logo-print

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης: Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων

Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα

18/05/2018

13/03/2019

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Με εγκύκλιό του Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4446/2016 και του άρθρου 14 του Ν.4491/2017, που αφορούν στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους.

Διαβάστε σχετικά: Η νέα διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα και οι νεωτερισμοί του Νόμου 4446/2016

ΑΡΘΡΟ 99

Διαδικασία Εξυγίανσης

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016, «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να αιτείται την επικύρωση της συνυποβαλλόμενης συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπεται στο άρθρο 100».

Η εν λόγω τροποποιηθείσα διάταξη αποτελεί τομή στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης δεδομένου ότι καταργείται το στάδιο του ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης και πλέον ο οφειλέτης που επιθυμεί την υπαγωγή του στις διατάξεις της εξυγίανσης πρώτα έρχεται σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές του, έπειτα συνάπτει μαζί τους συμφωνία εξυγίανσης και κατόπιν καταθέτει αυτή προς επικύρωση ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Για τις εκκρεμείς αιτήσεις ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης, ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προ του Ν.4446/2016 τροποποιηθείσες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. (βλ. κατωτέρω).

ΑΡΘΡΟ 100

Απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών

Προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 106β, θα πρέπει να έχει συναφθεί από τον οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συμφωνία εξυγίανσης. Η ημερομηνία που φέρει η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας στο δικαστήριο.

Στην κατάσταση των πιστωτών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως γενικών ή ειδικών προνομίων, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Πιστωτές θεωρούνται επίσης και όσοι έχουν απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που οφείλονται συμβατικά από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης των συμβάσεων.

Δεν λαμβάνονται υπόψη πιστωτές που δεν θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 116 παράγραφος 3, ήτοι αυτοί των οποίων οι απαιτήσεις διατηρούν ακέραιη τη νομική τους κατάσταση και μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Μια ενδεικτική περίπτωση κατά την οποία δεν θίγονται οι απαιτήσεις του Ασφαλιστικού μας Φορέα από τη συναφθείσα συμφωνία εξυγίανσης αποτελεί ο όρος «οι απαιτήσεις του ΕΦΚΑ θα εξοφληθούν ολοσχερώς στο 100% με τη διατήρηση της ήδη ενεργής υπ’ αριθμόν …… ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, βάσει των διατάξεων του Ν.4321/2015 ή του Ν.4152/2013». Η δικαστική επικύρωση του ανωτέρω όρου της συμφωνίας εξυγίανσης διατηρεί ακέραιη τη νομική κατάσταση των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ.

Για τη διατήρηση της ακεραιότητας της νομικής κατάστασης μιας απαίτησης δεν αρκεί η απλή αναφορά στην πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, εάν η απαίτηση αυτή θίγεται από κάποιον όρο της συμφωνίας με οποιονδήποτε τρόπο, όπως όταν προβλέπεται χορήγηση περιόδου χάριτος, τμηματική αποπληρωμή (π.χ. 120 ή 180 δόσεις), άρση μέτρων, εξάλειψη βαρών, κτλ.

Με το τροποποιηθέν άρθρο 100 εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σύναψης συμφωνίας εξυγίανσης χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, μόνο μεταξύ των πιστωτών αυτού, με την προϋπόθεση ότι αυτός βρίσκεται σε παύση πληρωμών κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 102

Συμμετοχή Δημοσίου και δημόσιων φορέων

Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, δύνανται να συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης υπογράφοντας τη συμφωνία με τους ίδιους όρους που θα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής, ακόμη και όταν με τη συμφωνία το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως.

Αρμόδιος να αποφασίζει επί αιτήματος συμφωνίας εξυγίανσης με τον Ασφαλιστικό μας Φορέα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν.3588/2007, είναι ο Διοικητής του ΕΦΚΑ, μετά από γνωμοδότηση της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.4075/2012 σε συνδυασμό με τα άρθρα 51 και επόμενα του Ν.4387/2016.

Προκειμένου το ΚΕΑΟ να εξετάσει αιτήματα οφειλετών περί συναίνεσης σε συμφωνία εξυγίανσης απαιτείται να έχει στη διάθεσή του συγκεκριμένα δικαιολογητικά αναφορικά με τις συνολικές υποχρεώσεις του οφειλέτη, το επιχειρηματικό του σχέδιο, πλήρη φορολογικά στοιχεία, κτλ. (επισυνάπτεται ο σχετικός κατάλογος δικαιολογητικών).

Το αρμόδιο Περ/κό ΚΕΑΟ συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συντάσσει εισήγηση περί αποδοχής ή μη του αιτήματος του οφειλέτη σχετικά με τη συμμετοχή του ΕΦΚΑ σε συμφωνία εξυγίανσης, αποστέλλοντας εν συνεχεία πλήρη φάκελο στην Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ.

Η Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ αφού εξετάσει ενδελεχώς όλα τα στοιχεία του φακέλου, συντάσσει εισήγηση με αποδέκτη τη Δ/νση Νομικών Υποθέσεων του ΕΦΚΑ, στην οποία παραθέτει πλήρως την οικονομική κατάσταση του αιτούντος οφειλέτη και τους τιθέμενους από την Υπηρεσία όρους, με σκοπό τη μέγιστη διασφάλιση των συμφερόντων του Ασφαλιστικού μας Οργανισμού κατά τη σύναψη της εκάστοτε συμφωνίας εξυγίανσης. 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του ΚΕΑΟ εδώ.

Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
send