logo-print

Θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Σιντικής

13/05/2024

13/05/2024

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου, Παρ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία κατά τους ακόλουθους όρους:

Αντικείμενο απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη των υπηρεσιακών θεμάτων του Δήμου Σιντικής μέσω της παροχής γνωμοδοτήσεων επί νομικών ζητημάτων, γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών αντιμετώπισης των δικαστικών και εξωδικαστικών διαφορών και λοιπών ζητημάτων νομικής φύσεως, η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Σιντικής ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών καθώς και η διαχείριση και επιμέλεια κάθε υπόθεσης, που έχει ανάγκη δικηγορικής συμπαράστασης και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου για την από νομικής άποψης επεξεργασία κάθε λογής εγκυκλίου διακήρυξης δημοπρασιών ή συμβάσεων ή άλλης φύσεως έγγραφα που αφορούν σε ερμηνεία νόμου, διατάγματος ή κανονιστικής Διάταξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στο οποίο αναφέρονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι και λοιπές πληροφορίες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες, έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΒΜΦΩ1Υ-ΨΥΑ) και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Σιντικής στο πεδίο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 3-5-2024 μέχρι και την 1-6-2024

Πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 ως 13:00 από το Τμήμα Προσωπικού Δήμου Σιντκής.

(τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2323350-211, 212, 213).

Ο/Η προσληφθείς/σα θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σιντικής με έδρα το Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 32 στο Σιδηρόκαστρο, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών για υποθέσεις του Δήμου, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, όπου και θα του/της παρέχεται η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/15. Ο προσληφθείς/σα θα υπόκειται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ – Τομέας Ασφάλισης Νομικών πρώην ΤΑΝ, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Σιντικής και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Ο/Η υποψήφιος για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής :

 • Να είναι πολίτης κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Να μην έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208).
 • .Nα είναι δικηγόρος Παρ Εφέταις μέλος ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας.
 • Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
 • Να μην έχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.
 • . Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου14 ν. 3584/2007.
 • Να μην έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
 • Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της Χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου Σχολής της αλλοδαπής.
 • Να διαθέτει επαγγελματική δικαστηριακή ή και συμβουλευτική εμπειρία στο αντικείμενο απασχόλησης αποδεικνυόμενη με εκτυπώσεις παραστάσεων στα δικαστήρια, γνωμοδοτήσεις και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) που δύναται να συνεκτιμηθεί για την απόδειξη παροχής νομικών υπηρεσιών από τον υποψήφιο
 • Να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Π.Δ 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του δημοσίου» (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο) (ΦΕΚ Α΄232) .
 • Να έχει γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α)επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στην Ενότητα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.
 • Να μην κατέχει άλλη έμμισθη θέση σε φορέα του δημόσιου τομέα. Σε περίπτωση που κατέχει, ή θεωρηθεί ότι κατέχει, μπορεί να εμφανιστεί ως υποψήφιος, αν συνυποβάλλει μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθεί στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθεί από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να αναλάβει υπηρεσία, αν δεν προσκομίσει βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του/της, ότι παραιτήθηκε από την έμμισθη θέση του/της ή έπαψε να αναλαμβάνει υποθέσεις ή να λαμβάνει περιοδική αμοιβή (περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013).
Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send