logo-print

Σε τελικό στάδιο το Μητρώο για την ενοικίαση ακινήτων μέσω Airbnb - Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο

Ποια ακίνητα μπορούν να ενοικιαστούν - Ποιοι εντάσσονται στο Μητρώο - Τι ισχύει για τη φορολογία και τα πρόστιμα

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας θα καλούνται να καταχωρούν στοιχεία όλοι όσοι ενοικιάζουν ακίνητα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (τύπου Airbnb).

Το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, η δημιουργία του οποίου προβλέπεται από το άρθρο 111 του Ν. 4446/2016, θα τηρείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και θα περιλαμβάνει στοιχεία για  τους διαχειριστές ακινήτων.

Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.

Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον αναθέτει σε τρίτο τη διαχείριση του ακινήτου του με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής, θεωρείται ο ίδιος διαχειριστής του ακινήτου.

Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο θα συνοδεύει υποχρεωτικά την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής, ενώ η καταχώρηση στο Μητρώο πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα έπειτα από την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 ισχύουν τα εξής:

Φορολογία

Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 40, τα εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

0 – 12.000 ευρώ: 15%

12.0001 – 35.000 ευρώ: 35%

35.001 ευρώ και άνω: 45%

Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Το εισόδημα που αποκτάται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (Α΄167) απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

Προϋποθέσεις

Το άρθρο 111 του Ν. 4446/2016 θέτει κάποια κριτήρια για τα ακίνητα που μπορούν να διατεθούν μέσω Airbnb, ήτοι διαμερίσματα, μονοκατοικίες, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια και τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία μπορεί να θέτει τους εξής περιορισμούς:

- Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των 2 ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

- Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

Κυρώσεις

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο:

- Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων για τη βραχυχρόνια μίσθωση (βλέπε παρ. 2 έως 8) επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους διαχειριστές ακινήτων.

Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

- Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου προϋποθέσεων αυτών, εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

- Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.

- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο αίτημα της Α.Α.Δ.Ε., κατά την παράγραφο 7 επιβάλλονται τα πρόστιμα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (250 ή 500 ευρώ).

Δείτε αναλυτικά το πλαίσιο για τις μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb εδώ.

Δείτε ο άρθρο 111 του Ν. 4446/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εδώ.

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
send