logo-print

ΣτΕ: Αναρτήθηκε το ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού του Δικαστηρίου

Τι προβλέπεται για το όριο λέξεων, περιθώρια σελίδας, γραμματοσειρά και διάστιχο

22/11/2021

01/12/2021

Πολιτειολογία
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναρτήθηκε το ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το προοίμιο του Κανονισμού, αυτός εκδόθηκε εκτιμώντας ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η φυσιογνωμία του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως αναδεικνύεται από το Σύνταγμα, την ιστορία και την παράδοση του Δικαστηρίου, και να εξασφαλισθεί η ορθολογική οργάνωση των υπηρεσιών του, ενόψει, ιδίως, των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την εισαγωγή της επιθεώρησης και την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, ότι θεμέλιο του θεσμού του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί η συνύπαρξη δικαστών όλων των βαθμών, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους με ελεύθερο φρόνημα, υπευθυνότητα και αλληλοσεβασμό, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του έργου του Δικαστηρίου και η παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και ότι αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου αποτελεί η διεξαγωγή των εργασιών του σε χώρους, με μέσα και υπό συνθήκες που αρμόζουν στο κύρος του.

Μεταξύ άλλων, ο Κανονισμός προβλέπει:

Άρθρο 10 Προκαταρκτική επεξεργασία δικογραφίας

1. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Βιβλιοθήκης επισυνάπτει στη δικογραφία δελτίο υποθέσεως εις διπλούν, στο οποίο συμπληρώνει τα στοιχεία της υποθέσεως, και συγκεντρώνει την κρίσιμη νομοθεσία και νομολογία, όπως αυτή προκύπτει, εκ πρώτης όψεως, από τη δικογραφία, σε συνεννόηση με τον διευθυντή του Γραφείου Νομολογίας και Έρευνας ή τον οριζόμενο από αυτόν εισηγητή. Ο τελευταίος, μέσα σε δύο ημέρες, σημειώνει στο δελτίο αυτό το αρμόδιο τμήμα, το γενικό και ειδικό αντικείμενο της υποθέσεως, τους δικαιούμενους να παρέμβουν, τα προφανή απαράδεκτα, τους προφανώς βάσιμους ή αβάσιμους λόγους, τη διάρκεια ισχύος της προσβαλλομένης πράξεως και κάθε άλλο ζήτημα κρίσιμο για την εκδίκαση της υποθέσεως. Ειδικώς η επεξεργασία των υποθέσεων που συνοδεύονται με αίτηση αναστολής και αίτημα προσωρινής διαταγής, καθώς και η διαβίβασή τους στη γραμματεία του αρμοδίου τμήματος γίνεται, κατά το δυνατόν, αυθημερόν. Υπόδειγμα του δελτίου υποθέσεως παρατίθεται στο Παράρτημα.

2. Η δικογραφία διαβιβάζεται από το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Βιβλιοθήκης στο τμήμα που έχει χαρακτηριστεί ως αρμόδιο στο δελτίο υποθέσεως. Αν το τμήμα αυτό είναι διαφορετικό από εκείνο που είχε χαρακτηριστεί ως αρμόδιο από το Τμήμα Καταθέσεων, γίνεται διορθωτική καταχώριση στο Ο.Π.Σ.

3. Ο γραμματέας του τμήματος ελέγχει και διορθώνει τα στοιχεία της δικογραφίας που έχουν καταχωρισθεί στο Ο.Π.Σ., ενημερώνει το σύστημα με τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από την οικεία εφαρμογή και εισάγει το γενικό και ειδικό αντικείμενο της υποθέσεως, όπως έχει καθορισθεί στο δελτίο υποθέσεως. Στο ίδιο δελτίο σημειώνει συναφείς υποθέσεις ή υποθέσεις με παρόμοιο νομικό ζήτημα, οι οποίες εκκρεμούν στο τμήμα.

4. Σε περίπτωση ουσιώδους υπερβάσεως του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989 ορίου σελίδων του δικογράφου (περίπου 13.300 λέξεις), ο Γραμματέας του αρμοδίου δικαστικού σχηματισμού, ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο αυτού, ενημερώνει σχετικώς τον υπογράφοντα δικηγόρο και του ζητεί να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στο προβλεπόμενο όριο, εντός της προθεσμίας που τάσσει ο Πρόεδρος με πράξη του, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο υπογράφων δικηγόρος έχει δηλώσει κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 18/1989. Η ως άνω προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Στο όριο των σελίδων δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των διαδίκων και οι προσβαλλόμενες πράξεις ή αποφάσεις.

5. Τα δικόγραφα, μετά την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή της εκτάσεώς τους, κατατίθενται στην γραμματεία του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού και συσχετίζονται με την οικεία υπόθεση.

6. Τα πάσης φύσεως δικόγραφα που κατατίθενται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας συντάσσονται σε χαρτί Α4, με περιθώρια σελίδας 2 εκ., γραμματοσειρά 12 και διάστιχο 1,5.

Δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό.

Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ