logo-print

Προτεραιότητα στην πρόσληψη δικηγόρων με αναπηρία από τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα

12/12/2022

13/12/2022

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργού Εσωτερικών Μ. Βορίδη και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα συμπεριελήφθη στο Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» ρύθμιση που προβλέπει υποχρέωση των φορέων δημοσίου τομέα που δεν πληρούν τα ποσοστά απασχόλησης δικηγόρων με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όταν προκηρύξουν την πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή, να προβούν κατά προτεραιότητα σε πλήρωση αυτών των θέσεων. Η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της θα καλύπτουν τις προβλεπόμενες θέσεις κατά προτεραιότητα.

Η παρούσα νομοθετική παρέμβαση επιχειρεί να θεραπεύσει τα σχετικά ζητήματα υποχρεώνοντας του φορείς που καταλαμβάνει να ενεργοποιήσουν τις ευεργετικές διατάξεις για τους δικηγόρους με αναπηρία χωρίς όμως να θίγεται ο προγραμματισμός τους για την πρόσληψη δικηγόρων. 

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κατοχυρώνονται εκτενώς από διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος, όπως τα άρθρα  21 (παρ. 6) και 22 του Συντάγματος, το άρθρο  26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. Η τελευταία ορίζει ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους βάσει αναπηρίας, ενώ κατοχυρώνει τις ίσες ευκαιρίες των ατόμων με αναπηρία στην εργασία σε ίση βάση με τους άλλους.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης δήλωσε:

«Με τη συγκεκριμένη νομοθετική μας πρωτοβουλία ενισχύουμε το κοινωνικό πρόσωπο της Δημόσιας Διοίκησης και ενδυναμώνουμε το Κράτος δικαίου χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στην αναγκαία στελέχωση του Δημοσίου. Η Κυβέρνησή μας έχει αποδείξει επανειλημμένως την ευαισθησία της σε ζητήματα που αφορούν στα δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία και η συνεργασία μας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση». 

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρας δήλωσε: 

«Μετά από εξαιρετική συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε τροποποίηση της περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4765/2021 η οποία προβλέπει την υποχρέωση των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της να πληρώσουν τις προβλεπόμενες θέσεις δικηγόρων με αναπηρία κατά προτεραιότητα, οποτεδήποτε κρίνουν ότι χρειάζονται δικηγόρους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αφενός η νομοθετική μέριμνα δεν αποτελεί κενό γράμμα, αφετέρου δεν θίγεται η αυτοτέλεια και ο προγραμματισμός των φορέων του δημοσίου ως προς το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

Σε συνέχεια σχετικών πρωτοβουλιών, κατοχυρώνουμε έτι περαιτέρω τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία τα οποία ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα εναρμονιζόμενοι με τις επιταγές του Συντάγματος και της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Στη χώρα υλοποιείται για πρώτη φορά Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, κάτι που αποδεικνύει πως η προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελεί μείζονα κυβερνητική προτεραιότητα».

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23
send