logo-print

Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια

Κατατέθηκε το Σάββατο στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο

14/12/2015

16/11/2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018

Κατατέθηκε το Σάββατο στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταχειρίσεων».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου οι προτεινόμενες ρυθμίσεις φιλοδοξούν, μεταξύ άλλων, να δώσουν μία διέξοδο στο σημαντικό ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων (κόκκινων) δανείων, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς για τα δάνεια αυτά.

Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) και Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.)

Προς το σκοπό αυτό προβλέπεται (άρθρο 1) η δημιουργία, με συγκεκριμένους όρους και υπό αυστηρή εποπτεία, εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και εταιρειών μεταβίβασης τέτοιων απαιτήσεων.

Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι το ύψος του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο οφείλει να διατηρεί η εταιρεία, η οποία εξαγοράζει δανειακές συμβάσεις/πιστώσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι 100.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ελάττωσης του κεφαλαίου αυτού στα πλαίσια εγκεκριμένου σχεδίου τερματισμού δραστηριότητας.

Να σημειωθεί πως οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης της σχετικής άδειας για την άσκηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της διαχείρισης και μεταβίβασης απαιτήσεων ρυθμίζονται σε γενικές γραμμές από το εν λόγω νομοσχέδιο και η ειδίκευσή τους θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα παρέχει και την άδεια.

Για τη λήψη της σχετικής άδειας, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της ταυτότητας των άμεσων ή και έμμεσων μετόχων, της ταυτότητας των προσώπων τα οποία έχουν ειδικές συμμετοχές και της ταυτότητας μετόχων με συμμετοχή 10% ή περισσότερη έκαστου, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια των εν λόγω εταιρειών και να περιορίζεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται ακόμα η πιστοποίηση της ταυτότητας των συμβούλων της εταιρείας.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, για τη χορήγηση της άδειας κατατίθεται στην ΤτΕ εμπεριστατωμένη έκθεση, στην οποία καταγράφονται διεξοδικά οι βασικές αρχές και μέθοδοι που θα εφαρμόζονται κατά τη διαχείριση των απαιτήσεων. Ειδική μνεία πρέπει να προβλέπεται για δανειολήπτες που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο ν. 3869/2010.

Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του οφειλέτη και του εγγυητή

Το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου ρυθμίζει τα ζητήματα σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, απαγορεύεται η χειροτέρευση της δικονομικής ή και ουσιαστικής θέσης του οφειλέτη και του εγγυητή, στις περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης του κόκκινου δανείου.

Ποια δάνεια εξαιρούνται

Παράλληλα, στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου υπογραμμίζεται ότι από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου εξαιρούνται, μέχρι τις 15 Φεβρουάριου 2016, οι απαιτήσεις από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις, δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003), καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται προσωρινά η εφαρμογή στις υπόλοιπες απαιτήσεις, δηλαδή στα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις και μη καταναλωτικά δάνεια χωρίς υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας.

Ανάθεση σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών

Με το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, ορίζεται αποκλειστικώς και περιοριστικά το πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι η διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων, δύναται να ανατίθεται στις προαναφερθείσες εταιρείες.

Παράλληλα, με το ίδιο άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον συστατικό τύπο της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης και το ελάχιστο περιεχόμενο αυτής, ενώ παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στην Τράπεζα της Ελλάδας προκειμένου να εξειδικεύσει και να συμπληρώσει περαιτέρω το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης αυτής.

Τέλος, ορίζεται ότι οι Εταιρείες Διαχείρισης μπορούν να προσλαμβάνουν Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το ν. 3758/2009, διασφαλίζοντας ότι θα τηρηθούν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ολόκληρο το σχέδιο νόμου, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, μπορείτε να δείτε εδώ.

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ