logo-print

Πρόσληψη τεσσάρων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ

Αναλυτικά τα κριτήρια και ολόκληρη η προκήρυξη (ΦΕΚ)

14/09/2018

20/09/2018

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων παρ’ εφέταις με έμμισθη εντολή στη Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Από τους δικηγόρους:

α) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων γενικά),

β) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των δημοσίων έργων),

γ) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

δ) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης ή στο Εργατικό Δίκαιο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το αντικείμενο απασχόλησης των ως άνω τεσσάρων (4) δικηγόρων δεν θα περιορίζεται σε θέματα σχετικά με την εξειδίκευσή τους και τη γενικότερη επαγγελματική εμπειρία τους, αλλά θα εκτείνεται και στην παροχή πάσης φύσεως δικηγορικών και νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και στην παροχή δικηγορικών και νομικών υπηρεσιών, οι οποίες απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ο.Α.Ε.Δ. ως καθολικού διαδόχου των καταργηθέντων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα υπάγονται οργανικά στην Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

3. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).

4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

5. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

6. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου σχολής της αλλοδαπής.

7. Να είναι μέλη δικηγορικού συλλόγου της χώρας.

8. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

9. Να έχουν ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο (ιδίως στο διοικητικό δίκαιο ή στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων γενικά), ή στο δημόσιο δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των δημοσίων έργων) στο ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης ή στο εργατικό δίκαιο, η οποία αποδεικνύεται από την κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου Νομικού τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου Σχολής της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών, δε λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή της παρούσας.

10. Να έχουν διοριστεί δικηγόροι παρ’ εφέταις.

11. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά.

12. Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση σε φορέα του δημόσιου τομέα.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου, επί ποινή αποκλεισμού της συμμετοχής του, τόσο κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Κατά τη διάρκεια της ατομικής συνέντευξης η επιτροπή αξιολογεί τα στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου που δύνανται να βοηθήσουν στην ανταπόκριση του στο αντικείμενο της απασχόλησης.

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΠΕΙΡΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ

2.1 Τουλάχιστον πενταετής (5) συστηματική επαγγελματική ενασχόληση με νομικές εν γένει υποθέσεις.

2.2 Προηγούμενη συναφής απασχόληση στο Δημόσιο ή σε φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, η οποία αποδεικνύεται με επίσημη βεβαίωση του σχετικού φορέα στην οποία αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα καθώς και το αντικείμενο της απασχόλησης του υποψηφίου.

3. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

3.1 Για τους υποψήφιους για τη θέση του δικηγόρου με εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο και ειδικότερα στο διοικητικό δίκαιο και στις δημόσιες συμβάσεις και στα δημόσια έργα: τριετής (3) αποδεικνυόμενη εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις ή στα δημόσια έργα αντίστοιχα, η οποία αποδεικνύεται με σχετική επίσημη βεβαίωση του φορέα ή με σχετικές δικαστικές παραστάσεις.

3.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια είτε στον τομέα του δημοσίου δικαίου είτε στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου είτε στον τομέα του εργατικού δικαίου.

Σημείωση: Η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια αποδεικνύεται με επίσημη βεβαίωση. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις πιστοποιούνται με την προσκόμιση ευκρινούς φωτοαντιγράφου της δημοσίευσης, στην οποία είναι εμφανή το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ο τίτλος του επιστημονικού περιοδικού και ο αριθμός τεύχους αυτού.

4. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Πιστοποιημένη Άριστη ή Πολύ Καλή Γνώση της αγγλικής ή της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας ή τουλάχιστον Καλή Γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών, η μία εκ των οποίων να είναι η αγγλική.

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής τεσσάρων (4) δικηγόρων» στον ΟΑΕΔ (Διεύθυνση Διοικητικού, Εθνι- κής Αντιστάσεως 8, Τ.Κ. 17456, Άλιμος Αττικής) αίτηση συμμετοχής, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.