logo-print

Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης από σύμβαση πώλησης (ΜΠρΠατρ 164/2021)

Η υπαιτιότητα του πωλητή γεννά αξίωση αποζημίωσης του αγοραστή κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξίας

23/04/2021

26/04/2021

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικάσαντος κατ’ έφεση Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (​ΜΠρΠατρών 164/2021), σε περίπτωση ενδοσυμβατικής ευθύνης από σύμβαση πώλησης για πραγματικό ελάττωμα του πωληθέντος πράγματος, δύναται να θεμελιωθεί και εξωσυμβατική ευθύνη από αδικοπραξία του πωλητή, εφόσον η ύπαρξη του ελαττώματος κατά το χρόνο που ο κίνδυνος του πράγματος μεταβαίνει στον αγοραστή αποδίδεται σε υπαίτια συμπεριφορά του πωλητή.

Η δολιότητα του πωλητή, συνίσταται στην με πρόθεσή του επιδίωξη να παραγάγει, ενισχύσει ή διατηρήσει την πεπλανημένη αντίληψη ή εντύπωση στον αγοραστή, αναφορικά με την ύπαρξη του ελαττώματος του πράγματος ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την, διαζευκτικά και όχι σωρευτικά, απόκρυψη ή αποσιώπηση ή ατελή ανακοίνωση των αληθινών γεγονότων, των οποίων η αποκάλυψη στον αγοραστή που τα αγνοεί επιβαλλόταν από την καλή πίστη ή την υφιστάμενη ιδιαίτερη σχέση μεταξύ πωλητή και αγοραστή.

Οι αξιώσεις από τη σύμβαση και την αδικοπραξία δύναται να συρρέουν και να ασκηθούν παράλληλα. Ωστόσο, εφόσον αλληλοκαλύπτονται, δεν μπορούν και να ικανοποιηθούν μαζί, αφού η ικανοποίηση της μιας καθιστά χωρίς αντικείμενο την άλλη, εκτός εάν από την τελευταία παρέχεται πρόσθετη έννομη προστασία, μη παρεχόμενη από τη συρρέουσα αντικειμενικά.

Εν προκειμένω, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε πταίσμα του πωλητή ως προς τα πραγματικά ελαττώματα, πολλώ δε μάλλον δόλια απόκρυψή τους, γεγονός που σημαίνει ότι δεν στοιχειοθετείται και συρροή αξιώσεων από αδικοπραξία εναντίον του.

Κρίθηκε, επομένως, πως η ενάγουσα δεν διατηρεί αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της αδικοπραξίας, ενώ φυσικά δεν διατηρεί ούτε αξίωση χρηματικής ικανοποίησης.

Απόσπασμα απόφασης

Πρέπει ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν αποδείχθηκε ούτε πταίσμα της εναγόμενης ως προς τα ως άνω πραγματικά ελαττώματα και πολύ περισσότερο ούτε δόλια απόκρυψη τους, καθόσον η εναγόμενη, όπως συνομολογείται και από τις δύο πλευρές, προέβη σε επιμέτρηση των διαστάσεων των ανοιγμάτων της οικίας της ενάγουσας, κατέγραψε αυτές στο δελτίο παραγγελίας και της απέστειλε στην κατασκευάστρια εταιρεία, τις ίδιες δε διαστάσεις αποτύπωσε και η κατασκευάστρια εταιρεία στην προσφορά που απέστειλε προς την εναγόμενη. Ωστόσο, κατά την τοποθέτηση προέκυψε ότι οι διαστάσεις των κουφωμάτων που κατασκευάστηκαν και τελικά τοποθετήθηκαν δεν ήταν οι σωστές. Πλην όμως δεν αποδείχθηκε, αν αυτό οφειλόταν στη λάθος επιμέτρηση των διαστάσεων ή στη λάθος κατασκευή των κουφωμάτων. Πταίσμα της εναγόμενης θα συνέτρεχε στην πρώτη περίπτωση.

Ωστόσο από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προκύπτει εσφαλμένη επιμέτρηση των διαστάσεων, δεδομένου ότι ούτε στις τεχνικές εκθέσεις, αλλά ούτε και στη δικαστική πραγματογνωμοσύνη επισημαίνεται ότι έγινε λάθος επιμέτρηση των διαστάσεων.

Πολύ περισσότερο, δεν προέκυψε ότι η εναγόμενη γνώριζε το ελάττωμα και εκ προθέσεως και με παραπλανητικά μέσα επιχείρησε να αποκρύψει και να το αποσιωπήσει, αφού εμφανώς στην παραγγελία της είχε καταχωρήσει τις διαστάσεις των κουφωμάτων και τις είχε αποστείλει στην κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ είχε χορηγήσει και αντίγραφο αυτής στην ενάγουσα και επομένως ανά πάσα στιγμή μπορούσε να ελεγχθεί αν ορθώς είχε επιμετρήσει τις διαστάσεις. Συνεπώς και ενόψει των ανωτέρω δεν αποδεικνύεται ούτε πταίσμα της εναγόμενης για το εν λόγω πραγματικό ελάττωμα, αλλά πολύ περισσότερο ούτε δόλια απόκρυψη αυτού. Επομένως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να επιδικαστεί η αιτούμενη από την ενάγουσα αποζημίωση ύψους 930 ευρώ που αντιστοιχεί στο κόστος εργασιών αποκατάστασης των ζημιών από την αποξήλωση των ως άνω κουφωμάτων, καθόσον η επιδίκαση αποζημίωσης σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος, όπως εν προκειμένω, απαιτεί πταίσμα του πωλητή (βλ. προηγηθείσα μείζονα σκέψη).

Εξάλλου, το γεγονός ότι δεν συντρέχει περίπτωση δόλιας απόκρυψης σημαίνει ότι δεν στοιχειοθετείται και συρροή αξιώσεων από αδικοπραξία (βλ. προηγηθείσα μείζονα σκέψη) και επομένως η ενάγουσα δεν διατηρεί αξίωση αποζημίωσης για το ως άνω ποσό των 930 ευρώ ούτε με τις διατάξεις της αδικοπραξίας, ενώ φυσικά δεν διατηρεί ούτε αξίωση χρηματικής ικανοποίησης.

Δείτε την απόφαση στην ΤΝΠ Ισοκράτης.

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος Ι

ΈΦΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send