logo-print

SMS για εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19: Κατατέθηκε η τροπολογία - Τι προβλέπει

Ποιους αφορά και πώς λειτουργεί η υπηρεσία ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορωνοϊό COVID-19

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την υπηρεσία ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω SMS.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται ειδική υπηρεσία, η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), με αντικείμενο την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) ενημερωτικού ή υπενθυμιστικού χαρακτήρα στα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης ως προς ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση της παυδη μίας και την πορεία του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια.

Ενόψει της ιδιαίτερα επιβαρυμένης επιδημιολογικής κατάστασης ατην οποία βρίσκεται η χώρα μας τη δεδομένη χρονική στιγμή, απόρροια του ότι το επίπεδο ανοσίας του γενικού πληθυσμού ενάντια στον κορωνοϊό COVID-19 δεν έχει ανέλθει στα ιατρικώς επιβεβλημένα επίπεδα, δημιουργείται ένα ακόμη ψηφιακό εργαλεία στη διάθεση της ελληνικής πολιτείας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού.

Ειδικότερα, με την περιγραφόμενη στη ρύθμιση ειδική υπηρεσία καθίσταται δυνατή η αποστολή γραπτών μηνυμάτων (5Μ5), σε κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στην υπηρεσία της άυλης συνταγνγράφησης, μέσω των οποίων ενημερώνεται, σε επικαιραποιημέυη βάση, για τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 και λαμβάνει υπόμνηση σχετικά με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου του, αλλά και τη σημασία που αυτή έχει ως προς την επίτευξη του επιθυμητού «τείχους ανοσίας» ενάντια στου κορωνοϊό COVID-19.

Αναλυτικά η διάταξη προβλέπει:

Άρθρο 1 Υπηρεσία ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Στο χρονικό διάστημα για το οποίο εξακολουθεί να υφϊσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και για τους σκοπούς της πρόληψης και της αντιμετώπισης της διασποράς του ιού, μέσω της επίτευξης επαρκούς επιπέδου ανοσίας στον γενικό πληθυσμό της χώρας, δύνανται να αποστέλλονται, μέσω ειδικής υπηρεσίας που παρέχεται από την ανώνυμη εταφεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε», γραπτά μηνύματα (SMS) ενημερωτικού ή υπομνηστικού χαρακτήρα σε κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.

Τα ανωτέρω μηνύματα αποστέλλονται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.

2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται την υπηρεσία της παρ. 1, ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία που ορίζεται στην παρ. 1 για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (1119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.).

Στο πλαίσιο αυτό, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει, για λογαριασμό ταυ Υπουργείου Υγείας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της υπηρεσίας της παρ. 1 και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία και, κατ' ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων στη συγκεκριμένη υπηρεσία, και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, όπως από σκόπιμη ή τυχαία καταστροφή, απώλεια, άνευ αδείας κοινοποίηση ή προσπέλαση, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α' 137).

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διαπιστώνεται η αναγκαιότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS) σε συνάρτηση με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργοποιείται η υπηρεσία του παρόντος.

Σύσταση νέων Μητρώων εμβολιασμένων και νοσησάντων εξωτερικού

Με την ίδια τροπολογία δημιουργούνται:

α) Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού CDVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό,

β) Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού CΟVID-19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό, στα οποία καταχωρίζονται, κατά περίπτωση, τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που έχουν εμβολιασθεί, πλήρως ή μερικώς, σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας,

γ) Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού CΟVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και

δ) Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού CΟVID-19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό, στα οποία καταχωρίζονται, κατά περίπτωση, τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που έχουν νοσήσει σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send