logo-print

Νομική Σχολή Αθηνών: Θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών στο Δημόσιο Δίκαιο

25/07/2019

26/07/2019

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Δημόσιο Δίκαιο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δημοσίευσε η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναλυτικά:

Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρία της 17.7.2019 αποφάσισετη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου. Η Μεταδιδακτορική Έρευνα είναι ακαδημαϊκή έρευνα και σκοπός της είναι να διευρύνει την εμπειρία του υποψηφίου σε εξειδικευμένο θέμα και να συμβάλει στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων και μεθόδων, ανταποκρινόμενη στον στόχο της Σχολής για προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την παραγωγή πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδεται η παρούσα πρόκληση για την ανάληψη έως τριών (3) μεταδιδακτορικών ερευνητών για το ακαδημα ών (3) μεταδιδακτορικών ερευνητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στον Τομέα του Δημοσίου Δικαίου 2020 στον Τομέα του Δημοσίου Δικαίου 2020 στον Τομέα του Δημοσίου Δικαίου, ιδίως δε στα γνωστικά αντικείμενα: συνταγματικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, διοικητική δικονομία, φορολογικό δίκαιο, δίκαιο περιβάλλοντος, δίκαιο κοινωνικής προστασίας, συνταγματική ιστορία, πολιτική επιστήμη, πολιτική οικονομία.

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής. Προς τούτο υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τομέα:

1. Έντυπη αίτηση

2. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα που θα περιλαμβάνει ιδίως αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (αναγνωρισμένο διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες, επιμέλειες συγγραμμάτων, συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια κ.λ.π.

3. Παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών (για την αλλοδαπή με βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ).

4. Έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται το πρωτότυπο θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας και το επιστημονικό ενδιαφέρον του για το ζήτημα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και θα γίνεται στη βάση της ικανότητας των υποψηφίων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, της προοπτικής που εμφανίζουν και του ενδιαφέροντος εκ μέρους του Τομέα για την καλλιέργεια συγκεκριμένων τομέων έρευνας. Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης του φακέλου τους ή να παραστούν (όλοι ή οι αρχικώς προκριθέντες) σε συνέντευξη. Η επίβλεψη των επιτυχόντων θα ανατίθεται σε μέλη ΔΕΠ του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία θα καλούνται να υποβάλλουν ενδιάμεση και τελική έκθεση αξιολόγησης της προόδου των μεταδιδακτορικών ερευνητών. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υποδομές του Τομέα, να παρακολουθούν τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ειδικεύσεων του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και μπορεί να τους ανατίθεται μη αυτοδύναμο διδακτικό (φροντιστηριακό) ή/και διοικητικό έργο εντός του Τομέα. Οι επιτυχόντες δεν υπέχουν υποχρέωση φυσικής παρουσίας, δεν οφείλουν δίδακτρα ούτε λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση ή κάλυψη για την μεταδιδακτορική τους έρευνα.

Οι επιτυχόντες δεν κωλύονται να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητα για τη συνέχιση της έρευνάς τους υπό την προϋπόθεση της ευδόκιμης προόδου της έρευνάς τους, πάντως για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη (υποχρεωτικά συνεχόμενα). Στις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν αν η μεταδιδακτορική έρευνα χρηματοδοτείται από άλλο φορέα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αναφέρουν τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτού του φορέα. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά τους μεταδικτατορικούς ερευνητές που έχουν ήδη επιλεγεί στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018, και 2018-2019 για τους οποίους ισχύει ειδική διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (Ακαδημίας 45, ημιώροφος), από 3/9/2019 έως και 17/9/2019, Δευτέρα – Τετάρτη Παρασκευή 10:30 έως 13:30.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στο law.uoa.gr

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση
Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ