Πρόσκληση για την ανάληψη 6 μεταδιδακτορικών ερευνητών στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών

Αιτήσεις από 9 έως 24 Νοεμβρίου

13/11/2017

16/11/2017

Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρία της 25.10.2017 αποφάσισε τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου.

Η Μεταδιδακτορική Έρευνα είναι ακαδημαϊκή έρευνα και σκοπός της είναι να διευρύνει την εμπειρία του υποψηφίου σε εξειδικευμένο θέμα και να συμβάλει στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων και μεθόδων, ανταποκρινόμενη στον στόχο της Σχολής για προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την παραγωγή πρωτότυπων επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εκδίδεται η παρούσα πρόκληση για την ανάληψη έξι (6) μεταδιδακτορικών ερευνητών στον Τομέα του Δημοσίου Δικαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής. Προς τούτο υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τομέα:

1. Έντυπη αίτηση.

2. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα που θα περιλαμβάνει ιδίως αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (αναγνωρισμένο διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες, επιμέλειες συγγραμμάτων, συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια κ.λ.π.

3. Παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών (για την αλλοδαπή με βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ).

4. Έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται το πρωτότυπο θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας και το επιστημονικό ενδιαφέρον του για το ζήτημα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και θα γίνεται στη βάση της ικανότητας των υποψηφίων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, της προοπτικής που εμφανίζουν και του ενδιαφέροντος εκ μέρους του Τομέα για την καλλιέργεια συγκεκριμένων τομέων έρευνας.

Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης του φακέλου τους ή να παραστούν (όλοι ή οι αρχικώς προκριθέντες) σε συνέντευξη.

Η επίβλεψη των επιτυχόντων θα ανατίθεται σε μέλη ΔΕΠ του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία θα καλούνται να υποβάλλουν ενδιάμεση και τελική έκθεση αξιολόγησης της προόδου των μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υποδομές του Τομέα, να παρακολουθούν τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών κατευθύνσεων του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και μπορεί να τους ανατίθεται μη αυτοδύναμο διδακτικό (φροντιστηριακό) ή/και διοικητικό έργο εντός του Τομέα.

Οι επιτυχόντες δεν υπέχουν υποχρέωση φυσικής παρουσίας, δεν οφείλουν δίδακτρα ούτε λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση ή κάλυψη για την μεταδιδακτορική τους έρευνα.

Οι επιτυχόντες δεν κωλύονται να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητα για τη συνέχιση της έρευνάς τους υπό την προϋπόθεση της ευδόκιμης προόδου της έρευνάς τους, πάντως για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη (υποχρεωτικά συνεχόμενα). Στις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν αν η μεταδιδακτορική έρευνα χρηματοδοτείται από άλλο φορέα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αναφέρουν τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτού του φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (Ακαδημίας 45, ημιώροφος), από 9- 11-2017 έως 24-11-2017 και ώρες 10:30 έως 13:30.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.