logo-print

Πρωτοδικείο Αθηνών: Πώς θα λειτουργήσει στις 25 και 26 Ιανουαρίου

24/01/2022

26/01/2022

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη λειτουργία του στις 25 και 26 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Για την Τρίτη 25-2-2022 και την Τετάρτη 26-2-2022 και εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες συνιστούν αντικειμενικό λόγο ανώτερης βίας που εμποδίζει την ασφαλή πρόσβαση πολιτών και δικηγόρων στο Δικαστήριο, αποφασίζεται:

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

1. Δεν θα εκφωνηθούν οι προσδιορισθείσες υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών, εκούσίας δικαιοδοσίας, ασφαλιστικών μέτρων, δικαστικής μεσολάβησης.

2. Θα εκφωνηθούν από ώρα 12 και έπειτα, μόνο οι αιτήσεις προσωρινών διαταγών ενώπιον των Προέδρων Α, Β και Γ. Σε περίπτωση μη εμφάνισης διαδίκού, εκτός από την περίπτωση υπερκατεπείγαντος, κατά την κρίση του Προέδρου, η υπόθεση αναβάλλεται στην πλέον σύντομη δικάσιμο.

- Δεν θα συνεδριάσει ο Πρόεδρος Δ' για τις αιτήσεις νομικής βοήθειας. Κατ' εξαίρεση, υπερκατεπείγουσες αιτήσεις νομικής βοήθειας θα εξετάζονται από τον Πρόεδρο Β'.

3. Όλες οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα προσδιορισθοϋν αυτεπάγγελτα οίκοθεν με Πράξη της Προέδρου Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης με ενημέρωση από τις αρμόδιες Γραμματείες της πλατφόρμας solon.gov.gr, που 9α επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.

Β. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

1. Εκ των ποινικών δικών αρμοδιότητας του ΜΟΔ αποσύρονται όλες οι υποθέσεις πλην εκείνων στις οποίες οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν εντός 3μήνου το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οπότε το Δικαστήριο κρίνει ανά περίπτωση για τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης καθώς και εκείνων που αφορούν κακουργήματα στα οποία συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής τους μέχρι 31.12.2023 στον πρώτο βαθμό.

2. Αποσύρονται όλες οι υποθέσεις του τακτικού πινακίου που θα εκφωνούνταν από τα Μονομελή και Τριμελή Πλημμελειοδικεία.

3. Για τις διακοπείσες υποθέσεις του ΜΟΔ, του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, το Δικαστήριο αποφασίζει σε συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων την εκ νέου διακοπή.

- Ώρα έναρξης των συνεδριάσεων των ανωτέρω (1 και 3 περιπτώσεων) ορίζεται η 10:00 πμ

4. Το Β' Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο καθώς και το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο θα συνεδριάσουν ώρα 12, μόνο για τις αυτόφωρες υποθέσεις με κρατούμενους ή για τις εξ αναβολής υποθέσεις με κρατούμενούς κατ άρθρον 423 ΚΠΔ ή για τις αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους.

5. Το Α' Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο καθώς και το Γ` Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο δεν Θα συνεδριάσουν.

6. Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνοδειών καθώς και οι αυτόφωρες συνοδείες κακουργημάτων και πλημμελημάτων θα γίνονται μετά τις 11:00 πμ και κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστικά όργανα.

7. Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπρασδιορισθνύν αρμοδίως κατά προτεραιότητα με τη στάθμιση περιπτώσεων προσωρινά κρατούμένων και κινδύνου παραγραφής.

8. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον ΔΣΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου.

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. Τα Τμήματα Γραμματείας θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και θα εξυπηρετούνται μόνο αιτήματα από τα Τμήματα Γραμματείας που σχετίζονται με υπερκατεπείγουσες περιπτώσεις σύμφωνα με τα παραπάνω [Τμήματα Γραμματείας Προέδρου, Ασφαλιστικών Μέτρων, ΜΟΔ. Εκκαθάρισης, Μονομελούς και Τριμελούς Πλημ/κείου, Ανάκρισης, Φύλαξης Κτιρίων].

2. Οι προθεσμίες κλεισίματος φακέλων πολιτικών υποθέσεων, οι οποίες θα έκλειναν κανονικά στις 24-1-2022 ημέρα Δευτέρα και στις 25-1-2022 ημέρα Τρίτη, παρατείνονται για την Πέμπτη 27-1-2022.

3. Οι προθεσμίες κλεισίματος φακέλων πολιτικών υποθέσεων, οι οποίες Θα έκλειναν κανονικά στις 26-1-2022 ημέρα Τετάρτη, παρατείνονται για την Παρασκευή 28-1-2022.

Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ