logo-print

Τι προβλέπει ο Αν. Νόμος 445/1937 για την απαγόρευση εισόδου ανηλίκων σε κινηματογράφους

Ο Αναγκαστικός Νόμος δημοσιεύθηκε την 25η Ιανουαρίου 1937 στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος"

21/10/2019

22/10/2019

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Συνταγματικό δίκαιο - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Εκτενείς συζητήσεις και έντονη κριτική έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ενημερωτικές ιστοσελίδες η παρέμβαση αστυνομικών σε κινηματογράφους της Αθήνας, λόγω παρουσίας ανηλίκων σε προβολές δημοφιλούς ταινίας.

Σε δηλώσεις του, ο γενικός γραμματέας του σωματείου Ειδικών Φρουρών ανέφερε ότι τα άτομα που προέβησαν στην καταγγελία επικαλέστηκαν τον Αναγκαστικό Νόμο 445/1937.

Ο Αναγκαστικός Νόμος, ο οποίος δημοσιεύθηκε την 25η Ιανουαρίου 1937 στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος" προβλέπει σχετικά:

Άρθρο 9

1. Απαγορεύεται απολύτως η εις δημοσίους κινηματογράφους είσοδος ανηλίκων. Η ηλικία εξακριβούται δια της επιδείξεως εις τα όργανα της Αστυνομίας ή τον αρμόδιον υπάλληλον της επιχειρήσεως πιστοποιητικού του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος, δια δε τους αλλοδαπούς της Προξενικής αρχής του Κράτους, ου τυγχάνουσιν υπήκοοι. Τα πιστοποιητικά ταύτα δέον να φέρωσιν επικεκολλημένην και εσφραγισμένην την φωτογραφίαν του υπέρ ου εξεδόθησαν είναι δε υποχρεωτικά δια τους έχοντας ηλικίαν μέχρι της στρατευσίμου τοιαύτης.

2. Δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας δύναται να επιτραπή όπως τοιαύτα πιστοποιητικά εκδίδωνται και υπό των αρμοδίων διευθυντών σχολείων δημοσίων και ιδιωτικών.

3. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει εις παραστάσεις ταινιών κριθεισών καταλλήλων δι’ ανηλίκους.

4. Δια την άσκησιν του ελέγχου του εδαφίου 1 και εις πόλεις εχούσας πληθυσμόν άνω των 10.000 κατοίκων διορίζονται τη υποδείξει της Αστυνομικής Αρχής υπό των Διευθυντών των επιχειρήσεων ειδικοί υπάλληλοι, μισθοδοτούμενοι υπό τούτων.

Η αντικατάστασις των υπαλλήλων τούτων ως και πάσα μεταβολή εν τω προσώπω αυτών ανακοινούται αμελλητί εις την Αστυνομικήν Αρχήν δικαιουμένην να μη εγκρίνη ταύτην προκειμένου περί προσώπων μη παρεχόντων κατά την κρίσιν της εγγυήσεις περί της ευσυνειδήτου και ακριβούς εκτελέσεως των καθηκόντων των. Εις την περίπτωσιν αρνήσεως διευθυντού κινηματογράφου προς διορισμόν ειδικού επί της εισόδου των ανηλίκων υπαλλήλου τας εκ του παρόντος νόμου σχετικάς ευθύνας υπέχει ο ίδιος.

Εκάστη κινηματογραφική επιχείρησις υποχρεούται, όπως δι’ εκάστην προβολήν παρέχη εις την οικείαν προϊσταμένην Αστυνομικήν Αρχήν, δύο δελτία ελευθέρας εισόδου. Τα δελτία ταύτα θα διατίθενται αποκλειστικώς μόνον εις κατωτέρους αστυνομικούς υπαλλήλους ή οπλίτας της Χωροφυλακής. Οι ούτω εισερχόμενοι είναι άσχετοι προς τους διατιθεμένους δι’ υπηρεσίαν.

Εν ιδίω βιβλίω τηρουμένω παρ’ εκάστη των ως άνω υπηρεσιών θα αναγράφηται το ονοματεπώνυμον του εκάστοτε λαμβάνοντος το ως άνω δελτίον.

5. Με κράτησιν και πρόστιμον τιμωρούνται:

1) Οι διευθυνταί κινηματογράφων και εν γένει πας τις όστις ήθελε παρεμποδίσει την εις αυτούς είσοδον εις τους δικαιουμένους ταύτην κατά το άρθρον 7 του παρόντος νόμου ή ήθελε παρεμβάλει οπωσδήποτε προσκόμματα εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών και 2) οι διευθυνταί κινηματογράφων οίτινες εις το πρόγραμμα και τας διαφημίσεις αυτού δεν ανέγραψαν κατά τα υπό του άρθρου 6 παράγρ. 3 οριζόμενα τον χαρακτηρισμόν της ταινίας ως ακαταλλήλου ή μη δι’ ανηλίκους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες διατάξεις του εν λόγω αναγκαστικού νόμου, αναφορικά με την αδειοδότηση κινηματογράφων και τα μέτρα πυροπροστασίας τροποποιοήθηκαν με τον Νόμο 4442/2016.

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Πολιτειολογία - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ