logo-print

Θέση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Με μηνιαίο βασικό μισθό πρόσληψης από 8.002,30 έως 11.590,57 ευρώ

21/04/2020

21/04/2020

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της Ένωσης. Η έδρα βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και απασχολεί περί τους 900 υπαλλήλους, ελεγκτές, προσωπικό υποστήριξης και διοικητικό προσωπικό, προερχόμενους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το Συνέδριο αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης υπευθύνου/υπεύθυνης προστασίας δεδομένων (βαθμός AD9 - AD12) και να καταρτίσει εφεδρικό πίνακα των υποψηφίων που θα θεωρηθούν οι πλέον κατάλληλοι για τη θέση, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»).

Η εν λόγω έκτακτη διαδικασία πρόσληψης, η οποία αφορά θέση που απαιτεί ειδικά προσόντα, θα διεξαχθεί παράλληλα με την εσωτερική και διοργανική διαδικασία πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχεία α) έως γ), του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, προκειμένου να διευρυνθούν οι δυνατότητες επιλογής της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής.

Ο ρόλος, η εντολή και οι αρμοδιότητες του/της υπευθύνου/υπεύθυνης προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 και στους σχετικούς με τον/την ΥΠΔ κανόνες εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ).

Ο/Η ΥΠΔ διασφαλίζει την από μέρους του οργάνου ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπό την εποπτεία του Προέδρου του Συνεδρίου, ο/η ΥΠΔ θα είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη για τα εξής (η αναφορά είναι ενδεικτική):

- να διασφαλίζει, κατά τρόπο ανεξάρτητο, ότι το ΕΕΣ τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την προστασία των δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725·

- να παρέχει ενημέρωση και συμβουλές, καθώς και να μεριμνά για την ευαισθητοποίηση του Συνεδρίου και του προσωπικού του ΕΕΣ σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

- να παρέχει συμβουλές σχετικά με γενικά διοικητικά μέτρα που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στον τομέα των νέων τεχνολογιών·

- να διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι/υπεύθυνες επεξεργασίας και τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725·

- να καταρτίζει γνώμες και να παρέχει συμβουλές στις υπηρεσίες του ΕΕΣ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του οργάνου, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης της διαχείρισης αλλαγών·

- να τηρεί μητρώο και να προβαίνει σε απογραφή των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται από το ΕΕΣ·

- να τηρεί μητρώο σχετικά με τις παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

- να τηρεί ανώνυμο μητρώο σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων·

- να αναλαμβάνει την ακρόαση και εξέταση καταγγελιών και άλλων αιτημάτων που υποβάλλουν υποκείμενα δεδομένων, και τη διεξαγωγή ερευνών σε συνέχεια καταγγελίας ή με δική του/της πρωτοβουλία στον τομέα της αρμοδιότητάς του/της·

- να εξετάζει ζητήματα και πραγματικά περιστατικά κατόπιν αιτήματος ή με δική του/της πρωτοβουλία σχετικά με πιθανή παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού, και να υποβάλλει σχετική αναφορά·

- να καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, με σκοπό την προώθηση των δυνατοτήτων εφαρμογής των αρχών για την προστασία της ιδιωτικότητας ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού· — να συνεργάζεται για την εκπόνηση εκτιμήσεων του αντικτύπου στην ιδιωτικότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τον/την υπεύθυνο/υπεύθυνη επεξεργασίας·

- να απαντά σε αιτήματα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της, να συνεργάζεται με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατόπιν αιτήματος του τελευταίου ή με δική του/της πρωτοβουλία·

- να ενημερώνει τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σχετικά με κάθε πράξη επεξεργασίας που ενδέχεται να παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους· και

- να συμμετέχει τακτικά σε συνεδριάσεις στο πλαίσιο των εργασιών στον τομέα της προστασίας δεδομένων και σε σχήματα διοργανικής συνεργασίας, καθώς και να καθιερώσει την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ.

Η κατάταξη σε βαθμό του/της επιτυχόντος/επιτυχούσας υποψηφίου/υποψήφιας θα καθοριστεί βάσει της σχετικής επαγγελματικής πείρας του/της: τουλάχιστον 9 έτη για τον βαθμό AD9, 12 έτη για τον βαθμό AD10, 15 έτη για τον βαθμό AD11 και 18 έτη για τον βαθμό AD12.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός πρόσληψης στους βαθμούς AD9 και AD12 (κλιμάκιο 1) ανέρχεται επί του παρόντος σε 8 002,30 και 11 590,57 ευρώ αντιστοίχως.

Στον μισθό αυτό, ο οποίος υπόκειται σε ενωσιακό φόρο, αλλά απαλλάσσεται από την εθνική φορολογία, μπορούν να προστεθούν ορισμένες αποζημιώσεις και επιδόματα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και ανάλογα με τις ατομικές περιστάσεις και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαθέτουν ίδια συστήματα συνταξιοδότησης και κοινωνικής ασφάλισης, βασιζόμενα στις εισφορές που παρακρατούνται από τις αποδοχές στην πηγή. Τα παιδιά των υπαλλήλων μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στο Ευρωπαϊκό Σχολείο.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ερμηνεία ΚπολΔ (Άρθρα 904-1054)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

send