logo-print

Προσωπικά δεδομένα: Οδηγίες για την ικανοποίηση των αιτημάτων του ΓΚΠΔ λόγω κορωνοϊού από την Ιρλανδική Αρχή

Η κρίση του κορωνοϊού ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα των υπευθύνων επεξεργασίας να τηρήσουν τις χρονικές προθεσμίες του άρθρου 12 ΓΚΠΔ

26/03/2020

26/03/2020

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Μια από τις παρεπόμενες συνέπειες των εκτάκτων συνθηκών λειτουργίας δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, ως προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, είναι και αυτή που αφορά στη δυνατότητα εμπρόθεσμης ικανοποίησης αιτημάτων των πολιτών.

Η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPC) εξέδωσε την Τετάρτη 25 Μαρτίου ειδικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Η DPC διαπιστώνει ότι η υγειονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα των υπευθύνων επεξεργασίας να τηρήσουν τις χρονικές προθεσμίες του άρθρου 12 ΓΚΠΔ και καθιστά από την αρχή σε όλους σαφές ότι οι προθεσμίες αυτές δεν αλλάζουν.

Για το λόγο αυτό, η DPC συστήνει:

Στους πολίτες:

Οι πολίτες πρέπει να εκτιμήσουν ότι φορείς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης (ενδεικτικά πάροχοι υπηρεσιών υγείας και εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς) ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρουν πόρους και προσωπικό σε τομείς προτεραιότητας. Περαιτέρω, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του ιδιωτικού τομέα ενδέχεται να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή να υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα να εμφανίσουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανταπόκρισή τους επί των ληφθέντων αιτημάτων.

Κατά συνέπεια, συνιστάται στους πολίτες αφενός να λαμβάνουν υπόψιν τους τα δεδομένα αυτά, αφετέρου να εξειδικεύουν όσο πιο πολύ μπορούν τα προσωπικά δεδομένα τους, επί των οποίων ασκούν το δικαίωμά τους. Στην περίπτωση υποβολής καταγγελίας, η DPC διευκρινίζει ότι θα συνεκτιμήσει πλήρως όλα τα δεδομένα.

Στους υπευθύνους επεξεργασίας:

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να ενημερώνουν τους αιτούντες για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν και να αξιοποιούν τη δίμηνη παράταση που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός, υπό τους όρους που το άρθρο 12 θέτει.

Περαιτέρω, οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο τμηματικής ικανοποίησης των αιτημάτων, όπως για παράδειγμα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά αρχεία, στην περίπτωση όπου η εξ αποστάσεως εργασία δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε φυσικά αρχεία που έχουν ζητηθεί.

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα περιορισμού του Covid-19 δεν απαλλάσσουν τους υπευθύνους επεξεργασίας από την υποχρέωσή τους να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των υποκειμένων εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ενώ οι αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας θεσπίζουν υποχρέωση των φορέων να καταγράφουν τους λόγους για τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεών τους και να ενημερώνουν τα υποκείμενα των δεδομένων για τους λόγους αυτούς.

Είναι σαφές ότι οι οδηγίες της DPC επιχειρούν να προσαρμόσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, στις «σημαντικές επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19», που η ίδια η Αρχή αναγνωρίζει, χωρίς να δίδεται η οποιαδήποτε υποψία εκ προοιμίου απόκλισης,

Ως προς τους πολίτες, η DPC δεν συνιστά την ενδεχόμενη αποφυγή αιτημάτων που δεν έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα ή που ενδέχεται να προκαλέσουν διοικητικό φόρτο σε φορείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα διαχειριστούν, ειδικά με δεδομένο ότι η ίδια δέχεται πως από την υποβολή του αιτήματος, οι προθεσμίες τρέχουν κανονικά. Αντ’ αυτού, η Αρχή περιορίζεται στο να ζητά αφενός την κατανόησή τους για την ενδεχόμενη καθυστέρηση, αφετέρου την εξειδίκευση των αιτημάτων τους.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, από την άλλη πλευρά, έχουν όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 12 ΓΚΠΔ, ακόμη και στην περίπτωση όπου βρίσκονται στην «εμπροσθοφυλακή της μάχης» ή έχουν αναστείλει πλήρως τη λειτουργία τους.

Η Αρχή δεν διευκρινίζει το πώς θα χειριστεί καταγγελίες που αφορούν στη μη ικανοποίηση αιτημάτων των υποκειμένων, περιοριζόμενη στην πρόθεσή της να συνεκτιμήσει όλα τα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ICO έχει καταστήσει εκ των προτέρων σαφές πως δεν πρόκειται να επιβάλει κυρώσεις για καθυστερήσεις που οφείλονται σε μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Οι οδηγίες της ιρλανδικής αρχής είναι διαθέσιμες στα αγγλικά.

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ