logo-print

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για ζητήματα απελάσεων, χορήγησης αδειών διαμονής και διεθνούς προστασίας

Μεταξύ άλλων, επιχειρείται η επίλυση ζητημάτων περί απελάσεων και επιστροφών, η επίλυση προβλημάτων κατά τις διαδικασίες υποδοχής αιτούντων άσυλο και εξέτασης των αιτήσεών τους, η αναθεώρηση διατάξεων του Ταμείου Αλληλεγγύης και η ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη ασυνόδευτων ανηλίκων

23/06/2021

23/06/2021

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Με την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επιχειρείται (α) η επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί απελάσεων και επιστροφών, (β) η προσαρμογή επιμέρους διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης στις σύγχρονες απαιτήσεις, (γ) η επίλυση προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά τις διαδικασίες υποδοχής αιτούντων άσυλο και της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, (δ) η προσαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στις διαμορφωθείσες συνθήκες του μεταναστευτικού ζητήματος, (ε) η αναθεώρηση διατάξεων του Ταμείου Αλληλεγγύης και (στ) η ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, άμεσος στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η εφαρμογή ορθών και αποτελεσματικών διαδικασιών στις περιπτώσεις μη χορήγησης ασύλου, όπου ανακύπτουν ζητήματα επιστροφής ή απέλασης, ώστε η διοίκηση να μπορεί έγκαιρα και ορθά να διαχωρίζει τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπάγονται σε καθεστώς επιστροφής από τους αλλοδαπούς οι οποίοι υπάγονται στις διαδικασίες απέλασης. Μέσω της αυστηροποίησης των οικείων διατάξεων που παρέχουν δυνατότητα παράτασης του διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης των υπηκόων τρίτων χωρών, αποτρέπεται η επί μακρώ μη νόμιμη παραμονή στην ελληνική επικράτεια όσων δεν αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, με σεβασμό στις αρχές της μη επαναπροώθησης.

Περαιτέρω, ο σαφής καθορισμός των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων επιστροφής, τα οποία πλέον ασκούνται εντός αποκλειστικών προθεσμιών, μειώνουν σημαντικά και αποτελεσματικά τον χρόνο εντός του οποίου μπορεί ο αιτών να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσής του από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης.

Επιπλέον, η εισαγωγή του θεσμού των ψηφιακών νομάδων, με την προσέλκυση με ευνοϊκούς όρους πολιτών τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενων/ελευθέρων επαγγελματιών και μισθωτών, αξιοποιεί τη νέα ψηφιακή εποχή, η οποία θα έχει άμεσα οικονομικά αποτελέσματα στην ελληνική κοινωνία.

Ειδικότερα, με το Α’ Κεφάλαιο τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 3907/2011, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και απελάσεων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα και να αποσαφηνιστεί το πεδίο ρύθμισης των Ν. 3386/2005 περί απελάσεων και 3907/2011 περί επιστροφών. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκουν τη μείωση του χρονικού διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης, την αυστηροποίηση των διατάξεων που αφορούν στη δυνατότητα παράτασης του διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης και την εισαγωγή πρόβλεψης περί προηγούμενης εισήγησης για τη μη χορήγηση σχετικού δικαιώματος, όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.

Στο δεύτερο Κεφάλαιο, τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και αντιμετωπίζονται ζητήματα που προκύπτουν από την αδυναμία ή καθυστέρηση επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων για χορήγηση ή αποφάσεων για ανάκληση αδειών διαμονής ή αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας της παρ. 2 του άρ. 25 του Ν. 4251/2014. Επιπλέον, επιλύονται ζητήματα που αφορούν στη χορήγηση αδειών διαμονής σε επενδυτές που επιθυμούν να αλλάξουν τομέα επένδυσης και εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στην προσέλκυση ψηφιακών νομάδων.

Στο επόμενο κεφάλαιο, τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 4636/2019 και εισάγεται στο εθνικό δίκαιο η ρύθμιση του άρθρου 14 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ, με την οποία ορίζεται η μη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα σε αιτούντες για τους λόγους που το καθεστώς αυτό ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται. Επιπλέον αντιμετωπίζεται το ζήτημα της κάλυψης των αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και στην κοινωνική ασφάλιση ασυνόδευτων ανηλίκων, των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει μεν απορριφθεί αλλά, στην περίπτωσή τους, δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση επιστροφής ή να εκτελεστεί αυτή δια της απομάκρυνσής τους από τη χώρα.

Με το Κεφάλαιο Δ’ τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4375/2016, όσον αφορά στη στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων και στην αναδιάρθρωση και λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Τέλος, στο Κεφάλαιο Ε’, διασαφηνίζονται οι περιπτώσεις κράτησης των αλλοδαπών για τους οποίους εφαρμόζεται η διαδικασία απέλασης του Ν. 3386/2005 και οι οποίοι προβλέπεται ότι κρατούνται μέχρι την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών στις ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης του άρθρου 31 του Ν. 3907/2011. Μεταξύ των προτεινόμενων ρυθμίσεων, προβλέπεται και η χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού σε αιτούντες διεθνούς προστασίας πριν από την 1/11/2019, ώστε να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον, διευρύνονται οι δικαιούχοι χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης, στους οποίους πλέον συμπεριλαμβάνονται  οι περιφέρειες, τα νπδδ των δήμων και τα νπιδ του άρ. 252 του Ν. 3463/2006, το κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ, ενώ, παράλληλα, διευρύνονται και οι σκοποί χρηματοδότησης, αφού πλέον χρηματοδούνται εκτός των έργων, οι δαπάνες, οι προμήθειες και οι μελέτες.

Μπορείτε να συμμετέχετε στη διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 02/07/2021 και ώρα 18:00 εδώ.

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ