logo-print

Σε ισχύ οι αλλαγές στη βαθμολόγηση των υποψηφίων δικαστικών και την ειδική άσκηση των δόκιμων ειρηνοδικών

Πως καθορίστηκαν οι συντελεστές βαρύτητας για τα γραπτά δοκίμια στις εξετάσεις των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών

04/08/2016

16/11/2017

Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αλλαγές αναφορικά με τους υποψήφιους δικαστικούς λειτουργούς και τους δόκιμους ειρηνοδίκες επήλθαν με το Νόμο 4411/2016, ο οποίος δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε επίσης: Όλες οι αλλαγές σε Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με το Νόμο 4411/2016

Αναλυτικότερα, ως προς τη βαθμολόγηση των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών προστίθεται ξεχωριστός συντελεστής βαρύτητας για τα γραπτά δοκίμια σε κάθε μάθημα.

Συγκεκριμένα, το άρθρο δέκατο του Νόμου 4411/2016 προβλέπει ότι η περ. γ' του της παρ. 2 του άρθρου 13 του Νόμου 3689/2008 τροποποιείται ως εξής:

«Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες οκτώ και σε καμία κάτω από έξι.

Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο προκριματικό στάδιο, ο οποίος αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προκριματική δοκιμασία, εξευρίσκεται με το συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις πέντε γραπτές δοκιμασίες του σταδίου αυτού για όλες τις κατευθύνσεις, με συντελεστή βαρύτητας για κάθε κατεύθυνση:

α) για το γραπτό δοκίμιο του θέματος γενικής παιδείας πέντε δέκατα (0,5),

β) για το γραπτό δοκίμιο της ξένης γλώσσας πέντε δέκατα (0,5) [αντί για 0,2 όπως αρχικά προβλεπόταν] και

γ) για το καθένα από τα υπόλοιπα τρία γραπτά δοκίμια των νομικών μαθημάτων ένα (1).

Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας.

Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί τον τελικό βαθμό του υποψηφίου, στην προκριματική δοκιμασία».

Παράλληλα, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, προβλέπεται πως η κατάρτιση των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι προέρχονται από το διαγωνισμό του έτους 2016 που έχει προκηρυχθεί με την 4636/29-1-2016 (Γ 56) κοινή υπουργική απόφαση (22η εκπαιδευτική σειρά), αρχίζει δέκα ημέρες από την επομένη της κύρωσης του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων από την επιτροπή τον διαγωνισμού και περατώνεται την 10η Σεπτεμβρίου 2017.

Για τους εκπαιδευομένους της 22ης εκπαιδευτικής σειράς η κατάρτιση αρχίζει με τα αντικείμενα του, κατά το άρθρο 20 του N. 3689/2008 όπως ισχύει, δευτέρου σταδίου το οποίο διαρκεί έως την 15η Ιανουαρίου 2017. Κατά το στάδιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποιούν μέρος της κατάρτισής τους στα δικαστικά καταστήματα, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες κάθε μήνα.

Δόκιμοι ειρηνοδίκες

Τροποποιήσεις υπάρχουν όμως και ως προς τους δόκιμους ειρηνοδίκες, για τους οποίους προβλέπεται μείωση του χρονικού διαστήματος της ειδικής άσκησής τους κατά τέσσερις μήνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο ενδέκατο του Ν. 4411/2016, η παρ. 2 του άρθρου 77Β του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δόκιμοι ειρηνοδίκες από του διορισμού τους υποβάλλονται σε δίμηνη ειδική άσκηση στο πρωτοδικείο της τοποθετήσεώς τους και διατελούν υπό την άμεση ευθύνη και εποπτεία του προέδρου πρωτοδικών, χρησιμοποιούμενοι διαδοχικώς σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις αρμοδιότητες του πρωτοδικείου, ως αναπληρωτές πρωτοδικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αναπλήρωσης πρωτοδικών με ειρηνοδίκες. Χρησιμοποιούνται επίσης ως β΄ ανακριτικοί υπάλληλοι για έναν τουλάχιστο μήνα, με την υποχρέωση να παρακολουθούν και τη λειτουργία εν γένει της γραμματείας του πρωτοδικείου και των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων που βρίσκονται στην έδρα του».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο δωδέκατο του Νόμου 4411/2016 προβλέπεται η σύσταση επιτροπών για τη σύνταξη νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και νέου Κώδικα ΔΙκαστικών Λειτουργών.

Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

send