίκων, η παρ. 2 του οποίου διαμορφώνεται ως εξής: «Εάν ο ανήλικος τέλεσε πράξη που για ενήλικο είναι κακούργημα, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, ο ανακριτής μπορεί να επιβάλει περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και αναμορφωτικά μέτρα των περ. α’ έως ια’ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ.».
  • Τροποποίηση του άρθρου 308 του ΚΠΔ, σχετικά με την περάτωση της κύριας ανάκρισης, η παρ. 2 του οποίου διαμορφώνεται ως εξής: «Από στιγμή που ο εισαγγελέας καταρτίσει τη σχετική πρόταση, πριν την υποβάλει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, έχει υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως, έστω και τηλεφωνικά, τους διαδίκους, προκειμένου να λάβουν αντίγραφό της και να ασκήσουν το δικαίωμα ακρόασης, υποβάλλοντας υπόμνημα με τις απόψεις τους. Στην περίπτωση αυτή, η δικογραφία διαβιβάζεται στο δικαστικό συμβούλιο, αφού παρέλθουν δέκα ημέρες από την ειδοποίηση, οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου γραμματέα της εισαγγελίας, που επισυνάπτεται στη δικογραφία.».

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία στο hellenicparliament.gr

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send