logo-print

Τρεις θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Δήμο Κατερίνης

23/07/2021

23/07/2021

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής δημοσίευσε ο Δήμος Κατερίνης.

Αναλυτικά η προκήρυξη αφορά την πλήρωση τριών (3) θέσεων Δικηγόρων, δυο (2) παρ’ Αρείω Πάγο και ενός (1) παρ’ Εφέταις στο Δήμο Κατερίνης, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύουν, και θα συνδέονται με το Δήμο Κατερίνης με σχέση έμμισθης εντολής. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

1ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων.

Ειδικότερα: 

Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα της διοίκησης (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ) του Δήμου για τη διασφάλιση του νομοτύπου των διοικητικών πράξεων. 

Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τα ιδρύματα και τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους, σχετικά με αμφισβητούμενα περί την εφαρμογή νομοθεσίας νομικά ζητήματα. 

Η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν στο Δήμο. 

Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός όλων γενικά των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, μετά από σχετική εντολή της Δημοτικής Αρχής, η παροχή κάθε νομικής προστασίας στο Δήμο και η παράσταση στη διεξαγωγή των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του. 

Η παροχή υπηρεσιών νομικής επεξεργασίας και η διενέργεια προληπτικού ελέγχου των προγραμματικών συμβάσεων, των συμβολαίων, των συμβάσεων εργασίας και έργου, των δημοπρασιών, καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου και των νομικών του προσώπων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους. 

Η παροχή νομικής επεξεργασίας και γνωμοδοτήσεων για τις πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης, που αφορούν στο Δήμο. 

Η σύνταξη των σχεδίων όλων των πράξεων συμφωνίας, που ενεργεί ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, καθώς και ο έλεγχος, όπου απαιτείται για τον ως άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας. 

Η παροχή γνωμοδοτήσεων - εισηγήσεων για πάσης φύσεως συμβιβασμούς ή κατάργηση δικών του Δήμου και των νομικών του προσώπων, σε όσες περιπτώσεις η συνέχισή τους προβλέπεται αλυσιτελής ή και ασύμφορη για αυτούς, κατά τους όρους του Δημοτικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η παραλαβή δικογράφων, που απευθύνονται στο Δήμο, όταν απουσιάζει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. 

Η τήρηση ειδικού αρχείου όλων των εξώδικων και δικαστικών υποθέσεων, φροντίζοντας για την πληρότητα των φακέλων δικογραφίας που τηρούνται στο εν λόγω αρχείο .

Η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, η τήρηση και η επικαιροποίηση του αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο και η επιμέλεια για την ενημέρωση και την προμήθεια οποιουδήποτε νομικού βοηθήματος, συμπεριλαμβανομένων των έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων (τραπεζών και βάσεων νομικών δεδομένων και πληροφοριών). 

Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και άλλων οργάνων του Δήμου και των νομικών του προσώπων, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη από τη Δημοτική Αρχή. 

Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας τούς ανατεθεί από το Δήμαρχο και αφορά στο αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους. 

Η παροχή νομικής υποστήριξης των υπαλλήλων του Δήμου ως και των αιρετών του για τις αστικές, πειθαρχικές και ποινικές τους υποθέσεις, που σχετίζονται καθαρά με τις ευθύνες τους ως υπάλληλοι ή αιρετοί του Δήμου.

Οι δικηγόροι, που θα προσληφθούν, υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες συγχρόνως και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης, το οποίο βρίσκεται στο Δημαρχείο Κατερίνης και στην οδό Πλατεία Δημαρχείου 1, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής τουςενώπιον των Διοικητικών Αρχών για υποθέσεις του Δήμου και των ΝΠ∆∆ αυτού, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Κτηματολογικές Εγγραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send