logo-print

Προσωπικά δεδομένα: Διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων άσκησης δικαιωμάτων με βάση τον ΓΚΠΔ από την ΑΑΔΕ

28/01/2020

31/01/2020

Έγγραφο σχετικά με τη διαδικασία Διαχείρισης Αιτημάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων περί Άσκησης των Δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, με το έγγραφο θεσπίζεται «Διαδικασία Διαχείρισης των Αιτημάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων περί άσκησης των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων περί φορολογικού και τελωνειακού απορρήτου καθώς και των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Σκοπός του εγγράφου είναι η θέσπιση μιας διαδικασίας που θα διασφαλίζει ότι τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων (εφεξής ΥΔ) περί άσκησης των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, παραλαμβάνονται, αξιολογούνται και διεκπεραιώνονται από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (Άρθρο 12 ΓΚΠΔ).

Στόχος είναι να περιγραφούν λεπτομερώς τα βήματα που θα ακολουθούνται από την παραλαβή κάθε αιτήματος μέχρι τη διεκπεραίωση αυτού, με σκοπό αφενός τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων που παραλαμβάνουν, αξιολογούν και διεκπεραιώνουν τα αιτήματα των ΥΔ αφετέρου τη διασφάλιση της ορθής, ενιαίας και έγκαιρης διεκπεραίωσης των αιτημάτων των ΥΔ.

Η διαδικασία εφαρμόζεται στα αιτήματα που υποβάλλονται από τα ΥΔ και αφορούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Ως Υποκείμενα των Δεδομένων (ΥΔ) νοούνται τα εν ζωή φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να είναι πολίτης, υπάλληλος της ΑΑΔΕ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αντισυμβαλλόμενος αυτής. Η παρούσα διαδικασία αφορά κάθε αίτημα, το οποίο λαμβάνουν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και με το οποίο το ΥΔ ασκεί κάποιο από τα δικαιώματά του που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Για την αποτελεσματική διαχείριση των ως άνω αιτημάτων, ενδέχεται να απαιτείται η συνεργασία περισσοτέρων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ενδεχομένως και τρίτων μερών (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών, προμηθευτές, εξωτερικοί συνεργάτες, κ.τ.λ.) που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της ΑΑΔΕ (εκτελούντες την επεξεργασία).

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαχείριση των ανωτέρω αιτημάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ, ν. 4624/2019) παράλληλα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εκάστοτε υπηρεσίας της ΑΑΔΕ (λ.χ. φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, διατάξεις του ν. 4270/2014 περί δημοσίου λογιστικού κλπ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΓΚΠΔ δεν προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων των ΥΔ, δεν ορίζει ότι τα ΥΔ όταν ασκούν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από αυτόν πρέπει να αναφέρουν ρητά τη φράση «άσκηση ή ασκώ το δικαίωμα λ.χ. πρόσβασης του ΓΚΠΔ» ούτε επιτάσσει τα ΥΔ να επικαλούνται ρητά τις διατάξεις του στις οποίες στηρίζεται το δικαίωμα που ασκούν.

Συνεπώς οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθούν από τη διατύπωση και το περιεχόμενο κάθε αιτήματος ότι αυτό αφορά στην άσκηση δικαιώματος που απορρέει από το ΓΚΠΔ, ακόμα και αν αυτό δε δηλώνεται ρητά από τον αιτούντα.

Για το λόγο αυτό ακολουθεί συνοπτική παράθεση του βασικού περιεχομένου των δικαιωμάτων των ΥΔ. 

Δικαίωμα Ενημέρωσης (Άρθρα 12, 13 και 14 ΓΚΠΔ)

Τα ΥΔ έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Οι αρχές της δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας απαιτούν να ενημερώνεται το ΥΔ για την ύπαρξη της πράξης επεξεργασίας και τους σκοπούς της. Έτσι τα ΥΔ δικαιούνται μεταξύ άλλων να λαμβάνουν γνώση σχετικά με τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας, τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων τους που υφίστανται επεξεργασία, το σκοπό και τη νομική βάση κάθε επεξεργασίας, τις περιόδους τήρησης, τους πιθανούς αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών κλπ.

Περαιτέρω, η αρχή της διαφάνειας απαιτεί οποιαδήποτε ενημέρωση απευθύνεται στο κοινό ή στο ΥΔ να είναι συνοπτική, εύκολα προσβάσιμη και εύκολα κατανοητή και να χρησιμοποιείται σαφής και απλή διατύπωση και, επιπλέον, κατά περίπτωση, απεικόνιση.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα, όταν απευθύνονται στο κοινό, μέσω ιστοσελίδας.

Η ΑΑΔΕ, με σκοπό την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης των ΥΔ, έχει προβεί στην κατάρτιση αφενός εγγράφου για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους από την ΑΑΔΕ, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο https :// www . aade . gr / menoy / aade / prostasia - dedomenon - prosopikoy - haraktira αφετέρου εγγράφου για την ενημέρωση των υπαλλήλων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους από την ΑΑΔΕ, το οποίο έχει αναρτηθεί στον εσωτερικό ιστότοπο της ΑΑΔΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο http :// home . aade . int / post / prostasia - dedomenon. Εάν το ΥΔ επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, μπορεί να απευθυνθεί στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ υποβάλλοντας σχετικό αίτημα

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο της ΑΑΔΕ.

logo

Θέλετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας;

Είστε δικηγόρος και επιθυμείτε να προβληθείτε στο Lawspot;

Δημιουργήστε το λογαριασμό σας άμεσα και δωρεάν.

Δημιουργία λογαριασμού
send